PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

DOR-271-10/12 Przeprowadzenie usług poradnictwa zawodowego i psychologicznego dla 101 osób bezrobotnych.

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego

Data publikacji ogłoszenia:

2012-03-23

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Nowy Sącz / małopolskie

Numer ogłoszenia

90210/2012

Opis

Nowy Sącz: DOR-271-10/12 Przeprowadzenie usług poradnictwa zawodowego i psychologicznego dla 101 osób bezrobotnych.
Numer ogłoszenia: 90210 - 2012; data zamieszczenia: 22.03.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 39289 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego, ul. Nawojowska 118, 33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie, tel. 018 4400808, faks 018 4400808.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOR-271-10/12 Przeprowadzenie usług poradnictwa zawodowego i psychologicznego dla 101 osób bezrobotnych..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usług poradnictwa zawodowego i psychologicznego dla 101 osób bezrobotnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Warunki realizacji zamówienia: Miejscem realizacji usługi jest Miasto Nowy Sącz lub Powiat Nowosądecki. W przypadku realizacji zajęć na terenie Powiatu Nowosądeckiego Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie dojazd uczestników z Nowego Sącza do miejsca realizacji usługi oraz powrót do Nowego Sącza w każdym dniu. Zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego i psychologicznego powinny odbywać się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach między 8.00 a 16.00. Zamawiający przyjął, że 1 godzina zajęć odpowiada 1 godzinie zegarowej. Planowany termin rozpoczęcia usługi: do 7 dni od podpisania umowy. Zakończenie realizacji usługi: nie później niż do 31 maja 2012 r. Usługi poradnictwa zawodowego i psychologicznego powinny obejmować: 1.Indywidualne konsultacje psychologiczne dla 101 osób mających na celu: - rozpoznanie sytuacji osobistej, - podniesienie samooceny, - zmotywowanie do uczestnictwa w projekcie. Każda osoba korzysta z 2 godzin z psychologiem. Łącznie 202 godziny. 2. Poradnictwo zawodowe grupowe i indywidualne dla 101 osób, które powinno obejmować: a) poradnictwo zawodowe grupowe przeprowadzone w 9 grupach po 10 osób oraz 1 grupie 11 osobowej. Dla każdej grupy przypada 15 godzin warsztatów (3 dni - około 5h 1 dzień). Łącznie 150 godzin. Zajęcia grupowe z doradcą zawodowym powinny zawierać tematykę: - rynek pracy, - warsztat samopoznania - identyfikacja zasobów indywidualnych, - komunikacja społeczna w miejscu pracy (asertywność, reagowanie na krytykę, radzenie sobie ze stresem). b) poradnictwo zawodowe indywidualne przeprowadzone po zakończonych warsztatach grupowych i związane z opracowaniem Indywidualnych Planów Działania (IPD). Dla każdej ze 101 osób przypada 1 godzina z doradcą zawodowym. Łącznie 101 godzin. Poradnictwo zawodowe ma na celu przełamanie barier, określenie predyspozycji zawodowych uczestników i ustalenie kierunków kształcenia, prowadzące do stworzenia Indywidualnego Planu Działania. Celem IPD jest zidentyfikowanie potrzeb i predyspozycji 101 osób, aby umożliwić im realistyczny wybór lub zmianę zawodu, przy uwzględnieniu popytu na określone zawody na lokalnym rynku pracy. Podczas opracowania IPD zostanie ustalona z osobą tematyka szkolenia, w którym osoba weźmie udział. Każdy uczestnik spośród 101 osób weźmie udział w 2 godzinach indywidualnych konsultacji psychologicznych oraz w 16 godzinach zajęć z doradztwa zawodowego (w tym: 15 godzin warsztatów z poradnictwa grupowego i 1 godzina indywidualnej konsultacji z doradcą zawodowym). 3. Podana ilość godzin jest maksymalna do zrealizowania. Zamawiający zastrzega, że ilość godzin może zostać zmniejszona z powodu rezygnacji lub nieprzybycia na spotkania uczestników projektu. 4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia jako iloczyn ilości osób objętych usługą i jednostkowego kosztu usługi na osobę. 4.1.Wynagrodzenie powinno obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia wynikające wprost ze specyfikacji i umowy, jak również w nich nieujęte, a niezbędne do wykonania zamówienia. 5. Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania obecności uczestników poprzez bieżące informowanie (telefonicznie lub fax) Zamawiającego o przypadkach braku obecności na zajęciach. 6. Wykonawca zapewni właściwą kolejność przeprowadzanych usług tj.: a) indywidualne konsultacje psychologiczne; b) poradnictwo zawodowe grupowe; c) poradnictwo zawodowe indywidualne..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.12.70-6, 85.31.23.20-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: w ramach projektu nr WND-POKL.07.02.01-12-058/10 Twoja decyzja - nasza pomoc, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym)..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.03.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 16.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 5.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Reja 11, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 43000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 28400,00
Oferta z najniższą ceną: 28400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 101216,70
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Szkolenia dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni w ramach środków Funduszu Pracy.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Bochnia
(małopolskie)
Wynajem - ścisłe Centrum Rzeszowa - budynek, ul. Cieplińskiego 3
Nieruchomości, budynki biurowe, inne
Rzeszów
(podkarpackie)
Rozbudowa elementów małej architektury przy ul.Kruczej w Lubinie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, zamówienie z wolnej ręki
Lubin
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH