PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa 2 sztuk samochodów osobowych nieoznakowanych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

Komenda Wojewódzka Policji

Data publikacji ogłoszenia:

2013-12-04

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Szczecin / zachodniopomorskie

Numer ogłoszenia

260471/2013

Opis

Szczecin: Dostawa 2 sztuk samochodów osobowych nieoznakowanych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 260471 - 2013; data zamieszczenia: 03.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 240953 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji, ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. (091) 8211479, 8211478, faks (091) 8211477 8215406.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa 2 sztuk samochodów osobowych nieoznakowanych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 sztuk samochodów osobowych nieoznakowanych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zawarto w załączniku 7 do siwz, określającym minimalne wymagania taktyczno-techniczne i formalne jakim mają odpowiadać samochody. 3. Pojazdy dostarczone w ramach umowy będą posiadały rok produkcji zgodny z rokiem dostawy. Wykonawca dostarczy zamawiającemu aktualnie produkowane modele. 4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pojazdy na własny koszt do Wydziału Transportu KWP w Szczecinie przy ul. Wernyhory 5 w dni robocze w godz. 8.00 - 15.00. 5. Kody CPV: 34110000-1. 6. Niezwłocznie po podpisaniu umowy wybrany wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu listę autoryzowanych stacji obsługi, co najmniej dwie autoryzowane stacje na terenie województwa zachodniopomorskiego. 7. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od Zamawiającego akceptację projektu modyfikacji pojazdu uprawniającą do realizacji przedmiotu zamówienia, co zostanie udokumentowane protokołem zatwierdzenia projektu modyfikacji pojazdu sporządzonym w 2 (dwóch) egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca a drugi egzemplarz przeznaczony jest dla Zamawiającego.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MARVEL Sp. z o.o., ul. Żelazna 7, 90-332 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 89525,20 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 118080,00
Oferta z najniższą ceną: 118080,00 / Oferta z najwyższą ceną: 118080,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Zarządzanie projektem pn.: Uczeń - najlepsza inwestycja
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Kosakowo
(pomorskie)
Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn: Wykonanie operatów szacunkowych określających stan i wartość...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Kielce
(świętokrzyskie)
Dostawa materiałów reklamowych dla Politechniki Rzeszowskiej
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Rzeszów
(podkarpackie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH