PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Częściowa wymiana instalacji zimnej wody w budynku Liceum Ogólnokształcącym nr CXIX przy ul. Złotej 58 w Warszawie - zamówienie uzupełniające,...

Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Wola

Data publikacji ogłoszenia:

2013-11-13

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, zamówienie z wolnej ręki

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

238107/2013

Opis

Warszawa: Częściowa wymiana instalacji zimnej wody w budynku Liceum Ogólnokształcącym nr CXIX przy ul. Złotej 58 w Warszawie - zamówienie uzupełniające, (numer sprawy 131/ZP/13)
Numer ogłoszenia: 238107 - 2013; data zamieszczenia: 12.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 444046 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Wola, Al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 5048586,87,89,90, faks 22 5048592.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Częściowa wymiana instalacji zimnej wody w budynku Liceum Ogólnokształcącym nr CXIX przy ul. Złotej 58 w Warszawie - zamówienie uzupełniające, (numer sprawy 131/ZP/13).
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest częściowa wymiana instalacji wody zimnej budynku Liceum Ogólnokształcącego nr CXIX przy ul. Złotej 58 w Warszawie. Zakres robót obejmuje: - demontaż rurociągów stalowych, armatury, zabudowy rurociągów, - transport gruzu i złomu, - montaż rurociągów wody zimnej dn 75-20 wraz z armaturą, -płukanie, próby szczelności, izolacja rurociągów, -zamurowanie oraz zabetonowanie przebić ścian, wykonanie tynków, malowanie.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.10.00-8, 45.23.13.00-8, 45.32.10.00-3, 45.21.11.00-0, 45.44.21.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.11.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane EUROINSTAL-BUD Wojciech Onopiak, ul. Orłowskiego 41, 04-830 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 21562,39 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 25000,00
Oferta z najniższą ceną: 25000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 25000,00
Waluta: PLN.ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowień publicznych tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z pćźn. zm. Zamawiający może udzielić w okresie ostatnich 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Uzasadnienie faktyczne: 1) Zamówienie uzupełniające zostanie udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego. Umowa Nr WOL-17-IR -B/V/1/27/77/2013/1710 - dotycząca zamówienia podstawowego została zawarta w dniu 04.10.2013 roku w ramach postępowania wpisanego do Rejestru zamówień publicznych pod nr sprawy 104/ZP/13. 2) Zamówienie uzupełniające zostanie udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia podstawowego, Przedsiębiorstwu Instalacji Budowlanych EUROINSTAL -BUD Wojciech Onopiak, ul. Orłowskiego 41, 04-830 Warszawa. 3) Zamówienie uzupełniające było przewidziane (do 50%) w ogłoszeniu o zamówieniu podstawowym opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.08.2013 r. pod nr 169209-2013 oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zamówienia podstawowego (nr sprawy 104/ZP/13), dotyczy przedmiotu zamówienia w niej określonego i polega na powtórzeniu tego samego rodzaju robót CPV-45111000-8 (roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne), CPV-45231300-8 (roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków),CPV-45321000-3 (izolacja cieplna), CPV-45211100-0 (roboty budowlane w zakresie domów), CPV-45442100-8 (roboty malarskie) oraz jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamawiający już na etapie przygotowania postępowania podstawowego planował udzielenie kolejnego zamówienia. W zamówieniu podstawowym przedmiotem zamówienia byla wymiana skorodowanego odcinka przewodu wodociągowego przebiegającego pod dziedzińcem szkoły, od podejścia prawostronnego pod wodomierz do wlotu do budynku Liceum z uwzględnieniem montażu w budynku szkoły na potrzeby instalacji hydrantowej armatury i połączeniem do istniejącej instalacji, a przedmiotem zamówienia uzupełniającego jest wymiana skorodowanego poziomu instalacji zimnej wody wraz z robotami towarzyszącymi. Roboty te były planowane do realizacji po uzyskaniu dodatkowych środków finansowych przez Zamawiającego. Niniejsze zamówienie możliwe jest do realizacji w roku bieżącym w związku uzyskaniem środków finansowych z oszczędności po przeprowadzonych procedurach przetargowych. 4) Niniejsze zamówienie jest pierwszym zamówieniem uzupełniającym na roboty budowlane i jego szacunkowa wartość wynosi netto 21 562,39 zł i nie przekracza 50 % wartości zamówienia podstawowego - wartość zamówienia podstawowego wynosiła netto 49 072,17 zł. 5) Zamówienie podstawowe było udzielone w trybie przetargu nieograniczonego.
6) Wartość udzielonego zamówienia uzupełniającego, tj. zawartej umowy netto wynosi 20 325,20 zł, co stanowi ok. 41,42 % wartości zamówienia podstawowego

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Wąsosz w okresie od...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Wąsosz
(podlaskie)
Zaprojektowanie i rozbudowa istniejącej wiaty magazynowo-sprzętowej z przeznaczeniem na wytwornicę solanki do celów zimowego...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Lublin
(lubelskie)
Dostawa kriostatu oraz wirówki laboratoryjnej dla Pracowni Fizjologii i Biochemii Komórki Macierzystej Pomorskiego Uniwersytetu...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Szczecin
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH