PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

BUDOWA WODOCIĄGU PRZY UL. KOLEJOWEJ (ETAP III A - PRZEKROCZENIE UL. CHUDOWSKIEJ)

Gmina Ornontowice

Data publikacji ogłoszenia:

2013-11-13

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Ornontowice / śląskie

Numer ogłoszenia

459796/2013

Opis

Ornontowice: BUDOWA WODOCIĄGU PRZY UL. KOLEJOWEJ (ETAP III A - PRZEKROCZENIE UL. CHUDOWSKIEJ)
Numer ogłoszenia: 459796 - 2013; data zamieszczenia: 12.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 394796 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26a, 43-178 Ornontowice, woj. śląskie, tel. 32 3306222, faks 32 3306215.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA WODOCIĄGU PRZY UL. KOLEJOWEJ (ETAP III A - PRZEKROCZENIE UL. CHUDOWSKIEJ).
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej przy ul. Kolejowej,
w rejonie ul. Chudowskiej. Kolejne etapy zostaną wykonane w odrębnym postępowaniu. Sieć wodociągowa wykonana zostanie z rur polietylenowych posiadających atest do stosowaniana terenach szkód górniczych do III kategorii włącznie.Wodomierze należy dostarczyć z nakładką radiową do transmisji danych, służące do zdalnych odczytów wskazań wodomierza.Zestawienie długości rur i średnic rurociągów Sieć: PE100 SDR11 RC Dz160mm - 128,5m, PE100 SDR11 RC Dz110mm - 12,1m Rury przewiertowe:PE100 SDR17 Dz315mm - 15,0m, PE100 SDR17 Dz200mm - 9,0m Przyłącza: PE100 SDR11 Dz40 - 29m Rury przewiertowe: PE100 SDR17 Dz125mm - 12,0m Hydrant nadziemny Dn80 - 1 szt.Lokalizację zasuw i skrzynek ulicznych należy uzgodnić z właścicielem nieruchomości
i Inwestorem. Węzeł wodomierzowy powinien być wykonany w mosiądzu. Skrzynki uliczne montować na płytkach betonowych. Na sieci wodociągowej należy wykonać hydrant p.poż. nadziemny DN 80mm (1szt.). Przejścia poprzeczne pod drogą należy wykonać w rurze przewiertowej. Nadmiar ziemi z wykopów winien zostać zagospodarowany i wywieziony z terenu budowy na składowisko odpadów (poza teren gminy). Przed oddaniem do użytkowania rurociąg powinien być przepłukany w celu usunięcia zanieczyszczeń. Szczegółowe warunki płukania w celu usunięcia zanieczyszczeń a w szczególności wykonania dezynfekcji należy uzgodnić z administratorem sieci tj. Zakładem Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej.
Cały teren po wykonaniu rurociągu należy doprowadzić do stanu pierwotnego (plantowanie powierzchni gruntu, wykonanie trawników dywanowych).
Po zakończeniu budowy należy sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Organizacja zaplecza budowy jak i jego likwidacja, tymczasowa organizacja ruchu drogowego oraz zlecenie nadzorów branżowych w miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym leży w gestii Wykonawcy.
Dopuszcza się stosowanie materiałów o takich samych parametrach innych producentów od wskazanych w projekcie.Zadanie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz przedmiarami załączonymi do niniejszej specyfikacji.
Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania harmonogramu rzeczowo-finansowego prac.Wykonawca zadania będzie brał udział w cotygodniowych spotkaniach z Inwestorem na placu budowy, w tzw. RADACH BUDOWY.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.11.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Remontowo Budowlany Janicki, ul. Ligonia 4, 44-186 Gierałtowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 76514,82 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 83640,00
Oferta z najniższą ceną: 83640,00 / Oferta z najwyższą ceną: 92988,82
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Na dostawę etykiet samoprzylepnych, etykiet i kalek do systemu oprogramowania sterylizatorów i myjek oraz dostawę czytników...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Modernizacja i rozbudowa oraz wdrożenie i obsługa powykonawcza dedykowanego oprogramowania tj. systemu obsługi projektów...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Pierwsza licytacja lokalu niemieszkalnego.
Nieruchomości, lokale, licytacja
Kraków
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH