PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Budowa publicznego placu zabaw dla dzieci w miejscowości Ligowo, gmina Mochowo

Gmina Mochowo

Data publikacji ogłoszenia:

2013-09-18

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Mochowo / mazowieckie

Numer ogłoszenia

376146/2013

Opis

Mochowo: Budowa publicznego placu zabaw dla dzieci w miejscowości Ligowo, gmina Mochowo
Numer ogłoszenia: 376146 - 2013; data zamieszczenia: 17.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 320658 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mochowo, , 09-214 Mochowo, woj. mazowieckie, tel. 024 2763333, faks 024 2763178.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa publicznego placu zabaw dla dzieci w miejscowości Ligowo, gmina Mochowo.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia w ramach zadania pn.: Budowa publicznego placu zabaw dla
dzieci w miejscowości Ligowo, gmina Mochowo są roboty budowlane obejmujące:
1.1 miejscowe wykonanie nawierzchni bezpiecznej (żwirowej o pow. 101 m2),
1.2 dostawę i montaż urządzeń rekreacyjnych
1.3 wykonanie ogrodzenia placu oraz montaż ławek i koszy na odpady.
Ponadto Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia skalkuluje w cenie ofertowej usunięcie drzew
z karpami w ilości 16 szt. i krzewów podlegających likwidacji w związku z realizacją planowanej
inwestycji.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, STWiOR i zapisy
niniejszej SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom
przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007 - 2013. Zadanie będzie realizowane na zasadach obowiązujących w ramach w/w Programu.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe APIS
J. Oziębło, ul Kolaniki 19, 37-500 Jarosław, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 77729,29 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 80457,26
Oferta z najniższą ceną: 80457,26 / Oferta z najwyższą ceną: 127302,79
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Świadczenie usług doradztwa podatkowego w zakresie optymalizacji podatku VAT.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Malbork
(pomorskie)
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Powiatu Ostrowskiego w sezonie 2014/2015
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Ostrów Wielkopolski
(wielkopolskie)
Sprawa 21/P/2014 Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach w obrębie działania ROM-3 zarządzanych przez ADM Sp. z o.o. w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Bydgoszcz
(kujawsko-pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH