PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa 21 serwerów dla NSA i WSA

Naczelny Sąd Administracyjny

Data publikacji ogłoszenia:

2011-12-14

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

424454/2011

Opis

Warszawa: Dostawa 21 serwerów dla NSA i WSA
Numer ogłoszenia: 424454 - 2011; data zamieszczenia: 13.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 380516 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Naczelny Sąd Administracyjny, ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5, 00-011 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 551 60 00, faks 022 827 54 76.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa 21 serwerów dla NSA i WSA.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 21 serwerów dla NSA i WSA o parametrach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ (19 serwerów z Tabeli 1 i 2 serwery z Tabeli 2).
2. Wykonawca zobowiązany jest udzielić co najmniej 36 miesięcznej gwarancji liczonej od dnia odbioru jakościowego całości dostawy bez zastrzeżeń, świadczonej w miejscu eksploatacji serwerów w siedzibach Sądów Administracyjnych:
1) NSA i WSA Warszawa dla serwerów z Tabeli 2 w Zał. 1.
2) NSA i WSA Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gliwice, Gorzów Wlkp., Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa i Wrocław dla serwerów z Tabeli 1 w Zał. 1.
3. Wykonawca zobowiązany jest w ramach dostawy do:
1) dostarczenia do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych serwerów wraz z osprzętem;
2) transportu i wyładunku serwerów w siedzibie NSA do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia;
3) świadczenia 36 miesięcznego serwisu gwarancyjnego w miejscach eksploatacji serwerów na warunkach określonych w § 6 Istotnych Warunków Umowy.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.82.10.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Maxto Marcin Staniewski,
Tomasz Wojewoda Spółka Jawna,, ul. Reduta 5, 31-421 Kraków, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 310860,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 379885,50
Oferta z najniższą ceną: 379885,50 / Oferta z najwyższą ceną: 428231,07
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa oleju opałowego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kamionek
(warmińsko-mazurskie)
Dostawa drobnego sprzętu i podzespołów komputerowych, nr sprawy 104/ZP/13
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla OKAiIT
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Bydgoszcz
(kujawsko-pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH