PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Budowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Parkowej/Prabuckiej w Suszu - ETAP I

Gmina Susz

Data publikacji ogłoszenia:

2013-06-07

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Susz / warmińsko-mazurskie

Numer ogłoszenia

102397/2013

Opis

Susz: Budowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Parkowej/Prabuckiej w Suszu - ETAP I
Numer ogłoszenia: 102397 - 2013; data zamieszczenia: 06.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 61669 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Susz, ul. Wybickiego 6, 14-240 Susz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 55 2786015, faks 55 2786222.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Parkowej/Prabuckiej w Suszu - ETAP I.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1)Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych pn.: Budowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Parkowej/Prabuckiej w Suszu - ETAP I. 2)Opis przedmiotu zamówienia na zadanie pn.: Budowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Parkowej/Prabuckiej w Suszu - ETAP I obejmuje wykonanie:: 1.Sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC śr. 200 mm - 45,50 mb 2.Sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC śr. 500 mm - 39,50 mb 3.Sieci kanalizacji deszczowej z rur PEHD śr. 500 mm - 123,00 mb 4.Wykonanie 8 studni betonowych śr. 1200 mm, w tym 6 studni osadnikowych ( D3, D4, D5, D7, D11, D12 ) oraz 1 nowej studni betonowej śr. 800 mm D4, D5, D7, D11, D12 ) oraz 1 nowej studni betonowej śr. 800 mm, w tym: -Wykopy liniowe o szerokości 0,8 - 2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV ( Wykopy ręczne) - 239.72 m3 -Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gr. kat. I-III w ziemi uprzednio zmag. w hałdach z transp. urobku na odl. 1 km sam. samowyład. ( Do wywozu) - 44.09 m3 -Zasypanie wykopów .fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gr. I-IV (Do wykopania) -195,63 m3 -Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, wyk. o szer. do 1 m i głęb. do 3.0 m, grunt kat. I-IV ( Szalunek) - 188.85 m3 -Zdjęcie powierzchni asfaltu - 18,5 m2 -Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa dolna o gr. 20 cm - 18,5 m2 -Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) -18,5 m2 -Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 3 szt. -Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - 10.49 m3 -Obsypka rurociągów do 15cm nad rurociąg - 10.49 m3 -Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - 45,5 m -Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm - 39,5 m -Kanały z rur PEHD wykonane przewiertem o śr. zewn. 500 mm - 123 m -Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3 m. dotyczy studni D1 - 1 stud. -Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3 m. Dotyczy studni D12 - 1 stud. -Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3 m. Dotyczy studni D2 - 1 stud. -Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3 m. Dotyczy studni D3, D4, D5, D7, D11 - 5 stud. -Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 800 mm w gotowym wykopie o głębok. 3 m. Dotyczy studni D6-1 stud. -Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi PS przy grubości ściany 20 cm - dla średnicy 200mm-14 szt. -Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi PS przy grubości ściany 20 cm-dla średnicy 500mm-16 szt. -Przewierty. Dotyczy przewiertu sterowanego dla średnicy 500 mm - bez materiału-123 m -Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 3,5 m. Dotyczy nałożenia rur ochronnych fi125mm o długości 3,5 m-4 szt. -Rura ochronna o śr. zewn. 300 mm-27 m -Rura ochronna o śr. zewn. 630 mm-5 m -Próba wodna szczelności kanałów rurowych odcinki 200 m-2 próby 3)Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części Instrukcji dla Wykonawców budowlą lub przedmiotem zamówienia. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), SIWZ, projektem zagospodarowania terenu (rysunki robocze) i przedmiar robót oraz wzorze umowy wraz załącznikami. 5. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, ustaleń ze SIWZ, obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną, pełną obsługę geodezyjną wraz z 36 miesięcznym okresem gwarancji. 6. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: 45.23.21.30-2, 45.11.12.00-0, 45.23.13.00-8, 45.23.32.52-0, 45.23.00.00-8. 7. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późn. zm.). 8. Zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom wypełniając wzór nr 4b-jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców. 9. Zamawiający informuje, że na etapie składania ofert nie żąda przedłożenia kosztorysu ofertowego wg załączonego do SIWZ przedmiaru robót. Przedmiotowy kosztorys ofertowy wybrany Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć przed podpisaniem umowy. 10. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.21.30-2, 45.11.12.00-0, 45.23.13.00-8, 45.23.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Budownictwa ALFA Sp. z o.o., ul. Żwirowa 4, 82-500 Kwidzyn, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 178466,67 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 212100,00
Oferta z najniższą ceną: 212100,00 / Oferta z najwyższą ceną: 399116,98
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawy obłożeń do implantacji stymulatorów
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Wałbrzych
(dolnośląskie)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP I DOSTAWĘ AKCESORIÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO ZESTAWU TYPU SHAVER LARYNGOLOGICZNY
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Łomża
(podlaskie)
Utrzymanie i ukwiecenie konstrukcji kwietnikowych w mieście Sztum - część III.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Sztum
(pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH