PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych, mebli, sprzętu komputerowego w ramach projektu Szkoła dla każdego

Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Data publikacji ogłoszenia:

2011-11-30

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Nowe Skalmierzyce / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

311431/2011

Opis

Nowe Skalmierzyce: dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych, mebli, sprzętu komputerowego w ramach projektu Szkoła dla każdego
Numer ogłoszenia: 311431 - 2011; data zamieszczenia: 29.11.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 369586 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8, 63-460 Nowe Skalmierzyce, woj. wielkopolskie, tel. 062 7621520, faks 062 7621593.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych, mebli, sprzętu komputerowego w ramach projektu Szkoła dla każdego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje dostawę pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i mebli do 7 szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce wg załączników 1.1 do 1.9 - 9 części:
Część 1 - dostawa pomocy do Szkoły Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych wg szczegółowego opisu - załącznik nr 1.1
Część 2 - dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Droszewie wg szczegółowego opisu - załącznik nr 1.2
Część 3 - dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Kotowiecku wg szczegółowego opisu - załącznik nr 1.3
Część 4 - dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Nowych Skalmierzycach wg szczegółowego opisu - załącznik nr 1.4
Część 5 - dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Ociążu wg szczegółowego opisu - załącznik nr 1.5
Część 6 - dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Gostyczynie wg szczegółowego opisu - załącznik nr 1.6
Część 7 - dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach wg szczegółowego opisu - załącznik nr 1.7
Część 8 - dostawa mebli do Szkoły Podstawowej w Droszewie wg szczegółowego opisu załącznik nr 1.8
Część 9 - dostawa sprzętu komputerowego wg szczegółowego opisu - załącznik nr 1.9

Wykonawca dostarczy pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy i meble na własny koszt do wszystkich placówek oświatowych (sprzęt komputerowy do Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce) w dniach pracy tj. poniedziałek - piątek w godzinach 8:00 - 15:00 oraz dokona montażu na miejscu w przypadku sprzętu wymagającego montażu.
Pomoce dydaktyczne, sprzęt oraz meble muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad wykonane w ramach bezpiecznych technologii oraz muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, świadectwa jakości lub inne dokumenty dopuszczające do użytku w placówkach oświatowych. Winny spełniać wymagania UE. Produkty, które tego wymagają winny spełniać wymogi norm określonych obowiązującym prawem.
Wymagany okres gwarancji: 24 miesiące od dnia odbioru. W uzasadnionych przypadkach okres gwarancji może ulec zmianie..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 39.15.10.00-5, 30.21.31.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Projekt Szkoła dla każdego realizowany w trybie systemowym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: dostawa pomocy do Szkoły Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Cezas ABC s.c. W.M. i M. Niewiadomscy, ul. Staszica 48, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12983,58 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 0,00
Oferta z najniższą ceną: 15687,00 / Oferta z najwyższą ceną: 15687,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Droszewie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Cezas ABC s.c. W.M. i M. Niewiadomscy, ul. Staszica 48, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8686,65 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 10216,00
Oferta z najniższą ceną: 10216,00 / Oferta z najwyższą ceną: 10216,00
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Kotowiecku
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Cezas ABC s.c. W.M. i M. Niewiadomscy, ul. Staszica 48, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10353,60 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 11966,00
Oferta z najniższą ceną: 11966,00 / Oferta z najwyższą ceną: 11966,00
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Nowych Skalmierzycach
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Cezas ABC s.c. W.M. i M. Niewiadomscy, ul. Staszica 48, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 26629,49 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 29973,00
Oferta z najniższą ceną: 29973,00 / Oferta z najwyższą ceną: 29973,00
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Ociążu
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Cezas ABC s.c W.M. i M. Niewiadomscy, ul. Staszica 48, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6878,53 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6994,00
Oferta z najniższą ceną: 6994,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6994,00
Waluta: PLN.Część NR: 6   Nazwa: dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Gostyczynie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Cezas ABC s.c. W.M. i M. Niewiadomscy, ul. Staszica 48, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6246,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 0,00
Oferta z najniższą ceną: 8855,00 / Oferta z najwyższą ceną: 8855,00
Waluta: PLN.Część NR: 7   Nazwa: dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Cezas ABC s.c. W.M. i M. Niewiadomscy, ul. Staszica 48, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7495,20 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 8965,00
Oferta z najniższą ceną: 8965,00 / Oferta z najwyższą ceną: 8965,00
Waluta: PLN.Część NR: 8   Nazwa: dostawa mebli do Szkoły Podstawowej w Droszewie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Cezas ABC s.c. W.M. i M. Niewiadomscy, ul. Staszica 48, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2310,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 0,00
Oferta z najniższą ceną: 3420,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3420,00
Waluta: PLN.Część NR: 9   Nazwa: dostawa sprzętu komputerowego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

FIRMA INFROMATYCZNA ELPRO - Bis Spółka z o.o., ul. Sukiennicza 2, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.
P.U.H Meritum Adam Kruk, ul. Struga 29, 20-709 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16770,60 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 0,00
Oferta z najniższą ceną: 26892,72 / Oferta z najwyższą ceną: 44560,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Na dostawę etykiet samoprzylepnych, etykiet i kalek do systemu oprogramowania sterylizatorów i myjek oraz dostawę czytników...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Modernizacja i rozbudowa oraz wdrożenie i obsługa powykonawcza dedykowanego oprogramowania tj. systemu obsługi projektów...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Pierwsza licytacja lokalu niemieszkalnego.
Nieruchomości, lokale, licytacja
Kraków
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH