PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Budowa wodociągu wraz z przyłączami wodociągowymi w ul. Orzeskiej w Łaziskach Górnych na odcinku od Placu Ratuszowego 1a do skrzyżowania ul....

Gmina Łaziska Górne

Data publikacji ogłoszenia:

2013-06-19

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Łaziska Górne / śląskie

Numer ogłoszenia

232832/2013

Opis

Łaziska Górne: Budowa wodociągu wraz z przyłączami wodociągowymi w ul. Orzeskiej w Łaziskach Górnych na odcinku od Placu Ratuszowego 1a do skrzyżowania ul. Orzeskiej z ul. Spokojną
Numer ogłoszenia: 232832 - 2013; data zamieszczenia: 18.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 200698 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łaziska Górne, pl. Ratuszowy 1, 43-170 Łaziska Górne, woj. śląskie, tel. 32 3248000, faks 32 3248006.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa wodociągu wraz z przyłączami wodociągowymi w ul. Orzeskiej w Łaziskach Górnych na odcinku od Placu Ratuszowego 1a do skrzyżowania ul. Orzeskiej z ul. Spokojną.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Ogólne zestawienie zakresu rzeczowego robót: 1. Zakres projektowy -opracowanie projektu budowlanego wraz zgodnie z warunkami wydanymi przez RPWiK Tychy S.A., wraz z: a. uzgodnieniem dokumentacji projektowej w RPWiK Tychy S.A., b. ostateczną decyzją administracyjną, umożliwiającą rozpoczęcie robót, c. kosztorysem z przedmiarem robót w wersji papierowej i elektronicznej w systemie Athenosoft, d. projektem zastępczej organizacji ruchu drogowego, 2. Zakres wykonawczy w terenie: -budowa wodociągu z rur PE do wody pitnej, Dn 225/160/110/90 mm, zgodnie z wykonanym i uzgodnionym projektem budowlanym, oraz zgodnie z decyzją administracyjną, -budowa przyłączy wodociągowych z rur PE do wody pitnej, Dn 63/40/32 mm, zgodnie z uzgodnionym projektem budowlanym, -montaż zasuw żeliwnych kołnierzowych i armatury wodociągowej, -montaż hydrantów p.poż, DN 80, -znakowanie trasy sieci taśmą sygnalizacyjną z wkładką metaliczną, -oznakowanie zasuw, hydrantów - tabliczki tłoczone na ścianie budynku, słupach betonowych, ogrodzeniach, -odtworzenie nawierzchni zgodnie z wytycznymi zawartymi w decyzjach zarządców dróg oraz w zgodach na wejście w teren właścicieli działek prywatnych, -w przypadku konieczności wykonanie przewiertu i ułożenie wodociągu w rurach ochronnych + płozy i manszety, -zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej, -próby szczelności oraz dezynfekcja wodociągu i przyłączy wodociągowych, - prace geodezyjne, w zakresie wytyczenia projektowanej sieci wodociągowej, - Pomiar powykonawczy geodezyjny zawierający: wykaz współrzędnych nowo wybudowanej sieci wodociągowej W wersji elektronicznej, oryginalną mapę z naniesioną nową siecią wodociągową, opieczętowaną przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie i geodetę oraz szkic polowy z podpisem i pieczęcią geodety, -oznakowanie robót, -dostawa materiałów, -wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni oraz podwieszenie instalacji obcych, -wykonanie wykopów w gruncie, wraz z umocnieniem ich ścian i odwodnieniem, -przygotowanie podłoża pod przewody i obiekty na sieci, -przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 71.32.22.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna, ul. Sadowa 4, 43-100 Tychy, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 373983,74 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 497038,08
Oferta z najniższą ceną: 497038,08 / Oferta z najwyższą ceną: 497038,08
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Leki - uzupełnienie II
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Piła
(wielkopolskie)
Utrzymanie w czystości i obsługa eksploatacyjna pomieszczeń Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Rybnik
(śląskie)
Organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie kursu pn. Operator koparko - ładowarki Kl. III
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Żywiec
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH