PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Malec - kontynuacja

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Data publikacji ogłoszenia:

2013-11-19

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kęty / małopolskie

Numer ogłoszenia

468554/2013

Opis

Kęty: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Malec - kontynuacja
Numer ogłoszenia: 468554 - 2013; data zamieszczenia: 18.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 354586 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., ul. Św. M. Kolbe 25a, 32-650 Kęty, woj. małopolskie, tel. 033 845 22 78, faks 033 845 33 87 w. 10.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Malec - kontynuacja.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno - tłocznym (wraz z przyłączami kanalizacyjnymi) umożliwiającymi podłączenie poszczególnych posesji w miejscowości Malec, Witkowice.
Miejscowość Malec położona jest na północ od miasta Kęty, po prawej stronie drogi wojewódzkiej Nr 948 Żywiec - Oświęcim, a Wikowice sąsiadują z Malcem od strony wschodniej.
Przewidywany zakres rzeczowy zadania obejmuje dokończenie budowy kanalizacji objętej projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę, w ramach którego planuje się wykonanie min. następujących, ważniejszych elementów:
a) Sieć kanalizacji grawitacyjnej kamionkowej o łącznej długości L = 4838,1m, w tym:
- dla O200mm - około 4838,1m;
b) Sieć kanalizacji grawitacyjnej PVC (odgałęzienia do działek) o łącznej długości L = 593,5m, w tym:
- dla O200mm - około 108,7m;
- dla O160mm - około 484,8m;
c) Rurociągi tłoczne ścieków PE, z pompowni P6 o łącznej długości L = 73,5m, w tym:
- O90mm - 73,5m;
d) Sieciowe przepompownie ścieków:
- P6 - dla: Qmaxh = 0,3 l/sek. i H = 4,6m w zbiorniku z polimerobetonu o średnicy Dw = 1,5m - z 2 pompami
(praca + rezerwa) z silnikiem o mocy 2,25kW.
e) Pompownie przydomowe 4szt. wraz z przyłączami tłocznymi
Do pompowni P6 zaprojektowano przyłącze wodociągowe zakończone hydrantem nadziemnym ppoż DN50.
Łączna długość sieci wodociągowej Dn 90PE, do realizacji wynosi L = 2,0m.
Teren przepompowni ścieków P6 będzie ogrodzony i niedostępne dla osób postronnych.
Na kanałach sanitarnych zaprojektowano studnie kanalizacyjne przy każdej zmianie: kierunku, spadku, przekroju kanału, na podłączeniach kanałów, oraz w wymaganych normatywnie odległościach. Przyjęto studnie z betonu o średnicy Dn1000 - 1200 mm lub z tworzyw sztucznych o średnicy Dn600 i Dn425 mm..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.10-9, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.30.00.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Umowa o przyznanie pomocy nr 00092-6921-UM0600062/11 w ramach działania Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.11.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Budowlana WULKAN Piotr Pająk, Jaroszowice 1, 34-100 Wadowice, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4400396,98 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2091731,80
Oferta z najniższą ceną: 1779632,33 / Oferta z najwyższą ceną: 4588377,61
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i węzła cieplnego w budynku Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
DOSTAWA MATERIAŁÓW SZEWNYCH
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Bełchatów
(łódzkie)
Sukcesywna dostawa środków chemicznych oraz odczynników chemicznych na potrzeby Spółki WPW S.A. Nr 1 Dostawa soli...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Wrocław
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH