PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Budowa ulicy Błędnej III etap oraz budowa rurociągów zrzutowych dla odprowadzania ścieków deszczowych z sieci gminnej kanalizacji deszczowej w...

Gmina Lesznowola

Data publikacji ogłoszenia:

2014-10-28

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Lesznowola / mazowieckie

Numer ogłoszenia

225861/2014

Opis

Lesznowola: Budowa ulicy Błędnej III etap oraz budowa rurociągów zrzutowych dla odprowadzania ścieków deszczowych z sieci gminnej kanalizacji deszczowej w miejscowości Zamienie
Numer ogłoszenia: 225861 - 2014; data zamieszczenia: 27.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 186233 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola, woj. mazowieckie, tel. 022 7579340 do42 wew. 113, faks 022 7579270.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ulicy Błędnej III etap oraz budowa rurociągów zrzutowych dla odprowadzania ścieków deszczowych z sieci gminnej kanalizacji deszczowej w miejscowości Zamienie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa ul. Błędnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Arakową do końca działki nr ew. 5/30 w Zamieniu. Zakres robót określa szkic orientacyjny - stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ.
W projekcie budowlanym przedmiotowa trasa jest oznaczona Nr 6 - ciąg pieszo - jezdny o szerokości 5,0 m.
Konstrukcję nawierzchni zaprojektowano w obramowaniu z krawężnika betonowego 15x30x100 cm na ławie z oporem z betonu B10:
- betonowa kostka brukowa bez fazy, grubość 8 cm, kolor szary,
- podsypka piaskowa, grubość warstwy 3 cm,
- podbudowa z naturalnego kruszywa łamanego o łącznej grubości 20 cm (warstwa dolna z tłucznia kamiennego 35/63,5 - gr. 12 cm, warstwa górna z klińca 5/35 - gr. 8 cm),
- warstwa odsączająca z pospółki - 30 cm.
Odprowadzenie wód deszczowych przewidziano poprzez system lokalnej kanalizacji deszczowej. Odbiornikiem wód jest kanał deszczowy w ul. Błędnej i Arakowej.
Przedmiotem zamówienia jest również budowa pięciu rurociągów zrzutowych z istniejącego systemu kanalizacji deszczowej w miejscowości Zamienie i odprowadzenie nadmiaru wód opadowych do rowów melioracyjnych Nr 12 i 12A poprzez umocnione wyloty kanalizacyjne
fi 200 mm z zastosowaniem odpowiednich regulatorów przepływu.

Przedmiot zamówienia szczegółowo określa:
1) Szkic orientacyjny - Załącznik nr 8 do SIWZ.
2) Projekt budowlany ulic gminnych we wsi Zamienie - projekt drogowy z odwodnieniem - Załącznik nr 10 do SIWZ.
3) Projekt budowlany rurociągów zrzutowych dla odprowadzenia ścieków deszczowych z sieci gminnej kanalizacji deszczowej w m. Zamienie - branża sanitarna - Załącznik nr 10 do SIWZ.
4) Przedmiar robót - Załącznik nr 9 do SIWZ.
5) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Załącznik nr 11 do SIWZ.
6) Decyzje pozwolenia na budowę Starosty Piaseczyńskiego: Nr 421LR/2013 z dnia 05.12.2013r., Nr 926LR/08 z dnia 17.10.2008r. - Załącznik nr 12 do SIWZ.
7) Operat wodnoprawny - Załącznik nr 13 do SIWZ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.23.31.20-6, 45.23.24.52-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MARK-BET CONSTRUCTION Sp. z o.o., ul. Okólna 43c, 05-270 Marki, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 576746,92 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 600000,99
Oferta z najniższą ceną: 519999,74 / Oferta z najwyższą ceną: 1228770,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa narzędzi, wyposażenia warsztatowego i urządzeń pomiarowych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Dostawy endoprotez
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Przemyśl
(podkarpackie)
Utrzymanie czystości ulic Wielunia oraz przystanków komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wieluń
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Wieluń
(łódzkie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH