PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rzewnie

Urząd Gminy Rzewnie

Data publikacji ogłoszenia:

2014-07-02

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Rzewnie / mazowieckie

Numer ogłoszenia

219514/2014

Opis

Rzewnie: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rzewnie
Numer ogłoszenia: 219514 - 2014; data zamieszczenia: 01.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 99435 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Rzewnie, Rzewnie 19, 06-225 Rzewnie, woj. mazowieckie, tel. 029 7673001, 7613409, faks 029 7613445.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rzewnie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach realizacji projektu pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rzewnie. Projekt zakłada budowę 156 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą niezbędną do ich prawidłowego funkcjonowania na terenie gminy Rzewnie, w tym:
budowę 86 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków dla 1-5 RLM,
budowę 63 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków dla 6-8 RLM,
budowę 5 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków dla 9-15 RLM,
budowę 2 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków obsługujących budynek szkoły i budynek Urzędu Gminy (na przepływ dobowy - 1,8 m3-d).
Przydomowe oczyszczalnie będą pracowały w technologii osadnika fermentacyjnego i zanurzonego stałego złoża biologicznego z napowietrzaniem mechanicznym oraz rozprowadzeniem ścieków oczyszczonych poprzez drenaż wykonany z tuneli filtracyjnych. Wykonawca zobligowany jest do przeprowadzenia rozruchu technologicznego i wykonania badań jakości ścieków oczyszczonych.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) przejęcie i przygotowanie placu budowy,
2) wytyczenie geodezyjne planowanej budowy,
3) dostawa i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków,
4) wykonanie przyłącza kanalizacyjnego,
5) roboty ziemne,
6) wykonanie urządzeń do odprowadzania ścieków,
7) wykonanie podłączenia elektrycznego,
8) rozruch techniczny i technologiczny,
9) wykonanie badania ścieków oczyszczonych (BZT5, ChZT i zawiesiny),
10) inwentaryzacja powykonawcza,
11) wykonanie dokumentacji zdawczo - odbiorczej,
12) przeszkolenie użytkowników - potwierdzone na piśmie,
13) przegląd po roku eksploatacji.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w miejscowościach Gminy Rzewnie. Szczegółowy wykaz działek w poszczególnych miejscowościach, na których nastąpi realizacja przedmiotu zamówienia znajduje się w Części III SIWZ.

Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia obsługi geodezyjnej inwestycji, protokolarnego przekazania wykonanych urządzeń właścicielom lub władającym nieruchomościami objętymi inwestycją oraz przeszkolenia użytkowników oczyszczalni.

Zamawiający zastrzega, iż lokalizacja przydomowych oczyszczalni ścieków w obrębie wskazanych działek może ulec zmianie po uzgodnieniu z właścicielami danych działek.

Okres rękojmi za wady wynosi 5 lat licząc od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót.
Wymagania dotyczące gwarancji: Zamawiający wymaga, by gwarancja wynosiła:
a) na wykonane roboty - min 5 lat,
b) na zainstalowane urządzenia - min 10 lat,
licząc od dnia protokolarnego końcowego odbioru robót. Jeżeli na poszczególne materiały lub urządzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres dłuższy niż wskazany powyżej, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę odpowiada okresowi gwarancji udzielonej przez producenta.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.24.21-9, 45.11.12.00-0, 45.23.24.10-9, 45.25.21.27-4, 45.11.21.00-6, 45.23.24.00-6, 45.31.00.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Działania 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Konsorcjum:BB GRUPA Sp. z o. o. - lider, Zakład Instalatorstwa Sanitarnego Adam Borcuch - partner, B&B MINERAL s.c. Borcuch i Borcuch - partner, ul. Orla 3, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2016426,03 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2455441,07
Oferta z najniższą ceną: 2396164,86 / Oferta z najwyższą ceną: 2478347,08
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę leków dla SPZOZ - Szpitala im. dr. J. Dietla w Krynicy - Zdroju
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Krynica - Zdrój
(małopolskie)
Dostawa membranowej pompy próżniowej do zestawu SPE dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Lublin
(lubelskie)
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM BUDYNEK PRZY UL. KOSTRZYŃSKIEJ 25
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Pobiedziska
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH