PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Maciejowie

Gmina Kluczbork

Data publikacji ogłoszenia:

2013-03-23

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kluczbork / opolskie

Numer ogłoszenia

115352/2013

Opis

Kluczbork: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Maciejowie
Numer ogłoszenia: 115352 - 2013; data zamieszczenia: 22.03.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 14506 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kluczbork, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, woj. opolskie, tel. 077 4183864, faks 077 418 22 30.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Maciejowie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa 47 kpl przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Kluczbork w miejscowości Maciejów. Szczegółowy zakres robót oraz sposób ich wykonania określony jest w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanymi dla potrzeb niniejszego zamówienia.
Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków (PBOŚ) to urządzenie lub zespół urządzeń, w których na drodze procesów mechanicznych, biologicznych i chemicznych następuje redukcja ładunku zanieczyszczeń w ściekach do wielkości dopuszczalnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2006, Nr 137, poz. 984 ze zm.) jak dla oczyszczani poniżej 2000 RLM wg Załącznika nr 1 do ww. aktu wykonawczego. Potwierdzeniem tego wymogu jest legitymowanie się przez produkt pełnym raportem z badań potwierdzającym zgodność ze zharmonizowaną normą europejską EN 12566-3:2005+A1:2009 wydawanym dla konkretnego typoszeregu urządzeń wyłącznie przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską.
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na dostawie, montażu i uruchomieniu kompletnych Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków (PBOŚ) spełniających wymogi zharmonizowanej normy PN-EN 12566-3+A1:2009. Wymaga się, aby oferta zawierała pełny raport badań PBOŚ potwierdzający zgodność produktu z normą PN-EN 12566-3+A1:2009, załącznik B - procedura badania skuteczności oczyszczania, wystawiony przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską, wydawaną dla konkretnego typoszeregu urządzeń. Jako uprawnione do przeprowadzania tego typu badań Zamawiający za spełniające uzna wyłącznie te jednostki które zostały wymienione w wykazie dostępnym na stronie KE. http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=cpd.nb_hs&hs_id=138327. Posiadanie ww dokumentu jednoznaczne jest z możliwością oznakowania wyrobu znakiem CE.
2. PBOŚ zlokalizowane zostaną na terenie Gminy Kluczbork w miejscowości Maciejów. Wykaz poszczególnych działek, na których nastąpi montaż znajduje się w dokumentacji technicznej.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Zakup, dostawa, montaż, podłączenie i uruchomienie 47 sztuk PBOŚ, wraz z odpowiednim sposobem odprowadzenia oczyszczonych ścieków , szafkami sterowniczymi i systemem wentylacji oczyszczalni, zgodnie z harmonogramem prac ustalonym przez Zamawiającego,
2) wykonanie wszystkich instalacji wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych i wentylacyjnych od budynku do PBOŚ niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni,
3) zakup, dostawa, montaż, podłączenie i uruchomienie pompowni ścieków w przypadkach, kiedy będzie to niezbędne dla prawidłowej pracy oczyszczalni,
4) utrzymanie zaplecza budowy,
5) prace demontażowe, odtworzeniowe, porządkowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,
6) zapewnienie dozoru a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
7) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,
8) naprawa i doprowadzenie do stanu pierwotnego w przypadku wystąpienia jakichkolwiek zniszczeń lub uszkodzenia powstałych w toku realizacji,
9) przeprowadzenie szkolenia dla wszystkich użytkowników PBOŚ w zakresie sposobu ich użytkowania oraz przygotowanie i przekazanie szczegółowej instrukcji obsługi,
10) przeprowadzenie szkolenia dla serwisantów PBOŚ,
11) przeprowadzenie prób końcowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzór nad próbami eksploatacyjnymi,
12) raport porealizacyjny, w którym zaprezentowane zostaną przez Wykonawcę wyniki w zakresie pozwalającym na stwierdzenie dotrzymania parametrów oczyszczenia ścieków zgodnych z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2006 r., Nr 137, poz. 984 z późn. zm.).
13) w terminie do 31.08.2013r. Wykonawca przedstawi wyniki badań (wykonanych przez akredytowane laboratorium) ścieków oczyszczonych z 15% (wskazanych przez Zamawiającego) wykonanych przydomowych oczyszczalni, potwierdzające, że jakość ścieków jest zgodna z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2006 r., Nr 137, poz. 984 z późn. zm.) jak dla oczyszczani poniżej 2000 RLM .
14) Przed zakończeniem terminu obowiązywania gwarancji Wykonawca przedstawi wyniki badań (wykonanych przez akredytowane laboratorium) ścieków oczyszczonych z 15% (wskazanych przez Zamawiającego) wykonanych przydomowych oczyszczalni, potwierdzające, że jakość ścieków jest zgodna z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984 z późn. zm.), jak dla oczyszczani poniżej 2000 RLM.
4. Wykonawca obejmie gwarancją całość przedmiotu zamówienia na okres min. 10 lat, licząc od daty odbioru bez zastrzeżeń całości zamówienia.
5. Szczegółowe wymagania techniczne PBOŚ:
1) przydomowa oczyszczalnia ścieków, zwana dalej również oczyszczalnią, zbiornikiem lub urządzeniem musi być sekwencyjnym reaktorem biologicznym (SBR) składającym się z jednego zbiornika pracującego w ustalonych fazach do którego ścieki trafiają w ustalonym programie oczyszczania dostosowującego się do zmian ilości ścieków i ładunków zanieczyszczeń,
2) oczyszczalnię ścieków musi tworzyć pojedynczy zbiornik monolityczny z tworzywa sztucznego PE, w którym poszczególne komory oddzielone są bez zastosowania elementów spawanych lub łączonych inną technologią w późniejszym procesie po wykonaniu całego zbiornika w technologii rotacyjnej,
3) nie dopuszcza się zastosowania metalowych obejm zaciskowych wewnątrz zbiornika,
4) elektrozawory muszą być umieszczone wewnątrz zbiornika oraz muszą znajdować się w hermetycznym zamknięciu lub pozostać odizolowane od środowiska w którym znajdują się opary ścieków, blok zaworu ze względu na częstotliwość oraz warunki pracy musi być wykonany ze stali nierdzewnej,
5) przydomowa oczyszczalnia ścieków musi być wyposażona w jedną nasadę z tworzywa sztucznego z płynną regulacją wysokości i poziomu, możliwością nachylenia min. 5-cio stopniowego oraz w pokrywę z uszczelką dostosowaną do warunków przejezdności na danym terenie,
6) całkowita, minimalna pojemność zbiornika musi wynosić: dla RLM od 1 do 6 - 4500 litrów, dla RLM od 7 do 10 - 7500 litrów.
7) wytrzymałość i pozostałe parametry zbiornika muszą zapewniać możliwość montażu go na głębokości do 5m, bez konieczności stosowania dodatkowych płyt i elementów odciążających,
8) minimalna grubość ścianek zbiornika musi wynosić 9 mm,
9) oczyszczalnia powinna posiadać pojemnik umożliwiający łatwe pobieranie próbek,
10) do recyrkulacji ścieków muszą być stosowane podnośniki powietrzne (pompy mamutowe),
11) odprowadzenie ścieków oczyszczonych musi odbywać się zgodnie z założeniami projektowymi uzależnionymi od warunków geologicznych na danej działce,
12) urządzenia oczyszczalni muszą być bezobsługowe w okresach pomiędzy przeglądami serwisowymi, tzn. nie mogą wymagać ingerencji użytkownika, częstotliwość obsługi serwisowej musi wynosić nie częściej niż jeden raz w roku,
13) urządzenie musi mieć możliwość wyjęcia kolumny czyszczącej, powietrznego podnośnika cieczy oraz rury napowietrzającej w celu wyczyszczenia i inspekcji bez wcześniejszego opróżniania całego zbiornika,
14) oczyszczalnia musi być wyposażona w szybkozłącza do montażu węży,
15) oczyszczalnia musi być wyposażona w napowietrzanie za pomocą rury z membraną drobnopęcherzykową umieszczoną na całej długości komory osadu czynnego,
16) urządzenie musi posiadać odporność na chwilowe przeciążenia hydrauliczne, oraz okresowy brak dopływu ścieków - tryb urlopowy i/lub tryb oszczędnościowy,
17) urządzenie musi być oszczędne energetycznie - zużycie do 0,82 kWh/dobę,
18) sposób oczyszczania musi zapewnić odporność na przerwy w dostawie energii elektrycznej dla okresu min. 2 doby,
19) oczyszczalnia musi zapewnić możliwość rozruchu przy 25% obciążeniu nominalnym.
20) oczyszczalnia musi być wyposażona w jednostkę sterowania zaprogramowaną do odpowiedniej wielkości urządzenia z pełną automatyką oraz możliwością przełączenia na tryb urlopowy i/lub oszczędnościowy,
21) menu sterownika musi być w języku polskim,
22) urządzenie sterownicze musi być wyposażone w licznik godzin pracy oraz wskaźnik błędu,
23) Szafki będą montowane w pomieszczeniach technicznych w budynkach użytkowników..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.21.27-4, 45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0, 45.23.24.21-9, 39.35.00.00-0, 45.31.00.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 12.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Usług Instalacyjnych
Stanisław Szajda, ul.Kujakowicka 17, 46-200 Kluczbork, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 895409,56 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1006507,45
Oferta z najniższą ceną: 1006507,45 / Oferta z najwyższą ceną: 1966648,87
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
250/2013
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
Roboty remontowe budynku koszarowego nr 3 w jednostki wojskowej w Kołobrzegu realizowany przez 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Koszalin
(zachodniopomorskie)
Świadczenie usług pocztowych i kurierskich
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH