PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska

Gmina Kalwaria Zebrzydowska

Data publikacji ogłoszenia:

2015-01-24

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kalwaria Zebrzydowska / małopolskie

Numer ogłoszenia

10031/2015

Opis

Numer ogłoszenia: 10031 - 2015; data zamieszczenia: 23.01.2015
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 3701 - 2015 data 12.01.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766218, fax. 033 8766301.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu, dostawie, montażu i uruchomieniu przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, w ramach którego Zamawiający przewiduje: do zaprojektowania i wykonania 52 sztuk przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, zgodnych z normą PN EN 12566-3+A2:2013 i oznakowanych znakiem CE w systemie - zaprojektuj i wybuduj - polegający na opracowaniu dokumentacji projektowej i na jej podstawie wybudowaniu 52 sztuk oczyszczalni ścieków. Na ogólną liczbę 52 sztuk przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków składa się: - 3 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie do 2 mieszkańców, - 10 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie do 3 mieszkańców, - 14 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie do 4 mieszkańców, - 9 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie do 5 mieszkańców, - 10 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie do 6 mieszkańców, - 4 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie do 7 mieszkańców, - 2 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie do 8 mieszkańców. Oczyszczalnie muszą posiadać deklarację zgodności z normą PN EN 12566-3+A2:2013 i być oznakowane CE. W ramach zawartej umowy Wykonawca we własnym zakresie winien opracować profil geologiczny, odrębnie dla każdej oczyszczalni ścieków. Przy opracowaniu projektów budowlanych należy dopełnić obowiązków wynikających z ustawy Prawo budowlane oraz Prawo geodezyjne i kartograficzne w szczególności z art. 28b. Ponadto Wykonawca winien uzyskać zgody właścicieli działek na dysponowanie nieruchomością na rzecz Gminy Kalwaria Zebrzydowska w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dokonać skutecznego zgłoszenia budowy przydomowych oczyszczalni w Starostwie Powiatowym w Wadowicach odrębnie dla każdej oczyszczalni. Po stronie Wykonawcy jest zakup na własny koszt dzienników budów oraz ich prowadzenie, odrębnie dla każdej oczyszczalni. Przedsięwzięcie powyższe jest dofinansowywane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w związku z powyższym przy opracowywaniu projektu należy uwzględnić poniższe warunki: Opis rozwiązań technicznych winien być poparty przekrojem urządzeń rozsączających z profilem geologicznym dla każdej oczyszczani ścieków. Urządzenia rozsączające ścieków winny znajdować się w warstwach przepuszczalnych gruntu lub ich powierzchnie chłonne będą dochodzić do takich pokładów i zapewnią stały odpływ ścieków. W każdej lokalizacji powinny być zapewnione powierzchnie chłonne odpowiednie dla kategorii gruntu stanowiącego odbiornik ścieków oczyszczonych. Niedopuszczalna jest wymiana gruntu lub tzw. zwiększona powierzchnia retencyjna chłonna przez zastosowanie dodatkowych warstw np. piasku, żwiru. Niedopuszczalne jest również zaprojektowanie oczyszczalni, z których ścieki będą infiltrowały w grunt z powierzchni terenu. Szczegółowo zakres zamówienia określony został w Programie funkcjonalno - użytkowym. W przypadku, gdy Zamawiający posługuje się w SIWZ oraz w załącznikach do niej wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia, wskazaniu temu towarzyszą wyrazy lub równoważny. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy kierowali się tymi danymi jako wskaźnikami, co do minimalnych wymagań parametrów technicznych i jakościowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu, dostawie, montażu i uruchomieniu przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, w ramach którego Zamawiający przewiduje: do zaprojektowania i wykonania 52 sztuk przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, zgodnych z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 lub PN EN 12566-3+A2:2013 i oznakowanych znakiem CE w systemie - zaprojektuj i wybuduj - polegający na opracowaniu dokumentacji projektowej i na jej podstawie wybudowaniu 52 sztuk oczyszczalni ścieków. Na ogólną liczbę 52 sztuk przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków składa się: - 3 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie do 2 mieszkańców, - 10 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie do 3 mieszkańców, - 14 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie do 4 mieszkańców, - 9 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie do 5 mieszkańców, - 10 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie do 6 mieszkańców, - 4 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie do 7 mieszkańców, - 2 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie do 8 mieszkańców. Oczyszczalnie muszą posiadać deklarację zgodności z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 lub PN EN 12566-3+A2:2013 i być oznakowane CE. W ramach zawartej umowy Wykonawca we własnym zakresie winien opracować profil geologiczny, odrębnie dla każdej oczyszczalni ścieków. Przy opracowaniu projektów budowlanych należy dopełnić obowiązków wynikających z ustawy Prawo budowlane oraz Prawo geodezyjne i kartograficzne w szczególności z art. 28b. Ponadto Wykonawca winien uzyskać zgody właścicieli działek na dysponowanie nieruchomością na rzecz Gminy Kalwaria Zebrzydowska w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dokonać skutecznego zgłoszenia budowy przydomowych oczyszczalni w Starostwie Powiatowym w Wadowicach odrębnie dla każdej oczyszczalni. Po stronie Wykonawcy jest zakup na własny koszt dzienników budów oraz ich prowadzenie, odrębnie dla każdej oczyszczalni. Przedsięwzięcie powyższe jest dofinansowywane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w związku z powyższym przy opracowywaniu projektu należy uwzględnić poniższe warunki: Opis rozwiązań technicznych winien być poparty przekrojem urządzeń rozsączających z profilem geologicznym dla każdej oczyszczani ścieków. Urządzenia rozsączające ścieków winny znajdować się w warstwach przepuszczalnych gruntu lub ich powierzchnie chłonne będą dochodzić do takich pokładów i zapewnią stały odpływ ścieków. W każdej lokalizacji powinny być zapewnione powierzchnie chłonne odpowiednie dla kategorii gruntu stanowiącego odbiornik ścieków oczyszczonych. Niedopuszczalna jest wymiana gruntu lub tzw. zwiększona powierzchnia retencyjna chłonna przez zastosowanie dodatkowych warstw np. piasku, żwiru. Niedopuszczalne jest również zaprojektowanie oczyszczalni, z których ścieki będą infiltrowały w grunt z powierzchni terenu. Szczegółowo zakres zamówienia określony został w Programie funkcjonalno - użytkowym. W przypadku, gdy Zamawiający posługuje się w SIWZ oraz w załącznikach do niej wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia, wskazaniu temu towarzyszą wyrazy lub równoważny. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy kierowali się tymi danymi jako wskaźnikami, co do minimalnych wymagań parametrów technicznych i jakościowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.5).
W ogłoszeniu jest: W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: inne dokumenty 1. Oświadczenie o zastosowaniu przydomowych oczyszczalni ścieków legitymujących się raportami z badań zgodności z normą PN EN 12566-3+A2:2013 wykonanymi w laboratorium notyfikowanym przez Komisję Europejską (z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ); 2. Wydaną przez producenta Deklarację Właściwości Użytkowych dla oferowanych przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków; 3. W zakresie potwierdzenia energochłonności dla wszystkich oferowanych oczyszczalni wymaga się dostarczenia raportu energochłonności dla wszystkich oczyszczalni wykonanego przez laboratorium notyfikowane zgodnie z normą PN EN 12566-3+A2:2013; 4. Raporty z badań wykonanych przez laboratorium notyfikowane dla normy PN EN 12566-3+A2:2013 dla konkretnego typoszeregu urządzeń tj.: 1) wodoszczelności dla wszystkich oferowanych wielkości oczyszczalni; 2) wytrzymałości konstrukcyjnej dla oferowanych oczyszczalni; 3) efektywności oczyszczania dla parametrów: BZT7, ChZT, zawiesiny ogólnej; 4) trwałości dla materiału, z jakiego wykonana jest oferowana oczyszczalnia.
W ogłoszeniu powinno być: W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: inne dokumenty 1. Oświadczenie o zastosowaniu przydomowych oczyszczalni ścieków legitymujących się raportami z badań zgodności z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 lub PN EN 12566-3+A2:2013 wykonanymi w laboratorium notyfikowanym przez Komisję Europejską (z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ); 2. Wydaną przez producenta Deklarację Właściwości Użytkowych dla oferowanych przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków; 3. W zakresie potwierdzenia energochłonności dla wszystkich oferowanych oczyszczalni wymaga się dostarczenia oświadczenia producenta o łącznym zużyciu prądu przez określone w zamówieniu oczyszczalnie w kWh/dobę; 4. Raporty z badań wykonanych przez laboratorium notyfikowane dla normy PN-EN 12566-3+A1:2009 lub PN EN 12566-3+A2:2013 dla konkretnego typoszeregu urządzeń tj.: 1) wodoszczelności dla wszystkich oferowanych wielkości oczyszczalni; 2) wytrzymałości konstrukcyjnej dla oferowanych oczyszczalni; 3) efektywności oczyszczania dla parametrów: BZT5, ChZT, zawiesiny ogólnej, N, P; 4) trwałości dla materiału, z jakiego wykonana jest oferowana oczyszczalnia.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.01.2015 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Biuro Obsługi Mieszkańców, parter.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.01.2015 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Biuro Obsługi Mieszkańców, parter.


źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa i montaż mebli do Sanatorium Uzdrowiskowego Leśnik
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Sopot
(pomorskie)
ZP 17/2011 Przeprowadzenie zajęć teoretycznych, praktycznych i egzaminu zaliczającego, w oparciu o opracowane przez siebie...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Olsztyn
(warmińsko-mazurskie)
Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów i sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego na potrzeby projektu pod nazwą...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Opole
(opolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH