PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

dostawa laptopów na potrzeby Urzędu Kontroli Skarbowej w Opolu

Urząd Kontroli Skarbowej

Data publikacji ogłoszenia:

2013-11-29

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Opole / opolskie

Numer ogłoszenia

489380/2013

Opis

Opole: dostawa laptopów na potrzeby
Urzędu Kontroli Skarbowej w Opolu
Numer ogłoszenia: 489380 - 2013; data zamieszczenia: 28.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 445366 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Kontroli Skarbowej, ul. Drzymały 22, 45-342 Opole, woj. opolskie, tel. 0-77 4017800, 4017811, faks 0-77 4566811.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: urzędy kontroli skarbowej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa laptopów na potrzeby
Urzędu Kontroli Skarbowej w Opolu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa laptopów w podziale na 2 części, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 i 2 do SIWZ - specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia):
1) część 1 - komputery przenośne w ilości 3 szt. (wg załącznika nr 1 do SIWZ),
2) część 2 - komputery przenośne w ilości 10 szt. (wg załącznika nr 2 do SIWZ).
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą jego szczegółową specyfikację, z której w sposób nie budzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż zaoferowany sprzęt jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do sprzętu określonego przez Zamawiającego w opisie zamówienia załączając do oferty szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu, zawierającą nazwy własne sprzętu.
2. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.
3. Zaoferowanie sprzętu sprzecznego z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907), zwanej dalej ustawą Pzp.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w niniejszej SIWZ sposób wykonania zamówienia (oferty wariantowej).
5. Wykonawca będzie odpowiedzialny względem Zamawiającego za to, że jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu oprogramowania zainstalowanego na laptopach oraz za to, że Zamawiający wskutek zawarcia umowy będzie upoważniony do korzystania w ramach zwykłego użytku ze wszelkiego oprogramowania dostarczonego wraz ze sprzętem komputerowym.
6. Oferowany przedmiot zamówienia powinien posiadać wydane zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jedn. Dz.U.2010 Nr 138, poz. 935
z późn. zm.) rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. Nr 155, poz. 1089)
i rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji
w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2013 r. Nr 547): certyfikat zgodności - dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, iż oferowany przedmiot zamówienia oraz proces jego wytwarzania są zgodne z zasadniczymi wymaganiami lub specyfikacjami technicznymi oraz deklarację zgodności, tj. oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela stwierdzające, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub określoną normą, w zakresie nie mniejszym niż to przedstawiono w załączniku nr 1 i 2 do SIWZ - specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.31.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: komputery przenośne w ilości 3 szt.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.11.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MX Wrocław Sp. z o.o., ul. Poprzeczma 82, Wrocław, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11382,11 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 10626,00
Oferta z najniższą ceną: 10626,00 / Oferta z najwyższą ceną: 15205,06
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: komputery przenośne w ilości 10 szt.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.11.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MX Wrocław Sp. z o.o., ul. Poprzeczna 82, 51-167 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 28447,16 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 28440,00
Oferta z najniższą ceną: 28440,00 / Oferta z najwyższą ceną: 49888,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Budowa zbiornika małej retencji w miejscowości Łęgajny
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Barczewo
(warmińsko-mazurskie)
Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Łódź
(łódzkie)
zakup 25 szt. terminali komunikacyjnych na potrzeby Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Katowicach
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH