PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

BUDOWA ULICY JAGIELLOŃSKIEJ - I ETAP (OD UL. UROCZEJ WRAZ ZE SKRZYŻOWANIEM DO UL. KRÓTKIEJ)

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła

Data publikacji ogłoszenia:

2011-11-19

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

384822/2011

Opis

Warszawa: BUDOWA ULICY JAGIELLOŃSKIEJ - I ETAP (OD UL. UROCZEJ
WRAZ ZE SKRZYŻOWANIEM DO UL. KRÓTKIEJ)
Numer ogłoszenia: 384822 - 2011; data zamieszczenia: 18.11.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 326238 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła, ul. 1 Praskiego Pułku 33, 05-075 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 773-60-27, faks 022 773-60-99.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA ULICY JAGIELLOŃSKIEJ - I ETAP (OD UL. UROCZEJ
WRAZ ZE SKRZYŻOWANIEM DO UL. KRÓTKIEJ).
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy Jagiellońskiej - I etap (od ul. Uroczej wraz ze skrzyżowaniem do ul. Krótkiej) - obejmująca:

1) Roboty drogowe
- prace pomiarowe, dług. 590 mb.
- roboty rozbiórkowe: krawężniki, obrzeża, nawierzchnie na wjazdach, chodniki,
- wywiezienie gruzu na odl. do 20 km z utylizacją,
- roboty ziemne,
- konstrukcja jezdni, nawierzchnia z betonu asfaltowego i kostki brukowej na podbudowie z kruszywa łamanego,
- konstrukcja zjazdów,
- konstrukcja chodników,
- odwodnienie wgłębne przez rozsączenie przy pomocy sączka z tłucznia w geowłókninie,
- elementy ulicy - krawężniki i obrzeża,
- zieleń,
- regulacja elementów istniejącego uzbrojenia.
2) Oświetlenie
- ustawienie 17 szt. słupów,
- wciągnięcie kabli w słupy z podnośnika,
- montaż opraw oświetleniowych na słupach,
- układanie kabli w rurach ochronnych z PCW,
- montaż głowic kablowych,
- wykonanie pomiarów elektrycznych,
3) Przebudowa linii napowietrznej SN
- demontaż 2 słupów pojedynczych i 2 rozkracznych
- montaż 4 słupów wirowych
- montaż lamp, osprzętu i kabli
4) Teletechnika
- demontaż 4 słupów i montaż 3 słupów
- montaż osprzętu i kabli
4. Opracowanie oraz wdrożenie na koszt własny czasowej organizacji ruchu.
5. Przygotowanie oraz przekazanie w dwóch egzemplarzach, w wersji drukowanej i elektronicznej (zgodnie z Rządzeniem nr 3479/2009 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zasad prowadzenia elektronicznej ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli i przepustów na obszarze m.st. Warszawy, których zarządcą jest Prezydent m.st. Warszawy oraz pozyskiwania dokumentacji powykonawczej w zakresie inwestycji, modernizacji i remontów w pasie drogowym w postaci cyfrowej) dokumentacji powykonawczej budowlanej i geodezyjnej wraz z naniesieniem na mapę zasadniczą miasta.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.14.00-9, 45.23.13.00-8, 45.31.61.10-9, 45.31.40.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 12.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

FAL-BRUK B.B.Z. Falenta Spółka jawna, ul. Sarabandy Nr 42, 02-868 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1329268,29 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 957000,00
Oferta z najniższą ceną: 957000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2142909,43
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przygotowanie do druku oraz druk wydawnictwa Krakowski Rynek Nieruchomości 2013 w języku angielskim
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Kraków
(małopolskie)
Dostawa oprogramowania i licencji na Informatyczny System Prawa Powszechnego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu komórkom organizacyjnym Centrum Projektów Europejskich oraz zapewnienie...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH