PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Budowa przystani kajakowej i łowiska dla wędkarzy wraz z małą infrastrukturą turystyczną oraz remontem drogi dojazdowej wraz z mostem do miejsca...

Gmina Malechowo

Data publikacji ogłoszenia:

2014-03-22

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Malechowo / zachodniopomorskie

Numer ogłoszenia

96746/2014

Opis

Malechowo: Budowa przystani kajakowej i łowiska dla wędkarzy wraz z małą infrastrukturą turystyczną oraz remontem drogi dojazdowej wraz z mostem do miejsca objętego operacją
Numer ogłoszenia: 96746 - 2014; data zamieszczenia: 21.03.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 39546 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Malechowo, Malechowo 22 A, 76-142 Malechowo, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 3184 213, faks 94 3184 305.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa przystani kajakowej i łowiska dla wędkarzy wraz z małą infrastrukturą turystyczną oraz remontem drogi dojazdowej wraz z mostem do miejsca objętego operacją.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres prac: 1. Budowa pomostu do cumowania kajaków i uprawiania wędkarstwa. Szerokość całkowita pomostu 3,00 m, długość całkowita 17m. Jest to pomost dwuprzęsłowy z 2 belek dwuteowych 400 mm w rozstawie 1,84m oraz pokładu(pomostu) drewnianego z bali 100x200 mm. Podpory stanowią pale stalowe wbite w grunt na głębokość do 8 m Elementy nośne-belki i pale stalowe dwuteowe wys.400 mm z rozbiórki istniejącego mostu po zabezpieczeniu antykorozyjnym. 2.Budowa mostu pieszo jezdnego jednopasmowego na klasę C wg PN-85/S-10030 K=400 kN, całkowity ciężar pojazdów 300 kN (30 ton). Szerokość całkowita mostu 4,50 m, szerokość między barieroporęczami 3,50 m . Długość całkowita 21m, długość ze skrzydełkami 27 m. Jest to most jednoprzęsłowy z 2 belek prefabrykowanych strunobetonowych klasy betonu B60 typu dwuteowego zaprojektowane na klasę C wg PN-85/S-10030 K=400 kN, całkowity ciężar pojazdów 300 kN (30 ton)IG1400, l-20 w rozstawie 2,40m oraz płyty współpracującej z betonu klasy B40 wykonanej na miejscu. 3. Roboty ziemne - Nasypy należy wykonać z gruntu niespoistego-pospółki warstwami grubości 50 cm wzmocnionymi geosiatkami, zagęszczanymi walcami wibracyjnymi okołkowanymi (czterokrotne przejścia walca). Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia Is dla podłoża nasypów do głębokości 0,5 m od pow. Terenu powinny wynosić dla nasypu do 2m -Is=0,95. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach w obrębie mostu powinny wynosić dla górnej warstwy o grubości 20 cm-Is=1, dla warstw poniżej Is=0,95. Skarpy i dno rzeki w obrębie mostu należy uporządkować na długości 5m na wlocie i wylocie. Niweleta nowego mostu jest zaprojektowana powyżej 2,0m nad istniejącym terenem. Projektowane stożki mostu i nasypy na dojazdach o długości ok.20 m należy wykonać starannie zgodnie z częścią rysunkową projektu. Stożki w obrębie mostu należy umocnić kostką kamienną na podbudowie z betonu klasy B15, w części darniną i obsianie trawą. Roboty fundamentowe przyczółków należy wykonać w obudowie ze ścianek szczelnych stalowych traconych, pozostawionych w gruncie w celu niedopuszczenia do segregacji podłoża, naruszenia struktury podłoża pod fundamentami przyczółków. 4. Dojazdy do mostu w części poza obrębem mostu zostaną wyremontowane. W części jezdni na odcinku od drogi powiatowej Niemica - Wiekowo w miejscowości Grabowo na długości około 654,44 m w kierunku mostu zostanie ułożona nowa warstwa ścieralna z betonu asfaltowego bez zmiany geometrii jezdni, na pozostałym odcinku 347,65m w kierunku mostu istniejąca jezdnia z płyt betonowych zostanie wyprofilowana bez zmiany geometrii jezdni. W celu wyrównania niwelety jezdni istniejące płyty zostaną ponownie ułożone na podsypce piaskowej. Część dojazdów w obrębie mostu na długości 51,25 od strony Grabowa, 53,63 m w kierunku Przystawy, 31,65 m w kierunku Gorzycy zostanie przebudowana, zostanie wykonany nasyp od istniejącego terenu w górę około 2m przy moście. Na nowo wykonanym nasypie zostanie ułożona nawierzchnia betonowa na długości około 136,53m. Nasyp w obrębie mostów zostanie zakończony stożkami ziemnymi umocnionymi kostką kamienną i darniną z obsianiem trawą 5. Mała infrastruktura turystyczna: zakup i montaż gotowych urządzeń i wyposażenia wykonanego z drewna ewentualnie połączenia drewna z metaloplastyką. Wszystkie urządzenia mają być bezpieczne dla użytkowników, posiadać certyfikaty i deklaracje zgodności z polską normą uprawniającą do oznakowania wyrobu znakiem bezpieczeństwa. Ognisko- wykonane na posadzce betonowej grubości 15 cm. obłożone kamieniem polnym . Tereny utwardzone - wykonać pod wiatą i w rejonie wiaty zgodnie z projektem zagospodarowania terenu z kostki betonowej typu polbruk gr. 6 cm. lub kamienia na zagęszczonej podsypce piaskowej gr. 30 cm. Obrzeża betonowe o wymiarach 100 x 20 x 6 na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Konstrukcję wiaty drewnianej o wym. 10x1,75 m H=3,0. Stopę fundamentową pod każdy słup o wymiarach 30x30cm wylany na głębokość 1,1 m z betonu B20. Ściany zewnętrzne - szkielet drewniany - słupy z drewna klasy C27 o przekroju 20x20 cm. mocowane do wylanego fundamentu 30*30cm za pomocą łączników do słupów drewnianych. Belki łączące drewniane - o przekroju 7x14 cm z drewna klasy C27 oraz 20x20cm. Belki łączyć z krokwiami za pomocą blach systemowych typu BMF. Dach o konstrukcji krokwiowej opartej na poprzecznej belce drewnianymi krokwiami z drewna sosnowego klasy C27 o wilgotności do 15 % rozstawionymi co 86 cm i nachylonymi do poziomu po kątem 5°-12°. Pokrycie - stanowią strugane deski grubości 2,5 cm. układane na zakład. Ściana tylna wiaty zabudowana w całości deskami grubości 2,5 cm. układanymi na zakład. Drewno należy zaimpregnować preparatem chroniącym drewno przed działaniem czynników atmosferycznych i przed: sinizną, grzybami domowymi, grzybami pleśniowymi i owadami - technicznymi szkodnikami drewna. Impregnaty barwne wg zaleceń producenta lub innymi środkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00-1, 45.11.12.00-0, 45.24.84.00-1, 45.22.11.00-3, 45.24.20.00-5, 45.23.31.42-6, 45.23.32.26-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Realizacja operacji w ramach Środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa objętego osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.03.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Budowlanych INFRABUD, mgr inż. Janusz Kłosowski, Zwycięstwa 16, 75-033 Koszalin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 668895,54 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 855847,43
Oferta z najniższą ceną: 855847,43 / Oferta z najwyższą ceną: 1268834,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Utwardzenie placu targowego kostką brukową betonową w ramach zadania Budowa i wyposażenie targowiska Mój Rynek w Bornem Sulinowie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Borne Sulinowo
(zachodniopomorskie)
Wymiana foteli, remont podłogi i oświetlenia przeszkodowego w kinie Metalowiec w Kraśniku
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Kraśnik
(lubelskie)
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Wodynie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Wodynie
(inne)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH