PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa leków nr 4 do apteki szpitalnej.

Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie Spółka Akcyjna

Data publikacji ogłoszenia:

2014-03-18

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Ostróda / warmińsko-mazurskie

Numer ogłoszenia

88654/2014

Opis

Ostróda: Dostawa leków nr 4 do apteki szpitalnej.
Numer ogłoszenia: 88654 - 2014; data zamieszczenia: 17.03.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 39698 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie Spółka Akcyjna, ul. Władysława Jagiełły 1, 14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 6427357, faks 089 6469250.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa leków nr 4 do apteki szpitalnej..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie przez Dostawcę do siedziby Zamawiającego leków nr 4 do apteki szpitalnej, według ilości i asortymentu określonego w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na cały pakiet: Pakiet nr 1: Leki różne nr 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w obrębie pakietu (tj. na poszczególne pozycje.)..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Pakiet nr 1: Leki różne nr 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.02.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

INTRA Sp. z o. o., ul. Odrowąża 11, 03-310 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 195583,45 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 213872,58
Oferta z najniższą ceną: 213872,58 / Oferta z najwyższą ceną: 224728,98
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Drugi przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 14000 euro na dostawę w 2013r. warzyw i owoców dla Domu Pomocy...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Ładzice
(łódzkie)
Obsługa mobilnych punktów selektywnej zbiórki odpadów
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Konstancin-Jeziorna
(mazowieckie)
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia położone w obrebie wsi Bagniuki
Nieruchomości, grunty inne, inne
Michałowo
(podlaskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH