PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Całoroczna obsługa instalacji elektrycznych oraz remont instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych i użytkowych administrowanych w MZN w...

Miejski Zarząd Nieruchomości

Data publikacji ogłoszenia:

2014-01-08

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Jastrzębie-Zdrój / śląskie

Numer ogłoszenia

4758/2014

Opis

Jastrzębie-Zdrój: Całoroczna obsługa instalacji elektrycznych oraz remont instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych i użytkowych administrowanych w MZN w Jastrzębiu-Zdroju
Numer ogłoszenia: 4758 - 2014; data zamieszczenia: 07.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 480284 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. 1-go Maja 55, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie, tel. 032 4787001, faks 032 4762952.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Całoroczna obsługa instalacji elektrycznych oraz remont instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych i użytkowych administrowanych w MZN w Jastrzębiu-Zdroju.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia Zadanie 1: Obsługa całoroczna instalacji elektrycznych, w tym: - pełnienie całorocznego, całodobowego pogotowia elektrycznego, którego celem jest niezwłoczne usuwanie awarii oraz przywracanie sprawności instalacji elektrycznych i odgromowych, - utrzymywanie wszelkich instalacji elektrycznych i odgromowych w dobrym stanie technicznym, - dokonywanie kontroli i pomiarów instalacji elektrycznych (w tym odgromowych), - przekazywanie lokatorowi/najemcy wykazu usterek w przypadku stwierdzenia usterek osprzętu elektrycznego, do których usunięcia na własny koszt zobowiązany jest lokator/najemca, - przeprowadzanie bieżącego monitoringu instalacji, - dokonywanie wycen kosztów remontów instalacji w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz częściach wspólnych budynków mieszkalnych i użytkowych. Powyższe czynności dotyczą wszystkich wskazanych obiektów w Załączniku nr 10 do SIWZ. Tryb wykonywania czynności: - zgłoszenie wystąpienia awarii przyjmuje pracownik MZN, który powiadamia (telefonicznie lub bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego) Wykonawcę o przybliżonym zakresie awarii (usterki), - Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przystąpienia do usuwania awarii. Prace należy prowadzić do czasu przywrócenia dostawy energii elektrycznej, - z każdej wykonanej czynności należy sporządzić informację, w której zawarte muszą być informacje dotyczące: daty przyjęcia zgłoszenia, nazwisko osoby przyjmującej zgłoszenie, sposób realizacji zlecenia, datę usunięcia usterki czy awarii, podpis lokatora/najemcy lub podpis osoby wskazanej przez zlecającego (może to być również inspektor nadzoru). Informacje należy przekazywać w formie zbiorczego zestawienia miesięcznego dla każdego budynku odrębnie (jako załącznik do faktury) oraz telefonicznie o zrealizowaniu zgłoszeń w następnym dniu roboczym p ich utrzymaniu, - potwierdzone przez inspektora nadzoru załączniki (zbiorcze zestawienia wykonywanych prac) stanowić będą podstawę do wystawienia protokołu odbioru robót i wystawienia faktury miesięcznej, - Wykonawca zobowiązany będzie do cotygodniowych przeglądów instalacji na obiektach oraz dokonania oceny pisemnej w formie zlecenia potwierdzonego przez sprzątaczkę, Uwagi pozostałe: - Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formie pisemnej osoby, które upoważnione będą do przyjmowania zgłoszeń od Zamawiającego, - Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu osobiście lub telefonicznie w każdy dzień roboczy gotowość do wykonywanych obowiązków, - Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia faktu pogorszenia się stanu technicznego obsługiwanej instalacji, mogącej uczynić eksploatację i utrzymanie obiektu niebezpiecznym lub narażającym Zamawiającego lub najemców na straty materialne, - jako załącznik do comiesięcznego protokołu odbioru Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć oświadczenie o stanie instalacji elektrycznej wszystkich budynków oraz o wykonaniu bieżącego monitoringu instalacji, - Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia załącznika do faktury, w którym dokonał podziału kosztów na każdym obiekt oddzielnie (wg schematu - ilość m2 obsługiwanej powierzchni x cena netto za 1m2, kwota netto, podatek VAT, kwota brutto), - Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia zaświadczeń o sprawności instalacji elektrycznej w celu zawarcia umowy na dostawę energii elektrycznej oraz dokonywanie wycen kosztów remontów i instalacji w lokalach mieszkalnych i częściach wspólnych (korytarze, pralnie, suszarnie, piwnice, schowki, pomieszczenia techniczne) oraz wymiany zasilania odbiorników (wzmacniaczy, pomp obiegowych instalacji c.o., itd.), zakres czynności (wykaz obejmuje przykładowe czynności): - tablica główna - sprawdzenie stanu technicznego bezpieczników, gniazd bezpiecznikowych, śrub i nakrętek stykowych, mostków elektrycznych, przewodów, naprawa lub wymiana elementów zużytych i uszkodzonych (śrub stykowych, podstaw bezpieczników, zerowanie tablic), - tablica rozdzielcza z zabezpieczeniem przedlicznikowym mieszkań/lokali użytkowych - sprawdzenie stanu technicznego bezpieczników, gniazd bezpiecznikowych, śrub i nakrętek stykowych, mostków elektrycznych, przewodów, naprawa lub wymiana elementów zużytych i uszkodzonych (śrub stykowych, podstaw bezpieczników i bezpieczników, uzupełnienie opisów, zerowanie tablic), - tablica licznikowa zabezpieczenia mieszkań/lokali użytkowych - sprawdzenie stanu technicznego bezpieczników, gniazd bezpiecznikowych, śrub i nakrętek stykowych, mostków elektrycznych, przewodów, podstaw bezpieczników, bezpieczników, naprawa lub wymiana elementów zużytych i uszkodzonych, sprawdzenie stanu plomb, - instalacje elektryczne w pomieszczeniach ogólnodostępnych - naprawa, wymian opraw oświetleniowych, wymiana wyłączników i żarówek, bieżące naprawy instalacji elektrycznej (łączenie przewodów, wymiana obciętych przewodów), dokonywanie pomiarów instalacji, likwidacja nielegalnego poboru energii elektrycznej (wraz z niezwłocznym przekazaniem informacji pisemnej o tym fakcie do inspektora nadzoru), - instalacje elektryczne w mieszkaniach/lokalach użytkowych - bieżące naprawy instalacji elektrycznej, wymiana instalacji elektrycznej (łączenie upalonych przewodów), dokonywanie pomiarów instalacji, - instalacje odgromowe - bieżące naprawy instalacji odgromowej (wymiana, uzupełnienie złączy, smarowanie złączy), dokonywanie pomiarów instalacji, - osprzęt elektryczny - wymiana uszkodzonych opraw oświetleniowych, gniazd elektrycznych, wyłączników oświetlenia, przycisków dzwonkowych, pokryw puszek, zacisków, automatów schodowych, opraw oświetleniowych na klatkach schodowych, korytarzach, w piwnicach, numerów policyjnych i kloszy oświetlenia przedklatkowego, - przeprowadzanie bieżącego monitoringu instalacji - bieżący przegląd (kontrola) elementów wskazanych powyżej. W kosztach utrzymania za 1 m2 należy ująć wszystkie materiały niezbędne do wykonania czynności wskazanych powyżej w SIWZ (poniżej przykładowe koszty): - wszelkie koszty wewnętrzne Wykonawcy, - koszt materiałów eksploatacyjnych biurowych, - koszty transportu materiałów i dojazdów do obiektów, - koszt materiałów: gniazda bezpiecznikowe, śrub i nakrętki stykowe, podstawy bezpiecznikowe, główki bezpiecznikowe, bezpiecznikowe topikowe, koszt materiałów do opisywania tablic, żarówki wszelkiego typu (za wyjątkiem energooszczędnych halogenowych żarówek typu led, rtęciowych), świetlówek wszelkiego typu, przewody elektryczne wszelkiego typu, - koszt wykonania pomiarów i sporządzenia wszelkiego rodzaju protokołów, - koszty udziału w wizjach, kontrolach, spotkaniach, - koszty czynności administracyjnych. W ofercie należy wycenić wszystkie materiały (w tym materiały pomocnicze) niezbędne do realizacji zadania. Czynności wykraczające poza wskazane w wykazie, a związane z obsługą, w szczególności wykonywanie remontów realizowane będą na podstawie odrębnych zleceń i zawarte są w zakresie Zadania 2. Zadanie 2: Remonty instalacji elektrycznych, w tym: - wykonywanie napraw instalacji elektrycznych, zlecanych każdorazowo przez Zamawiającego, wykraczających poza zakres czynności wskazanych w Zadaniu 1, - wykonywanie remontów i wymiana instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych i użytkowych gminnych raz w lokalach mieszkalnych i użytkowych gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych. Powyższe czynności dotyczą wszystkich wskazanych obiektów w Załączniku nr 10 do SIWZ. Tryb wykonywania czynności: - zlecenie wykonania robót następować będzie w formie pisemnej, - inspektor nadzoru określi w protokole przekazania robót - termin rozpoczęcia i zakończenia robót, rodzaj protokołów wymaganych do sporządzania oraz dokumentów niezbędnych do zgłoszenia zakończenia robót. Wszelkie uzgodnienia z inspektorem nadzoru dokonywane będą w formie pisemnej (protokół lub notatka), - odbiór robót następować będzie na podstawie zgłoszenia wykonania danego zakresu zgodnie z protokołem przekazania - zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej w sekretariacie MZN; za moment zgłoszenia przyjmuje się datę wpływu do MZN, - odbiór robót zostanie przeprowadzony przez inspektora nadzoru w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia (do zgłoszenia należy dołączyć wszelkie wymagana dokumenty związane z realizacją robót, w tym: deklaracje zgodności, certyfikaty, protokoły badań, dokumenty wskazane do dostarczenia przez inspektora nadzoru i inne wymagane przepisami prawa). Brak wskazanych dokumentów w zgłoszeniu będzie traktowany jako brak realizacji zadania. Zadania i czynności odbiorowe nie zostaną rozpoczęte (będą miały wówczas zastosowanie zapisy dotyczące kar umownych), - rozliczenie wykonania robót następować będzie każdorazowo po ich zakończeniu, na podstawie protokołu odbioru i kosztorysów powykonawczych sprawdzonych przez inspektora nadzoru, - w przypadku zlecenia obejmującego kilka obiektów, kosztorysy powykonawcze oraz faktury muszą zostać wystawione na każdy budynek oddzielnie, - podstawą płatności faktury będzie potwierdzony przez inspektora nadzoru protokół odbioru wraz z załącznikami. Materiały: - każdorazowo zostaną określone przez inspektora nadzoru i oznaczone w notatce lub protokole. Jako podstawę do określenia wartości materiałów przyjmowane będą ceny ofertowe średnie wraz z kosztami zakupu zawarte we wskazanych (ostatnich aktualnych) informatorach wydawnictwa Sekocenbud-informatory kwartalne i informatory miesięczne Błyskawica. Do cen materiałów nie dolicza się wskaźnika narzutu zysku, - w przypadku konieczności użycia materiałów nie ujętych w informatorach cena zostanie ustalona w oparciu o faktury zakupu powiększone o koszty zakupu z aktualnego miesięcznika Błyskawica. Szacunkowa cena zostanie ustalona przed dokonaniem zakupu i wbudowaniem. Kopię faktury należy dołączyć do zgłoszenia zakończenia robót. Wszystkie materiały muszą posiadać dokumenty określone w art. 10.1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Ceny materiałów zawarte w wydawnictwach Sekocenbud i Błyskawica są cenami netto. Sprzęt: Każdorazowo zostanie określony przez inspektora nadzoru i oznaczony w protokole. Jako podstawę do określenia wartości sprzętu przyjmowane będą ceny średnie określone jako ceny pracy sprzętu (wraz z kosztami jednorazowymi) zawarte we wskazanych (ostatnio aktualnych) informatorach miesięcznych Błyskawica. Ceny sprzętu zawarte w wydawnictwach Błyskawica są cenami netto. Zadania należy traktować jako łączne - nie dopuszcza się złożenia oferty na jedno zadanie. Zakres robót określają: przedmiary robót, STWiOR oraz wykazy budynków, które stanowią integralną część SIWZ. Przedmiary robót należy traktować jako dokumenty pomocnicze, które określają jedynie minimalny zakres robót. Wycena robót powinna opierać się na przeprowadzonej wizji, opisie robót i z uwzględnieniem wszelkich niezbędnych czynności i nakładów. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z STWiOR, przepisami prawa budowlanego, wiedzą techniczną i obowiązującymi normami. Wycena oferty winna uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem i najlepszą wiedzą techniczną oraz STWiOR, przedmiarami robót. Wymagany okres gwarancji i rękojmi - minimum 1 rok.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.71.10.00-2, 45.31.12.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Tomala Antoni Z.U.E. TOM-ELEKTRO, ul. Libowiec 20, 44-336 Jastrzębie-Zdrój, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 114306,83 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 134347,39
Oferta z najniższą ceną: 134347,39 / Oferta z najwyższą ceną: 134347,39
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przebudowa budynku zamieszkania zbiorowego - Domu Pomocy Społecznej w Chróścinie - Zamku wraz z budową instalacji sygnalizacji...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Wieruszów
(łódzkie)
Przetarg nieograniczony na dostawę pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć w ramach projektu Prosta sprawa -...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Radom
(mazowieckie)
Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych pozalekcyjnych pn. Kurs Tworzenia stron WWW: PHP i MySQL dla dwóch grup...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Nowy Targ
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH