PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza V przetarg ustny, niograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej.

GMINA OLKUSZ

Data publikacji ogłoszenia:

2012-02-16

Rodzaj ogłoszenia:

Nieruchomości, budynki biurowe, przetarg, sprzedaż

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Wrocław / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

31563865

Powierzchnia

3 288 m2

Cena

1 400 000 zł

OpisK.G.P / 3 /12 Olkusz. dn. 16.02.2012r.
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ul.Rynek 1.
ogłasza V przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Olkuszu przy ul. Kosynierów 12.
1.Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana składająca się z działek nr nr :
3999/5 o pow. 49 m2, 4001/9 o pow. 2199 m2, 4001/15 o pow. 186 m2, 4001/17 o pow. 668 m2,
4001/20 o pow. 14 m2, 4001/21 o pow. 172 m2,. Łączna powierzchnia nieruchomości 3.288 m2.
Nieruchomość objęta księgą wieczystą Nr KR1O/00033683/5, stanowiąca własność Gminy
Olkusz. Nieruchomość położona w Olkuszu przy ul. Kosynierów12, ( osiedle Słowiki )
zabudowana jest budynkiem byłego Przedszkola. Budynek w zabudowie wolnostojącej,
podpiwniczony, II kondygnacyjny ( do remontu ).Ogólna powierzchnia zabudowy - 1738,10 m2,
powierzchnia użytkowa - 1595,81 m2. W piwnicach budynku zlokalizowana jest stacja
wymienników o pow. użytkowej 46,66 m2. Budynek posiada instalacje: elektryczną, wodno-
kanalizacyjną i centralnego ogrzewania. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej
( ul. Kosynierów). W bliskim otoczeniu nieruchomości znajdują się: szkoła, ośrodek zdrowia,
apteka, bloki mieszkalne. Nieruchomość wolna od obciążeń. Nieruchomość wolna od
zobowiązań. Pierwszy przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości
przeprowadzony został dnia 31.08.2010r., II przetarg ustny, nieograniczony przeprowadzony
został dnia18.11.2010r., III przetarg przeprowadzony 24.03.2011r., IV przetarg przeprowadzony
dnia 22.11.2011r.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wschodniej części
dzielnicy północnej Olkusza działki nr 3999/5, 4001/9, 4001/17, 4001/20, 4001/21, 4001/15
znajdują się w terenie oznaczonym symbolem " UP" - opisanym jako tereny usług
publicznych z usługami sportu i zielenią parkową. Przeznaczenie podstawowe: usługi
publiczne w tym istniejąca szkoła , przedszkole, usługi sportu i rekreacji. Przeznaczenie
dopuszczalne: m.in. usługi kultury, gastronomii, handlu. Ponadto nieruchomości te znajdują
się w granicy terenu górniczego ZGH " Bolesław".
2. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 1.400.000,00 zł. (słownie: jeden milion czterysta
tysięcy złotych). Postąpienie ceny nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z
zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Sprzedaż działki nr 4001/9 zwolniona jest
z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r.o podatku od
towarów i usług. Sprzedaż działek nr : 4001/17, 4001/15, 4001/20, 4001/21 i 3999/5 podlega
opodatkowaniu podatkiem VAT . W związku z powyższym część zaoferowanej kwoty
tj. 6,418067 % zostanie podwyższona o obowiązujący podatek VAT.
3.Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu w wysokości
280.000,00 zł. (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych) w terminie do dnia
13.04.2012r.włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień w którym kwota wadium
wpłynęła na konto Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w Banku Pekao S.A. O/Olkusz
nr: 031240 4748 1111 0000 4868 9878 z podaniem tytułu wpłaty: Przetarg - ul.Kosynierów 12.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny
nabycia nieruchomości.
4 .Przetarg odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2012r. w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz,
ul. Rynek 1, pok. 101, o godz. 11.30.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu :
dowodu wpłaty wadium, osoby fizyczne - dowodu tożsamości, osoby prawne i jednostki nie
posiadające osobowości prawnej - kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem aktualnego
odpisu z KRS lub innego właściwego rejestru oraz upoważnienia udzielonego przez organ
przedstawicielski, pełnomocnicy - pełnomocnictwo do uczestniczenia i nabycia nieruchomości w
drodze przetargu ( forma aktu notarialnego) małżonek zamierzający samodzielnie licytować
nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego - pisemną zgodę współmałżonka ( forma notarialna)
lub dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca
1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz.U. z 2004r Nr 167 poz.1758 ze zmianami)
wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z tej ustawy.
Wadium wpłacone przez osoby, których oferta nie została przyjęta podlega zwrotowi nie później
niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu na konto wskazane przez
oferenta.
5.Cena sprzedaży (wraz z podatkiem VAT ) nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu
podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
6.Organizator przetargu zawiadomi nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy
sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli w/w osoba nie
stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator
przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.
7.Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć
czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.
8.Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta
i Gminy w Olkuszu w godz. 800 - 1500 , pok.237, tel. 32 6260237.
-
31563865

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa preparatu do antyseptyki ran dla ZZOZ w Wadowicach, znak: ZP/PRZET/36/2012.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Wadowice
(małopolskie)
Przebudowa istniejących budynków biurowych i gospodarczych na lokale socjalne na Osiedlu Świerczów w Lubniewicach - III etap
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Lubniewice
(lubuskie)
Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Gminy Miejskiej Kętrzyn, spółek komunalnych, instytucji kultury i jednostek...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kętrzyn
(warmińsko-mazurskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH