PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Coaching

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie

Data publikacji ogłoszenia:

2014-04-03

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Ostróda / warmińsko-mazurskie

Numer ogłoszenia

70685/2014

Opis

Ostróda: Coaching
Numer ogłoszenia: 70685 - 2014; data zamieszczenia: 02.04.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 72382 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 0-89 676 07 08, faks 0-89 676 07 08.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Coaching.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem Zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego usługi coachingu w ramach projektu W stronę słońca - zintegrowany program aktywizacji społecznej w Gminie Ostróda współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. (kod CPV 85312320-8 Usługi doradztwa) 1. Usługa musi zostać przeprowadzona przez osobę, która posiada wykształcenie wyższe i potwierdzone odpowiednim dokumentem kwalifikacje coacha. 2. Celem coachingu jest reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych w tym długotrwale i nieaktywnych zawodowo z powodu, zbyt niskich lub przestarzałych kwalifikacji zawodowych, przerw w zatrudnieniu. 3. Trener ma motywować, aktywizować i wspierać uczestników projektu, a tym samym ułatwić im odzyskanie lub nabycie umiejętności funkcjonowania na otwartym rynku pracy. Zadania trenera to: rozpoznanie potencjału zawodowego i możliwości rozwoju klienta, motywowanie, wspieranie, analizowanie jego umiejętności, monitoring. 4. Podstawowymi zadaniami i obowiązkami coacha jest: a. określenie potrzeb rozwojowych, b. wyjaśnienie uczestnikom czym jest coaching, c. pomoc w ustalaniu celów uczenia się oraz pomoc w planowaniu działań, d. wykorzystywanie doświadczeń związanych z uczeniem się w celu poprawy efektywności działań, e. przekazywanie klientom informacji zwrotnych związanych z uczeniem się w celu poprawy efektywności działania, f. przekazywanie klientom informacji zwrotnych na podstawie zaobserwowanych zachowań, g. stawianie wyzwań klientom, tak by mogli ocenić swoje umiejętności, h. pomaganie klientom w określaniu problemów i możliwych sposobów ich rozwiązania, i. wspieranie procesu oceny poprzez zachęcanie klientów do określania postępów w kontekście podstawowych celów, j. wzmacnianie motywacji klienta do realizacji celów. 5. Usługą zostanie objętych 12 uczestników/uczestniczek projektu. 6. Zajęcia mają być prowadzone w 2 grupach. 7. Zajęcia muszą być prowadzone od maja 2014r. 8. W maju zrealizowanych zostanie 8h dla 2 grup, po 4 godz. zegarowe na 1 grupę. 9. Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu po 4 godziny zegarowe na 1 grupę. 10. W miesiącach IX, X, XI br. zajęcia będą odbywały się po 12 godzin zegarowych w miesiącu dla 2gr. 11. W ramach usługi zostanie zrealizowanych razem 44 godz., po 22 godziny zegarowe na 1gr. 12. Zajęcia będą prowadzone raz w tygodniu po 3 godziny zegarowe na jedną grupę, naprzemiennie gr.1 i 2 (I tydzień 1 grupa, II tydzień 2 grupa, III tydzień 1 grupa, IV tydzień 2 grupa, itd.). 13. Miejsce realizacji usługi zapewnia Zamawiający - Miasto Ostróda ul Jana III Sobieskiego 1. w godz. 800-1500 14. Zamawiający nie przewiduje poczęstunków i posiłków. 15. Na własny koszt coach musi przygotować materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć 16. Opracować program coachingu z podaniem realizowanych tematów w rozbiciu na godziny. W ramach usługi Wykonawca dodatkowo- musi: 1. Informować Zamawiającego o zaangażowaniu Wykonawcy w realizację innych projektów finansowanych w ramach POKL i innych programów NSRO oraz prowadzić i przedkładać Zamawiającemu ewidencję godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów, w których Wykonawca jest zaangażowany przez okres obowiązywania umowy. 2. Dokumentować realizowane działania między innymi za pomocą dzienników prowadzonych zajęć, list obecności, itp. 3. Odbiór wykonanej usługi przeprowadzony zostanie na podstawie dokumentacji złożonej przez Wykonawcę w formie oryginałów: dzienników zajęć, list obecności, kart pracy, rachunków oraz innych dokumentów niezbędnych do stwierdzenia prawidłowości realizacji usługi, a także kontroli dokonanej przez zamawiającego dokumentacji finansowej i merytorycznej przeprowadzonej usługi.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.23.20-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: W stronę słońca - zintegrowany program aktywizacji społecznej w Gminie Ostróda współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.03.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

LCE LOGOS CENTRUM EDUKACYJNE
Jan Romańczuk, Tomasz Wysoki s. c., ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 6 lok. 44, 18-400 Łomża, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3960,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3388,00
Oferta z najniższą ceną: 3388,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3424,40
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
zakup dostępu do pakietu Full Collection na okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 od firmy ABE-IPS Sp. z o.o.,
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Poznań
(wielkopolskie)
Nieruchomość zabudowana położona w Rybniku
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Rybnik
(śląskie)
Dostawa produktów żywnościowych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH