PARTNERZY PORTALU
KOMUNIKAT

dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych, mebli, sprzętu komputerowego w ramach projektu Szkoła dla każdego

Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce


DATA PUBLIKACJI OGŁOSZENIA

2011-11-30

RODZAJ OGŁOSZENIA

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

DANE PODSTAWOWE

  • Lokalizacja: Nowe Skalmierzyce / wielkopolskie

  • Numer ogłoszenia: 311431/2011

OPIS

Nowe Skalmierzyce: dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych, mebli, sprzętu komputerowego w ramach projektu Szkoła dla każdego
Numer ogłoszenia: 311431 - 2011; data zamieszczenia: 29.11.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 369586 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8, 63-460 Nowe Skalmierzyce, woj. wielkopolskie, tel. 062 7621520, faks 062 7621593.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych, mebli, sprzętu komputerowego w ramach projektu Szkoła dla każdego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje dostawę pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i mebli do 7 szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce wg załączników 1.1 do 1.9 - 9 części:
Część 1 - dostawa pomocy do Szkoły Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych wg szczegółowego opisu - załącznik nr 1.1
Część 2 - dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Droszewie wg szczegółowego opisu - załącznik nr 1.2
Część 3 - dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Kotowiecku wg szczegółowego opisu - załącznik nr 1.3
Część 4 - dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Nowych Skalmierzycach wg szczegółowego opisu - załącznik nr 1.4
Część 5 - dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Ociążu wg szczegółowego opisu - załącznik nr 1.5
Część 6 - dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Gostyczynie wg szczegółowego opisu - załącznik nr 1.6
Część 7 - dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach wg szczegółowego opisu - załącznik nr 1.7
Część 8 - dostawa mebli do Szkoły Podstawowej w Droszewie wg szczegółowego opisu załącznik nr 1.8
Część 9 - dostawa sprzętu komputerowego wg szczegółowego opisu - załącznik nr 1.9

Wykonawca dostarczy pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy i meble na własny koszt do wszystkich placówek oświatowych (sprzęt komputerowy do Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce) w dniach pracy tj. poniedziałek - piątek w godzinach 8:00 - 15:00 oraz dokona montażu na miejscu w przypadku sprzętu wymagającego montażu.
Pomoce dydaktyczne, sprzęt oraz meble muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad wykonane w ramach bezpiecznych technologii oraz muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, świadectwa jakości lub inne dokumenty dopuszczające do użytku w placówkach oświatowych. Winny spełniać wymagania UE. Produkty, które tego wymagają winny spełniać wymogi norm określonych obowiązującym prawem.
Wymagany okres gwarancji: 24 miesiące od dnia odbioru. W uzasadnionych przypadkach okres gwarancji może ulec zmianie..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 39.15.10.00-5, 30.21.31.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Projekt Szkoła dla każdego realizowany w trybie systemowym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: dostawa pomocy do Szkoły Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Cezas ABC s.c. W.M. i M. Niewiadomscy, ul. Staszica 48, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12983,58 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 0,00
Oferta z najniższą ceną: 15687,00 / Oferta z najwyższą ceną: 15687,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Droszewie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Cezas ABC s.c. W.M. i M. Niewiadomscy, ul. Staszica 48, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8686,65 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 10216,00
Oferta z najniższą ceną: 10216,00 / Oferta z najwyższą ceną: 10216,00
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Kotowiecku
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Cezas ABC s.c. W.M. i M. Niewiadomscy, ul. Staszica 48, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10353,60 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 11966,00
Oferta z najniższą ceną: 11966,00 / Oferta z najwyższą ceną: 11966,00
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Nowych Skalmierzycach
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Cezas ABC s.c. W.M. i M. Niewiadomscy, ul. Staszica 48, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 26629,49 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 29973,00
Oferta z najniższą ceną: 29973,00 / Oferta z najwyższą ceną: 29973,00
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Ociążu
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Cezas ABC s.c W.M. i M. Niewiadomscy, ul. Staszica 48, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6878,53 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6994,00
Oferta z najniższą ceną: 6994,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6994,00
Waluta: PLN.Część NR: 6   Nazwa: dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Gostyczynie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Cezas ABC s.c. W.M. i M. Niewiadomscy, ul. Staszica 48, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6246,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 0,00
Oferta z najniższą ceną: 8855,00 / Oferta z najwyższą ceną: 8855,00
Waluta: PLN.Część NR: 7   Nazwa: dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Cezas ABC s.c. W.M. i M. Niewiadomscy, ul. Staszica 48, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7495,20 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 8965,00
Oferta z najniższą ceną: 8965,00 / Oferta z najwyższą ceną: 8965,00
Waluta: PLN.Część NR: 8   Nazwa: dostawa mebli do Szkoły Podstawowej w Droszewie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Cezas ABC s.c. W.M. i M. Niewiadomscy, ul. Staszica 48, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2310,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 0,00
Oferta z najniższą ceną: 3420,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3420,00
Waluta: PLN.Część NR: 9   Nazwa: dostawa sprzętu komputerowego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

FIRMA INFROMATYCZNA ELPRO - Bis Spółka z o.o., ul. Sukiennicza 2, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.
P.U.H Meritum Adam Kruk, ul. Struga 29, 20-709 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16770,60 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 0,00
Oferta z najniższą ceną: 26892,72 / Oferta z najwyższą ceną: 44560,00
Waluta: PLN.
źródło: komunikaty.pl

WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW

WNP - Portal gospodarczy

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!