PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa, instalacja i uruchomienie urządzenia wielofunkcyjnego wraz z przeszkoleniem wskazanych użytkowników dla Działu Inwestycji Uniwersytetu...

Uniwersytet Opolski

Data publikacji ogłoszenia:

2013-03-21

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, zamówienie z wolnej ręki

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Opole / opolskie

Numer ogłoszenia

111388/2013

Opis

Opole: Dostawa, instalacja i uruchomienie urządzenia wielofunkcyjnego wraz z przeszkoleniem wskazanych użytkowników dla Działu Inwestycji Uniwersytetu Opolskiego
Numer ogłoszenia: 111388 - 2013; data zamieszczenia: 20.03.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 77854 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Opolski, Pl. Kopernika 11A, 45-040 Opole, woj. opolskie, tel. 077 5 415977, faks 077 5415930.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa, instalacja i uruchomienie urządzenia wielofunkcyjnego wraz z przeszkoleniem wskazanych użytkowników dla Działu Inwestycji Uniwersytetu Opolskiego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Ustalenie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia pn.: Dostawa, instalacja i uruchomienie urządzenia wielofunkcyjnego wraz z przeszkoleniem wskazanych użytkowników dla Działu Inwestycji Uniwersytetu Opolskiego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1A oraz załączonym wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 3.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.13.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Informatyczne PERFECT - Mariusz Moś, ul. Katowicka 39/410, 45-061 Opole, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 349,59 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 420,00
Oferta z najniższą ceną: 420,00 / Oferta z najwyższą ceną: 420,00
Waluta: PLN.ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
W związku z unieważnieniem dwóch kolejnych postępowań na podstawie art. 93 ust. 1, pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: nie złożono w nich żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Utwardzenie placu targowego kostką brukową betonową w ramach zadania Budowa i wyposażenie targowiska Mój Rynek w Bornem Sulinowie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Borne Sulinowo
(zachodniopomorskie)
Wymiana foteli, remont podłogi i oświetlenia przeszkodowego w kinie Metalowiec w Kraśniku
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Kraśnik
(lubelskie)
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Wodynie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Wodynie
(inne)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH