PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa kratek wentylacyjnych i czerpni z blachy ocynkowanej, przeróbka rury do odprowadzania spalin z agregatu w budynku nr 3 KWP z s. w Radomiu.

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu

Data publikacji ogłoszenia:

2011-11-25

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, zamówienie z wolnej ręki

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Radom / mazowieckie

Numer ogłoszenia

395506/2011

Opis

Radom: Dostawa kratek wentylacyjnych i czerpni z blachy ocynkowanej, przeróbka rury do odprowadzania spalin z agregatu w budynku nr 3 KWP z s. w Radomiu.
Numer ogłoszenia: 395506 - 2011; data zamieszczenia: 24.11.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 373428 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom, woj. mazowieckie, tel. 048 3453103, faks 048 3452002.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa kratek wentylacyjnych i czerpni z blachy ocynkowanej, przeróbka rury do odprowadzania spalin z agregatu w budynku nr 3 KWP z s. w Radomiu..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa kratek wentylacyjnych i czerpni z blachy ocynkowanej, przeróbka rury do odprowadzania spalin z agregatu w budynku nr 3 KWP z s. w Radomiu..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.12.10-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Remar Rafał Makowski, ul. Witosa 6, 26-505 Orońsko, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6121,32 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6562,23
Oferta z najniższą ceną: 6562,23 / Oferta z najwyższą ceną: 6562,23
Waluta: PLN.ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Uzasadnienie prawne: Postępowanie prowadzone jest w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z przywołaną podstawą prawną Zamawiający może udzielić zamówień dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, w trybie z wolnej ręki, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów. Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający przeprowadził postępowanie w celu udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Termomodernizację wraz z robotami towarzyszącymi obiektów KWP z s. w Radomiu przy ulicy 1 Listopada 37/59. W wyniku przeprowadzonej procedury została zawarta umowa z REMAR Rafał Makowski ul. Witosa 6, 26-505 Orońsko. W trakcie realizacji zamówienia przez wyłonionego wykonawcę wynikła konieczność wykonania dodatkowych prac nie objętych pierwotnym postępowaniem, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. W trakcie wykonywania zakresu rzeczowego umowy stwierdzono konieczność wymiany kratek wentylacyjnych z blachy stalowej czarnej o wym. 15x30,20x40 cm, czerpni z blachy stalowej czarnej o wym. 40x50, 65x75, 100x100, 55x52 cm. na elementy z blachy ocynkowanej. Na etapie projektowania, dokonano wizji lokalnej, w wyniku której stwierdzono poprawny stan techniczny w/w kratek wskazujący na możliwość dalszego ich użytkowania bez konieczności wymiany. W trakcie robót przygotowawczych do docieplenia budynku koniecznym stało się zdemontowanie powyższych elementów co okazało się niemożliwe bez ich zniszczenia. Spowodowane to było faktem, że niewidoczne z zewnątrz elementy kotwiące okazały się w znacznym stopniu popękane i skorodowane. Uniemożliwiło to dalsze ich wykorzystywanie. Zarówno z ekonomicznego jak i technicznego punktu widzenia w pełni uzasadnione jest zlecenie wykonania montażu Wykonawcy obecnemu na placu budowy ze względu na obciążenie zamawiającego kosztem tylko nowych kratek wentylacyjnych bez dodatkowych kosztów związanych z montażem konstrukcji do prac na wysokościach. Ponadto w celu ochrony elewacji przed zniszczeniem zachodzi konieczność odsunięcia na bezpieczną odległość od ściany istniejącej rury odprowadzającej spaliny z agregatu prądotwórczego. Konieczność ta wynika z faktu, że istniejąca rura spalinowa jest prowadzona po elewacji budynku, w niejednakowej odległości od ściany. W związku z tym występują miejsca, w których po wykonaniu docieplenia rura spalinowa będzie przylegać swą powierzchnią bezpośrednio do nowo wykonanego tynku strukturalnego. Tak znaczne odchylenia od pionu na pewnych odcinkach istniejącej rury jak również nierówności istniejącej elewacji były niemożliwe do stwierdzenia na etapie przygotowania inwestycji

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Remont nawierzchni drogi gminnej nr 108006 gruntowej transportu rolnego odcinek 0,7 km Żarnowiec - Dębki gmina Krokowa II Etap...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Krokowa
(pomorskie)
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do Urzędu Miejskiego w Kaliszu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kalisz
(wielkopolskie)
Roboty w zakresie naprawy i utrzymania dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Katowicach - Rejon w Zabrzu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH