PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa artykułów anestezjologicznych dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim. Nr sprawy: 28/PN/14

Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim

Data publikacji ogłoszenia:

2014-11-27

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Nowy Dwór Mazowiecki / mazowieckie

Numer ogłoszenia

388706/2014

Opis

Nowy Dwór Mazowiecki: Dostawa artykułów anestezjologicznych dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim. Nr sprawy: 28/PN/14
Numer ogłoszenia: 388706 - 2014; data zamieszczenia: 26.11.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 282950 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Miodowa 2, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 22 7658308, faks 22 7658301.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów anestezjologicznych dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim. Nr sprawy: 28/PN/14.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: ilościach określonych w załączniku nr 2 do SIWZ - w Formularzu asortymentowo-cenowym.
2. Przedmiot zamówienia podzielony został na 29 pakiety (części) i obejmuje:
pakiet nr 1 - Asortyment do znieczuleń
pakiet nr 2 - Maski
pakiet nr 3 - Rurki tracheostomijne
pakiet nr 4 - Rurki intubacyjne
pakiet nr 5 - Asortyment do rurki intubacyjnej
pakiet nr 6 - Kaniula neonatologiczna
pakiet nr 7 - Martwa przestrzeń
pakiet nr 8 - Filtry oddechowe
pakiet nr 9 - Filtry
pakiet nr 10 - Wymiennik ciepła i wilgoci
pakiet nr 11 - Obwody, układy oddechowe
pakiet nr 12 - Układ do resuscytacji
pakiet nr 13 - Zestawy
pakiet nr 14 - Zestaw do konikotomii
pakiet nr 15 - Różne artykuły
pakiet nr 16 - Igła doszpikowa
pakiet nr 17 - Łączniki
pakiet nr 18 - Manometr
pakiet nr 19 - Żywienie
pakiet nr 20 - Przetwornik
pakiet nr 21 - Worek samorozprężalny
pakiet nr 22 - Obwód do respiratora Bellavisty
pakiet nr 23 - Asortyment do odczytywania
pakiet nr 24 - Układ oddechowy do aparatu do znieczulania
pakiet nr 25 - Stabilizator do rurek intubacyjnych
pakiet nr 26 - Układ oddechowy
pakiet nr 27 - Prowadnica do intubacji
pakiet nr 28 - Filtr oddechowy pedriatyczny
pakiet nr 29 - Igły do wkłuć
3. Wykonawca może zaoferować wyroby medyczne, które zostały dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, z późn. zm.).
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany asortymentu i ilości wynikających z okoliczności, których nie mógł przewidzieć w chwili podpisania umowy, czyli do zmniejszenia lub zwiększenia zamawianych ilości ? 20%, a tym samym zmiany wartości umowy wynikającego z faktycznego zapotrzebowania. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
5. Okres przydatności do użycia dostarczonego przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 24 miesiące.
6. Wykonawca pokrywa koszty transportu, odpowiada za prawidłowe warunki przewozu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zapewnia rozładunek do magazynu zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego dostarczania przedmiotu zamówienia składanych pisemnie (dopuszcza się fax.) lub telefonicznie w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Do dostawy dołączona będzie faktura w formie papierowej.
8. Dostawy przedmiotu zamówienia do NCM powinny odbywać się w godzinach pracy tj. od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godz. 8.00-15.00.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Asortyment do znieczuleń
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Bialmed Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14155,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 15585,48
Oferta z najniższą ceną: 15585,48 / Oferta z najwyższą ceną: 15585,48
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Maski
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Skamex Sp. z o.o. Sp. k., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11298,10 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 11620,80
Oferta z najniższą ceną: 11620,80 / Oferta z najwyższą ceną: 11620,80
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Rurki tracheostomijne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Covidien Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12627,30 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 11804,40
Oferta z najniższą ceną: 11804,40 / Oferta z najwyższą ceną: 11804,40
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Rurki intubacyjne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Covidien Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20696,90 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 19661,08
Oferta z najniższą ceną: 19661,08 / Oferta z najwyższą ceną: 19661,08
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: Asortyment do rurki intubacyjnej
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego, ul. Langiewicza 80, 28-100 Busko-Zdrój, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2205,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1304,64
Oferta z najniższą ceną: 1304,64 / Oferta z najwyższą ceną: 2268,00
Waluta: PLN.Część NR: 7   Nazwa: Martwa przestrzeń
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Biameditek Sp. z o.o., ul. Składowa 12, 15-399 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 581,79 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 532,33
Oferta z najniższą ceną: 532,33 / Oferta z najwyższą ceną: 835,27
Waluta: PLN.Część NR: 8   Nazwa: Filtry oddechowe
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Covidien Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6142,10 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6320,16
Oferta z najniższą ceną: 5131,98 / Oferta z najwyższą ceną: 9279,36
Waluta: PLN.Część NR: 9   Nazwa: Filtry
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Skamex sp. z o.o. Sp. k., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3041,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3126,60
Oferta z najniższą ceną: 3126,60 / Oferta z najwyższą ceną: 3126,60
Waluta: PLN.Część NR: 10   Nazwa: Wymiennik ciepła i wilgoci
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Skamex Sp. z o.o. Sp. k., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1343,20 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1379,70
Oferta z najniższą ceną: 1103,76 / Oferta z najwyższą ceną: 1379,70
Waluta: PLN.Część NR: 11   Nazwa: Obwody, układy oddechowe
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Covidien Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8085,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 7938,00
Oferta z najniższą ceną: 7938,00 / Oferta z najwyższą ceną: 7938,00
Waluta: PLN.Część NR: 13   Nazwa: Zestawy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Skamex Sp. z o.o. Sp. k., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2892,75 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2975,40
Oferta z najniższą ceną: 2975,40 / Oferta z najwyższą ceną: 2975,40
Waluta: PLN.Część NR: 15   Nazwa: Różne artykuły
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Skamex Sp. z o.o. Sp. k., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 23178,30 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 23859,68
Oferta z najniższą ceną: 23859,68 / Oferta z najwyższą ceną: 23859,68
Waluta: PLN.Część NR: 16   Nazwa: Igła doszpikowa
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o.o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1743,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 785,65
Oferta z najniższą ceną: 785,65 / Oferta z najwyższą ceną: 785,65
Waluta: PLN.Część NR: 17   Nazwa: Łączniki
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Skamex Sp. z o.o. Sp. k., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9832,40 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 10112,04
Oferta z najniższą ceną: 10112,04 / Oferta z najwyższą ceną: 10112,04
Waluta: PLN.Część NR: 18   Nazwa: Manometr
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Billmed Sp. z o.o., ul. Krypska 24/1, 04-082 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1312,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1350,00
Oferta z najniższą ceną: 1350,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1350,00
Waluta: PLN.Część NR: 19   Nazwa: Żywienie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Bialmed Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2024,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2210,11
Oferta z najniższą ceną: 2210,11 / Oferta z najwyższą ceną: 2210,11
Waluta: PLN.Część NR: 20   Nazwa: Przetwornik
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Billmed Sp. z o.o., ul. Krypska 24/1, 04-082 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3150,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3240,00
Oferta z najniższą ceną: 3240,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3240,00
Waluta: PLN.Część NR: 21   Nazwa: Worek samorozprężalny
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Biameditek Sp. z o.o., ul. Składowa 12, 15-399 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6652,80 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 7637,76
Oferta z najniższą ceną: 7637,76 / Oferta z najwyższą ceną: 7637,76
Waluta: PLN.Część NR: 23   Nazwa: Asortyment do odczytywania
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Promed S.A., ul. Krajewskiego 1b, 01-520 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1150,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1312,20
Oferta z najniższą ceną: 1312,20 / Oferta z najwyższą ceną: 1312,20
Waluta: PLN.Część NR: 24   Nazwa: Układ oddechowy do aparatu do znieczulania
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ADO-MED Spółka z o.o., ul. Bytomska 38b, 41-600 Świętochłowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 480,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 502,20
Oferta z najniższą ceną: 502,20 / Oferta z najwyższą ceną: 502,20
Waluta: PLN.Część NR: 25   Nazwa: Stabilizator do rurek intubacyjnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego, ul. Langiewicza 80, 28-100 Busko-Zdrój, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 210,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 96,88
Oferta z najniższą ceną: 96,88 / Oferta z najwyższą ceną: 96,88
Waluta: PLN.Część NR: 28   Nazwa: Filtr oddechowy pedriatyczny
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ADO-MED Spółka z o.o., ul. Bytomska 38b, 41-600 Świętochłowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 161,46 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 317,84
Oferta z najniższą ceną: 317,84 / Oferta z najwyższą ceną: 451,40
Waluta: PLN.Część NR: 29   Nazwa: Igły do wkłuć
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Skamex Sp. z o.o. Sp. k., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 112,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1166,40
Oferta z najniższą ceną: 1166,40 / Oferta z najwyższą ceną: 2214,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przetarg nieograniczony na REMONT NAWIERZCHNI ALEJEK CMENTARNYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO W KOSZALINIE PRZY...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Koszalin
(zachodniopomorskie)
Informacja o zamiarze sprzedaży nieruchomości
Nieruchomości, grunty rolne, inne
Poznań
(wielkopolskie)
Remont lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym administrowanym przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Elbląg
(warmińsko-mazurskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH