PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Budowa wodociągu dla zapewnienia dostawy wody pitnej do budynku leśniczówki oraz budynku dwurodzinnego zajmowanego przez pracowników Nadleśnictwa...

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prószków

Data publikacji ogłoszenia:

2014-11-28

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Prószków / opolskie

Numer ogłoszenia

389840/2014

Opis

Prószków: Budowa wodociągu dla zapewnienia dostawy wody pitnej do budynku leśniczówki oraz budynku dwurodzinnego zajmowanego przez pracowników Nadleśnictwa Prószków w systemie zaprojektuj i wybuduj
Numer ogłoszenia: 389840 - 2014; data zamieszczenia: 27.11.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 348696 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prószków, ul. Opolska 11, 46-060 Prószków, woj. opolskie, tel. 077 4648022, 4648036, faks 077 4648022.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa wodociągu dla zapewnienia dostawy wody pitnej do budynku leśniczówki oraz budynku dwurodzinnego zajmowanego przez pracowników Nadleśnictwa Prószków w systemie zaprojektuj i wybuduj.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są usługi projektowe i roboty budowlane obejmujące budowę wodociągu do budynku leśniczówki w Chrzelicach 176 i budowę 2 przyłączy do budynku dwurodzinnego w Chrzelicach 179A i 179B.
2. Szczegółowy zakres prac określony jest w Programie Funkcjonalno-użytkowym, który stanowi załącznik nr 11 do SIWZ.
3. Zakres prac projektowych do wykonania - Etap I /ZAPROJEKTUJ/ obejmuje:
a) Opracowanie projektu zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego
b) weryfikację kompletności wszelkich danych niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu umowy,
c) wykonanie niezbędnych badań geologicznych,
d) wykonanie opisowej i graficznej wersji roboczej Projektu budowlanego wraz z opisem technicznym i przedłożenie do akceptacji Zamawiającemu,
e) wykonanie projektów budowlano-wykonawczych wraz z rysunkami szczegółowymi w 5 egz. + wersja elektroniczna na nośniku CD,
f) wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót i Kosztorysu Inwestorskiego zgodnie z wymaganiami narzuconymi przez ustawę Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do niej.
g) uzyskanie wszelkich pozwoleń, opinii, uzgodnień i innych dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę,
h) zapewnienie nadzoru autorskiego w całym okresie realizacji umowy, w ramach niniejszego zamówienia
i) opracowanie Planu Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia
4. Zakres prac do wykonania ETAP II /WYBUDUJ/ obejmuje:
a) wykonanie pełnego zakresu robót ujętych w projekcie, łącznie z podłączeniem do istniejącego wodociągu,
b) wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (zorganizowanie placu budowy, zaplecza budowy, uporządkowania terenu po pracach itp.),
c) odwodnienie wykopów na czas prowadzonych robót
d) pokrycie wszelkich kosztów i opłat z tytułu uzgodnień, opłat administracyjnych, nadzoru autorskiego, uzbrojenia terenu itp. ,
e) prowadzenie pełnej obsługi geodezyjnej w czasie robót, pomiary inwentaryzacyjne winny objąć poza przedmiotem zamówienia także inne sieci uzbrojenia terenu znajdujące się w odkrywce, niezgodne z lokalizacją uwidocznioną na mapach zasadniczych
f) wykonanie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej do właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej, celem uzgodnienia,
g) wykonanie instrukcji i oznakowań obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami -zorganizowanie i przeprowadzenie prób, badań i odbiorów:
h) zorganizowanie i przeprowadzenie rozruchu techniczno-technologicznego wraz z opracowaniem i przekazaniem Zamawiającemu protokołu z w/w rozruchu,
i) uporządkowanie i odtworzenie terenu po zakończeniu budowy,
j) sporządzenie kompletnego wniosku i uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu,
k) zapewnienie w okresie gwarancji pełnego i nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego
5. Wszelkie niezbędne materiały do wykonania przedmiotu zamówienia zabezpiecza wykonawca na własny koszt i ryzyko.
6 Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, uzyskanym pozwoleniem na budowę, oraz zachowaniem warunków wynikających z norm technicznych, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robot budowlanych oraz zgodnie z wytycznymi niniejszej SIWZ a także jej pozostałymi załącznikami..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.22.00-3, 45.23.13.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.11.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Roboty Ziemne Arnold Wocław, ul. Bocianowa 19, 46-022 Zawada, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 130000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 99956,00
Oferta z najniższą ceną: 99956,00 / Oferta z najwyższą ceną: 119500,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Sukcesywna dostawa różnych artykułów spożywczych do Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Łupkach
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Pisz
(warmińsko-mazurskie)
Pierwsza licytacja nieruchomości rolnej zabudowanej położonej w Lipsku
Nieruchomości, grunty rolne, licytacja
Lipsko
(mazowieckie)
Roboty budowlane w ramach zamówienia uzupełniającego do umowy nr ZP.272.3.00036.2013 z dnia 01.10.2013 roku
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, zamówienie z wolnej ręki
Poznań
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH