PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa części zamiennych do urządzeń medycznych o sygn. DZP/05PN/2014

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu

Data publikacji ogłoszenia:

2014-03-04

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Zabrze / śląskie

Numer ogłoszenia

44689/2014

Opis

Zabrze: Dostawa części zamiennych do urządzeń medycznych o sygn. DZP/05PN/2014
Numer ogłoszenia: 44689 - 2014; data zamieszczenia: 03.03.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 23135 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny w Zabrzu, ul. M. C. Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 032 3732308, 3732346, faks 032 3732308, 3732346.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa części zamiennych do urządzeń medycznych o sygn. DZP/05PN/2014.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia: Dostawa części zamiennych do urządzeń medycznych o sygn. DZP/05PN/2014, na który składa się 6 Części: - Pakiet nr 1 - Części zamienne do aparatów anestezjologicznych kompatybilne z aparatami anestezjologicznymi produkowanymi przez firmę DRAGER - Pakiet nr 2 - Części zamienne do koagulacji kompatybilne z aparatami do koagulacji produkowanymi przez firmę ERBE - Pakiet nr 3 - Filtry do ssaków kompatybilne z ssakiem MEDAP typu Venta - Pakiet nr 4 - Linie próbkujące do gazów anestetycznych - Pakiet nr 5 - Części zamienne do zestawu laparoskopowego kompatybilne z zestawem laparoskopowym firmy STRYKER model 1188HD - Pakiet nr 6 - Kabel do aparatu Integris Allura kompatybilny z Modułem PHILIPS typ M3001A Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy, zawiera szczegółowe informacje o zamówieniu oraz informacje o kompatybilności z poszczególnym rodzajem sprzętu medycznego dla którego określono części zamienne rozumiane również jako: okablowanie, akcesoria niezbędne do prawidłowego użytkowania poszczególnych urządzeń medycznych będących w posiadaniu Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastrzeżeniem, że wymaga od asortymentu w poszczególnych pakietach, kompatybilności przy współpracy z opisanym w konkretnym pakiecie urządzeniem medycznym będącym w posiadaniu Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza by część zamienna do urządzenia medycznego (rozumiana jako sprzęt, aparatura medyczna) stanowiąca element wymienny wyrobu medycznego i nie stanowiąca samodzielnego wyrobu medycznego w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, nie była wyrobem medycznym w szczególności zapis dotyczy: Pakietu 1 poz. 3,4,7, tym samym Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca zaoferował asortyment niebędący wyrobem medycznym na podstawie uprzedniej pisemnej akceptacji przez Zamawiającego zapytania Wykonawcy, wskazującego nr Pakietu i pozycji, nazwę wyrobu i uzasadnienie. Warunki przedmiotowe wymagane od Wykonawców - Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu oświadczają, że: 1) zapewnią transport produktu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, 2) zaoferują produkt z datą ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy produktu, 3) zaoferują termin płatności 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, 4) podpiszą umowę, której wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ, 5) zaoferują produkty posiadające dokumenty będące podstawą do obrotu na terenie RP oferowanych produktów, deklarację zgodności CE 6) instrukcje obsługi/opisy techniczne, karty katalogowe umożliwiające weryfikację parametrów technicznych oferowanego produktu. 7) zapewnią maksymalny termin dostawy przedmiotu umowy - nie dłuższy niż 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia 8) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy na każdym etapie wykonywania umowy w sprawie zamówienia publicznego do dostarczenia próbek dla zamawianego asortymentu oraz opisów w języku polskim. Jeżeli opisy sporządzone zostały w języku obcym, Zamawiający wymagać będzie przedłożenia tożsamego tłumaczenia na język polski.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 2   Nazwa: Pakiet nr 2 - Części zamienne do koagulacji kompatybilne z aparatami do koagulacji produkowanymi przez firmę ERBE
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.02.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ERBE Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Marconich 8, 02-954 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 25612,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 27474,55
Oferta z najniższą ceną: 27474,55 / Oferta z najwyższą ceną: 27474,55
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa energii elektrycznej do budynków i obiektów Gminy Nowa Sucha w okresie od 01.04.2012 roku do 31.03.2013 roku
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Nowa Sucha
(mazowieckie)
Zakup paliw płynnych, olejów, gazu i materiałów eksploatacyjnych.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kołobrzeg
(zachodniopomorskie)
Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć w ramach Programu aktywności lokalnej dla osób doświadczających przemocy domowej lub...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Puławy
(lubelskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH