PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa 7000 kompletów dyplomów ukończenia studiów (w komplecie: 1 oryginał, 2 odpisy, 1 odpis przeznaczony do akt); 4000 sztuk odpisów w języku...

Politechnika Warszawska

Data publikacji ogłoszenia:

2013-03-19

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

107646/2013

Opis

Warszawa: Dostawa 7000 kompletów dyplomów ukończenia studiów (w komplecie: 1 oryginał, 2 odpisy, 1 odpis przeznaczony do akt); 4000 sztuk odpisów w języku angielskim I i II stopnia oraz 8000 sztuk okładek do suplementów; nr postępowania ZP/D/MP/7/2013
Numer ogłoszenia: 107646 - 2013; data zamieszczenia: 18.03.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 62340 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Warszawska, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 2346206, 2346630, faks 022 2346217, 6286075.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa 7000 kompletów dyplomów ukończenia studiów (w komplecie: 1 oryginał, 2 odpisy, 1 odpis przeznaczony do akt); 4000 sztuk odpisów w języku angielskim I i II stopnia oraz 8000 sztuk okładek do suplementów; nr postępowania ZP/D/MP/7/2013.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa 7000 kompletów dyplomów ukończenia studiów (w komplecie: 1 oryginał, 2 odpisy, 1 odpis przeznaczony do akt); 4000 sztuk odpisów w języku angielskim I i II stopnia oraz 8000 sztuk okładek do suplementów;Opis przedmiotu zamówienia:
1. Dostawa dyplomów ukończenia studiów odpisów w języku polskim i angielskim oraz okładek do suplementów, wykonanych zgodnie z wzorami podanymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie (Dz. U. z dnia 26 stycznia 2009 r. nr 11, poz. 61) oraz w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 01. 09.2011 (Dz. U. z dn. 20.09.2011 r., nr 196, poz. 1167), jak następuje: 1.1. Dostawa (dowóz i wniesienie) dyplomów ukończenia studiów wyższych dla absolwentów PW zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 19.12.2008 roku (Dz.U. 2009 nr 11 poz. 61) w ilości: 1.1.1. Załącznik 1 do Rozporządzenia j .w. - dyplomy ukończenia studiów I stopnia 4000 kompletów, zawierających: oryginał dyplomu w ilości 4000 sztuk; odpis dyplomu w ilości 8000 sztuk; odpis przeznaczony do akt w ilości 4000 sztuk. 1.1.2. Załącznik 2 do Rozporządzenia j .w. - dyplomy ukończenia studiów II stopnia 3000 kompletów, zawierających: oryginał dyplomu w ilości 3000 sztuk; odpis dyplomu w ilości 6000 sztuk; odpis przeznaczony do akt w ilości 3000 sztuk.
1.2. Dostawa odpisów dyplomów w językach obcych, w języku angielskim: studia I stopnia w ilości 2000 sztuk; studia II stopnia w ilości 2000 sztuk. 1.3. Dostawa (dowóz i wniesienie) okładek do suplementu wykonanych zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 01.09.2011 roku (Dz.U. 2011, nr 196,poz. 1167) - zgodnie z opisem do załącznika pkt. 7 i 8: w ilości 8000 sztuk. 2. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi u Zamawiającego w terminie 10 dni roboczych od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia, zostanie on sprawdzony pod względem kompletności i zgodności, a następnie będzie potwierdzony protokołem odbioru - załącznik nr 7 do SIWZ. 3. Gwarancja. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji za wady przedmiotu zamówienia w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od daty podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje sie do dokonania na własny koszt wymiany wadliwego przedmiotu zamówienia na wolny od wad w ciągu 10 dni roboczych od daty wysłania i potwierdzenia otrzymania informacji o wadliwym przedmiocie zamówienia. 4. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert równoważnych. 5. Zamawiający nie przewiduje wystąpienie sytuacji określonej w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp. dotyczącej zamówień uzupełniających. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Każdy Wykonawca składa tylko jedną ofertę zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję wraz z ostateczną ceną. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty muszą obejmować całość zamówienia. 8. Wykonanie całości zamówienia nie może być powierzone podwykonawcom. 9. Wykonawca do oferty dołączy aktualny certyfikat ISO 9001 w zakresie usług poligraficzno - introligatorskich..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.82.20.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Poligraficzno - Introligatorska UDZIAŁOWIEC Sp. z o.o., ul. Narcyzowa 2, 42-256 Olsztyn, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 157723,60 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 108117,00
Oferta z najniższą ceną: 108117,00 / Oferta z najwyższą ceną: 108117,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
WYKONYWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA POTRZEBY URZĘDU MIEJSKIEGO W OLSZYNIE
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Olszyna
(dolnośląskie)
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Płoniawy-Bramura
(mazowieckie)
ZRB Jarosław: Zakup wraz z dostawą elementów rusztowania elewacyjnego na potrzeby budów realizowanych przez KZB Jarosław
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH