PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Docieplenie wraz z kolorystyką oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Miejskiej Przychodni Chojny w ramach ...

Miejska Przychodnia "Chojny"

Data publikacji ogłoszenia:

2012-08-11

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Łódź / łódzkie

Numer ogłoszenia

296758/2012

Opis

Łódź: Docieplenie wraz z kolorystyką oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Miejskiej Przychodni Chojny w ramach termomodernizacji obiektu
Numer ogłoszenia: 296758 - 2012; data zamieszczenia: 10.08.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 264458 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Przychodnia "Chojny", ul. Rzgowska 170, 93-311 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6459190, faks 042 6468544.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Docieplenie wraz z kolorystyką oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Miejskiej Przychodni Chojny w ramach termomodernizacji obiektu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest docieplenie wraz z kolorystyką ścian zewnętrznych budynku Przychodni styropianem EPS 70-040 grubości 14 cm metodą lekką mokrą zgodnie z zaleceniami Audytu energetycznego budynku dla przedsięwzięcia termo modernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje ponadto:
1)konserwację w okresie gwarancji
2)wykonanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących, w tym: organizację
i zabezpieczenie placu budowy oraz uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót,
3)wymianę przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zakres robót) został opisany w dokumentacji projektowej (Załącznik nr 5) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (Załącznik nr 6), stanowiących załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.32.10.00-3, 45.26.26.00-7, 45.32.40.00-4, 45.26.27.00-8, 45.31.00.00-3, 45.45.00.00-6, 45.11.00.00-1, 45.11.12.20-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.08.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

DAJUMEX Sp. Z O.O., ul. Demokratyczna 117, 93-348 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 437225,36 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 313362,11
Oferta z najniższą ceną: 313362,11 / Oferta z najwyższą ceną: 456245,34
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Białystok
(podlaskie)
Wykonanie modernizacji budynku magazynowego - przebudowa posadzki i rampy przeładunkowej oraz wymiana bram w budynku...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 3 zadania częściowe. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.36.2014.U
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Opole
(opolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 708
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH