PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Czyszczenie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, ulicznych wpustów deszczowych i studni chłonnych na terenie Gminy Michałowice, nr sprawy:...

Gmina Michałowice

Data publikacji ogłoszenia:

2011-12-30

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Michałowice / mazowieckie

Numer ogłoszenia

347741/2011

Opis

Michałowice: Czyszczenie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, ulicznych wpustów deszczowych i studni chłonnych na terenie Gminy Michałowice, nr sprawy: ZP.2712.64.2011.
Numer ogłoszenia: 347741 - 2011; data zamieszczenia: 29.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 394732 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Michałowice, ul. Raszyńska 34, 05-816 Michałowice, woj. mazowieckie, tel. 22 7239335, 7239332, faks 22 7238178.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Czyszczenie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, ulicznych wpustów deszczowych i studni chłonnych na terenie Gminy Michałowice, nr sprawy: ZP.2712.64.2011..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: czyszczenie wraz ze studniami połączeniowymi i rewizyjnymi kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz czyszczenie ulicznych wpustów deszczowych i studni chłonnych na terenie Gminy Michałowice. a) W zakres prac wchodzi wykonanie: - czyszczenie mechaniczne i w razie potrzeby ręczne kolektorów ściekowych D- 200 mm - zamulenie do 40 % (łącznie ze studniami zlokalizowanymi na kolektorach) - w ilości około 1500 m - czyszczenie mechaniczne i w razie potrzeby ręczne kolektorów ściekowych D- 300 mm - zamulenie do 40 % (łącznie ze studniami zlokalizowanymi na kolektorach)- w ilości około 1 500 m - czyszczenie mechaniczne i w razie potrzeby ręczne kolektorów ściekowych D- 400 mm - zamulenie do 40 % (łącznie ze studniami zlokalizowanymi na kolektorach) - w ilości około 1 500 m - czyszczenie mechaniczne i w razie potrzeby ręczne kolektorów kanalizacji deszczowej o D -300 i zamuleniu do 40 %- w ilości około 500,00 mb. - czyszczenie mechaniczne i w razie potrzeby ręczne kolektorów kanalizacji deszczowej o D - 400 i zamuleniu do 40 %- w ilości około 500,00 mb - czyszczenie mechaniczne i w razie potrzeby ręczne kolektorów kanalizacji deszczowej o D - 600 i zamuleniu do 40 %- w ilości około 350,00 mb - czyszczenie mechaniczne i w razie potrzeby ręczne kolektorów kanalizacji deszczowej o D - 800 i zamuleniu do 40 %- w ilości około 150,00 mb - czyszczenie mechaniczne i w razie potrzeby ręczne ulicznych wpustów deszczowych (kratek) i przykanalików w ilości - 150 sztuk. - czyszczenie mechaniczne i w razie potrzeby ręczne studni chłonnych O 1500, głębokości 3-4 m - w ilości 15 sztuk - czyszczenie mechaniczne i w razie potrzeby ręczne studni kanalizacji deszczowe j- w ilości 10 sztuk b) Podany wyżej zakres ilościowy ma charakter orientacyjny. Podczas realizacji zadania, ilość jednostek przedmiarowych może się zmienić. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu prac. c) Rozliczenie zamówienia będzie następowało na podstawie cen jednostkowych i rzeczywiście wykonanych prac. d) Przy czyszczeniu kanałów należy zachować szczególną ostrożność, niektóre prace należy wykonywać ręcznie. e) Oprócz wykonania zakresu prac określonego powyżej do obowiązków Wykonawcy należało będzie również: - organizacja i zagospodarowanie miejsca prac - zapewnienie dojścia i dojazdu do wszystkich obiektów zlokalizowanych w rejonie prowadzenia prac - uzgodnienie z zarządcą dróg zajęcie pasa drogowego oraz wykonanie oznakowania zgodnie z ich zaleceniami (jeśli zajdzie konieczność) - przestrzegania przepisów ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U z 2007 r. nr 39 poz. 51 z późn. zm), zagospodarowanie ubytku we własnym zakresie- przekazanie odpadów do zakładu utylizacji - przestrzeganie przepisów BHP - w przypadku zakupu wody na potrzeby czyszczenia z gminnego wodociągu należy wliczyć koszty zakupu w wysokości 4,90 zł netto za 1 m3 wody. Rozliczenie na podstawie noty księgowej...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.64.00.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej
GEA-NOVA Sp. z o.o., ul. Kutrzeby 38, 05-082 Stare Babice, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 193875,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 66420,00
Oferta z najniższą ceną: 66420,00 / Oferta z najwyższą ceną: 118203,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowe j w Kaczórkach - etap III.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Krasnobród
(lubelskie)
Ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki zabudowanej
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Elbląg
(warmińsko-mazurskie)
Modernizacja drogi dojazdowej do pól na działce nr 34 w miejscowości Sieciechowice
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Wierzchosławice
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 709

POLECAMY W SERWISACH