PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa leków onkologicznych: Epirubicyn, Methotrexate, Vinorelbine oraz leku Glikol metoksypolietylenowy Epoetyny Beta

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina

Data publikacji ogłoszenia:

2012-06-14

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Rzeszów / podkarpackie

Numer ogłoszenia

129535/2012

Opis

Rzeszów: Dostawa leków onkologicznych: Epirubicyn, Methotrexate, Vinorelbine oraz leku Glikol metoksypolietylenowy Epoetyny Beta
Numer ogłoszenia: 129535 - 2012; data zamieszczenia: 13.06.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 173042 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina, ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8666 096, faks 017 8666 097.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa leków onkologicznych: Epirubicyn, Methotrexate, Vinorelbine oraz leku Glikol metoksypolietylenowy Epoetyny Beta.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia są dostawy leków onkologicznych: Epirubicyn, Methotrexate, Vinorelbine oraz Glikol metoksypolietylenowy Epoetyny Beta, wyszczególnionych w Częściach dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, a w tym:
a) Część nr 1 - Epirubicyn 50 mg/ 25 ml /wymagana forma płynna/ - 1 pozycja w Części nr 1 ;
b) Część nr 2 - Epirubicyn 10 mg / 5 ml /wymagana forma płynna/ - 1 pozycja w Części nr 2;
c) Część nr 3 - Epirubicyn 100 mg / 50 ml /wymagana forma płynna/ - 1 pozycja w Części nr 3;
d) Część nr 4 - Methotrexate 2,5 mg tabl, 1000 mg/10ml /wymagana forma płynna/ - 2 pozycje w Części nr 4;
e) Część nr 5 - Vinorelbine 50mg/5ml - 1 pozycja w Części nr 5;
f) Część nr 6 - Glikol metoksypolietylenowy Epoetyny Beta - 1 pozycja w Części nr 6.
2. Opis potrzeb zamawiającego zawierający wymagania oraz orientacyjne ilości dostaw w okresie objętym zamówieniem został zawarty w Załączniku nr 1 - Formularzach cenowo - ofertowych będących integralną częścią SIWZ.
3.Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach dokładnie wyszczególnionych w Formularzach cenowo - ofertowych dla danej Części, będących integralną częścią SIWZ.
4. Sygnatura sprawy: WSS.XII.252/A/56/12, Postępowanie nr 32.
5. Postępowanie w Części nr 1,2,3,4,6 zostało unieważnione.
Podstawa prawna unieważnienia postępowania w ww. Częściach - art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Do postępowania w Części nr 1,2,3,4,6 nie wpłynęła ani jedna oferta.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.62.13.00-2, 33.65.21.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 5   Nazwa: Lek Vinorelbine: Navelbine
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.06.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Konsorcjum:
PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.
PGF Hurt Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16210,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 14580,00
Oferta z najniższą ceną: 14580,00 / Oferta z najwyższą ceną: 14580,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Naprawa dachu i orynnowania budynku Zespołu Szkół w Starym Gralewie.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Gralewo
(mazowieckie)
Przygotowanie, wydawanie i dowóz obiadów do szkół na terenie gm. Żabia Wola
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Żabia Wola
(mazowieckie)
Udrożnienie rzek w Zlewni Żuław i Rzek Przymorza Wschodniego - oczyszczenie z roślinności wodnej rzek: Tuga, Tyna, Wierzyca i...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Gdańsk
(pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH