PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa gazu ziemnego

Publiczne Gimnazjum w Kowalewie Opactwie

Data publikacji ogłoszenia:

2013-01-16

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, zamówienie z wolnej ręki

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kowalewo Opactwo / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

8705/2013

Opis

Kowalewo Opactwo: Dostawa gazu ziemnego
Numer ogłoszenia: 8705 - 2013; data zamieszczenia: 15.01.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 261159 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Publiczne Gimnazjum w Kowalewie Opactwie, Kowalewo Opactwo 25, 62-400 Kowalewo Opactwo, woj. wielkopolskie, tel. 63 277 25 56, faks 63 277 25 56.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa gazu ziemnego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego, wysokometanowego E, z sieci gazowej wchodzącej w skład przedsiębiorstwa Wykonawcy, do instalacji znajdującej się w obiekcie: Publiczne Gimnazjum w Kowalewie Opactwie wraz z halą sportowo-widowiskową. Szacunkowa ilość paliwa gazowego 40 352 m3..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.12.30.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.01.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

AVRIO MEDIA Sp z o.o., ul.Wrzesińska 1 B, 62-025 KOSTRZYN, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 105078,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 129246,00
Oferta z najniższą ceną: 129246,00 / Oferta z najwyższą ceną: 129246,00
Waluta: PLN.ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego z sieci gazowej do obiektów Zamawiającego, obejmująca dostawę z sieci gazowej, usługę dystrybucji gazu ziemnego. W świetle przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, Zamawiający jest uprawniony do udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki na podstawie art.67 ust.1 pkt 1 lit a) jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. W związku z tym, że na rynku lokalnym istnieje monopol naturalny - tego rodzaju zamówienia świadczy tylko jedna firma- Avrio Media Sp z o.o., ul.Wrzesińska 1B, 62-025
Kostrzyn, nie jest możliwe zastosowanie jakiegokolwiek trybu konkurencyjnego. Z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze dostawa gazu może być wykonana tylko przez ww firmę, stwierdzić zatem należy, że zachodzą przesłanki zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki z art.67 ust.1 pkt 1 lit a) ustawy Prawo zamówień publicznych.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa cieplarki laboratoryjnej dla Katedry Hodowli Drobiu, Zwierząt Futerkowych i Zoohigieny Uniwersytetu Rolniczego im....
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, zamówienie z wolnej ręki
Kraków
(małopolskie)
Dostawy zestawów do podawania kontrastu oraz asortymentu do systemu próżniowego leczenia ran ZP 555/14
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Cieszyn
(śląskie)
Informacja o zamiarze wydzierżawienia nieruchomości
Nieruchomości, grunty rolne, inne
Poznań
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH