PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa części komputerowych i materiałów informatyki

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

Data publikacji ogłoszenia:

2013-07-11

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kraków / małopolskie

Numer ogłoszenia

139143/2013

Opis

Kraków: Dostawa części komputerowych i materiałów informatyki
Numer ogłoszenia: 139143 - 2013; data zamieszczenia: 10.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 102183 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6154860, 6154862, faks 012 6154887; 6154219.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa części komputerowych i materiałów informatyki.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa części komputerowych i materiałów informatyki dla potrzeb jednostek Policji woj. małopolskiego.
2.Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia, określające rodzaj i ilość wymaganego asortymentu zawarte jest w załączniku nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. Załącznik ten jest jednocześnie formularzem cenowym.
3.Zamawiający wymaga min. 12-miesięcznej gwarancji na dostarczony towar, licząc od daty danej dostawy, ale nie krótszej niż gwarancja producenta. Termin gwarancji biegnie od daty podpisania protokołu odbioru ilościowego, nie stwierdzającego usterek i wad oraz braków.
4.Miejscem dostawy jest magazyn Łączności i Informatyki przy ul. Mogilskiej 109 w Krakowie..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.70.00-9, 30.23.20.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Części komputerowe
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

A-Z KOMP Maruszczyk Artur, ul. Św. Wojciecha 93, 41-922 Radzionków, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 77235,77 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 85245,42
Oferta z najniższą ceną: 85245,42 / Oferta z najwyższą ceną: 103102,19
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Związku Gmin Kumiałka-Biebrza
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Korycin
(podlaskie)
Nadbudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie (wyposażenie kuchni, jadalni i innych pomieszczeń pomocniczych...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Chojna
(zachodniopomorskie)
Utrzymanie rzeki Czarna w km 0+000-15+475
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH