PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Chmielnik oraz podległych obiektów i infrastruktury.

Gmina Chmielnik

Data publikacji ogłoszenia:

2014-01-10

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Chmielnik / podkarpackie

Numer ogłoszenia

9596/2014

Opis

Chmielnik: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Chmielnik oraz podległych obiektów i infrastruktury.
Numer ogłoszenia: 9596 - 2014; data zamieszczenia: 09.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 491786 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chmielnik, Chmielnik 50, 36-016 Chmielnik, woj. podkarpackie, tel. 017 2296606, 2296609, faks 017 2296600.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Chmielnik oraz podległych obiektów i infrastruktury..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zmówienia jest dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Chmielnik oraz podległych obiektów i infrastruktury.
Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się ma na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 89, poz. 625 z późn. zm.), zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ww ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 23.04.1964r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93, z późn. zm.).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
1. Wykaz i charakterystyka obiektów w Gminie Chmielnik - Załącznik nr 4 do SIWZ
2. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej dla poszczególnych grup taryfowych w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 w obiektach Zamawiającego wynosi 698 899 kWh - załącznik nr 4 do SIWZ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-3, 65.31.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PGE Obrót S.A., 35-959 Rzeszów, ul. 8-go Marca 6, ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 274654,86 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 389004,72
Oferta z najniższą ceną: 389004,72 / Oferta z najwyższą ceną: 389004,72
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Budowa przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej oraz wewnętrznej linii zasilającej elektroenergetycznej dla...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Wrocław
(dolnośląskie)
Dostawa sukcesywną chemii basenowej na potrzeby krytej Pływalni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Olsztyn
(warmińsko-mazurskie)
Dostawa miału węglowego typu M II w ilości 1850 ton na sezon grzewczy 2015/2016 dla Ciepłowni Politechniki Częstochowskiej
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Częstochowa
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH