PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego

Gmina Wieluń

Data publikacji ogłoszenia:

2013-08-03

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Wieluń / łódzkie

Numer ogłoszenia

311106/2013

Opis

Wieluń: Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego
Numer ogłoszenia: 311106 - 2013; data zamieszczenia: 02.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 232460 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wieluń, Plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń, woj. łódzkie, tel. 43 8860249, faks 43 8860260.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) wykonanie robót budowlanych przebudowy budynku; 2) budowa wewnętrznej instalacji wodociągowej, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewania z pieców kuchennych, instalacji elektrycznych; 3) budowa przyłącza wodociągowego zasilającego budynek; 4) budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki; 5) budowa wewnętrznej linii zasilającej instalacji elektrycznej zasilającej budynek oraz oświetlenia zewnętrznego terenu; 6) budowa wewnętrznej drogi dojazdowej i ciągów pieszych wraz z budową zjazdu z drogi powiatowej - ul. Graniczna (podbudowa z tłucznia); 7) budowa zadaszonej osłony śmietnikowej przeznaczonej do gromadzenia odpadów stałych; 8) demontaż eternitu znajdującego się na części dachu, jego transport do utylizacji i utylizacja. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przyjęcie odpadów na składowisko posiadające zezwolenie na przyjmowanie odpadów zawierających azbest - kartę przekazania odpadu. Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.32.00-8, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-0, 45.40.00.00-1, 45.23.31.20-6, 45.23.14.00-9, 45.23.13.00-8, 45.22.32.00-8, 45.42.10.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.08.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BUDEX Tobiasz Lebioda, Warszawska 22, 98-300 Wieluń, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1489451,22 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 974538,67
Oferta z najniższą ceną: 974538,67 / Oferta z najwyższą ceną: 1481315,61
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Remont ulicy Dąbrowskiego w Oświęcimiu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Oświęcim
(małopolskie)
Wycena nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/70/2012
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
Część I - Druk offsetowy oraz dostawa sprawozdania z działalności Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2012 r. (w dwóch...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH