PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa macierzy dyskowej

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu

Data publikacji ogłoszenia:

2013-03-28

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Wrocław / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

121812/2013

Opis

Wrocław: Dostawa macierzy dyskowej
Numer ogłoszenia: 121812 - 2013; data zamieszczenia: 27.03.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 71104 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu, ul. Gliniana 20-22, 50-525 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 7701 600, faks 71 7701 633.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa macierzy dyskowej.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest:
a) dostawa macierzy dyskowej,
b) dostawa dwóch przełączników SAN,
c) implementacja i integracja macierzy dyskowej oraz sieci SAN z posiadaną infrastrukturą,
d) migracja środowisk produkcyjnych na macierz dyskową.
2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: siedziba Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu przy ul. Glinianej 20 - 22.
3. Sprzęt ma być fabrycznie nowy, oryginalnie zapakowany i nie noszący śladów użytkowania.
4. Zamawiający wymaga, aby całość oferowanego sprzętu pochodziła z oficjalnego kanału sprzedaży na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Macierz musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta na terenie Polski.
6. Przełącznik musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta na terenie Polski.
7. Na dostarczony sprzęt musi być udzielona minimum 36-miesięczna gwarancja.

II. SPECYFIKACJA TECHNICZNA MACIERZY DYSKOWEJ

1. Macierz musi mieć możliwość zainstalowania w standardowej szafie 19.
2. Macierz musi cechować brak pojedynczego punktu awarii.
3. Macierz musi umożliwiać zarządzanie za pomocą interfejsu Ethernet.
4. Macierz musi być wyposażona w minimum 8 zewnętrznych portów 8Gbit/s Fibre Channel oraz co najmniej 4 porty iSCSI, 1Gb Ethernet umożliwiające podłączenie serwerów, ponadto każdy kontroler RAID powinien być wyposażony w co najmniej 2 porty SAS 2.0 do podłączanie zewnętrznych półek dyskowych.
5. Wszelkie połączenia SAS pomiędzy elementami składowymi macierzy muszą być redundantne.
6. Macierz powinna umożliwiać rozbudowę o 4 porty iSCSI 10 Gb Ethernet.
7. Macierz powinna wspierać zasilanie z dwóch niezależnych źródeł prądu.
8. Macierz powinna być odporna na zaniki napięcia, tzn chwilowy zanik napięcia nie powinien przerywać pracy macierzy.
9. Macierz musi być wyposażona w minimum dwa kontrolery RAID pracujące w trybie active-active.
10. Macierz musi być wyposażona w minimum 16 GB pamięci cache. Musi istnieć funkcjonalność cache dla procesu odczytu oraz Mirrored Cache dla procesu zapisu.
11. Macierz ma umożliwiać rozbudowę co najmniej do 32 GB cache, poprzez dodanie następnych macierzy tego samego typu (układ klastra).
12. Macierz musi gwarantować utrzymanie dwóch, lustrzanych kopii pamięci cache przeznaczonej do zapisu danych w obrębie całej macierzy.
13. Macierz musi umożliwiać dynamiczne przydzielanie pamięci podręcznej przeznaczonej zarówno na zapis jak i odczyt na kontrolerach macierzy.
14. Macierz musi optymalizować wykorzystanie dysków SSD poprzez automatyczną identyfikacje najbardziej obciążonych fragmentów wolumenów, oraz automatyczna ich migracje na dyski SSD. Macierz musi również automatycznie rozpoznawać obciążenie fragmentów wolumenów na dyskach SSD i automatycznie migrować z dysków SSD nieobciążone fragmenty wolumenów.
15. Macierz musi podtrzymywać bateryjnie pamięć cache przez co najmniej 72 godziny lub zapisywać dane z pamięci cache w pamięci nieulotnej.
16. Macierz musi obsługiwać dyski 2,5 jak i 3,5. Macierz musi obsługiwać dyski 146 GB, 300 GB, 450 GB i 600 GB, 900 GB, 1 TB, 2 TB jak i 3 TB.
17. Macierz musi obsługiwać dyski SSD i SAS 6 Gbit.
18. Macierz musi obsługiwać co najmniej 240 dysków, z możliwością rozszerzenia ilości dysków do 512.
19. Macierz musi obsługiwać standardową implementację poziomów RAID - co najmniej 0, 1, 10, 5, 6. Nie dopuszcza się implementacji niestandardowych: RAID - DP, vRAID, ADG, X - RAID lub podobnych.
20. Macierz musi wykorzystywać połączenia punkt-punkt do dysków twardych.
21. Macierz musi mieć możliwość wykorzystania półek dyskowych wysokiej gęstości (co najmniej 12 dysków na 1U wysokości).
22. Macierz musi być wyposażona w komplet kabli umożliwiający jej uruchomienie.
23. Macierz musi być wyposażona w minimum 18 dysków 600 GB 2,5 10 000 rpm SAS.
24. Każdy z dysków macierzy musi pracować w standardzie transferu 6 Gbps.
25. Macierz dyskowa musi umożliwiać dedykowanie dowolnego dysku fizycznego jako globalny dysk typu Hot-Spare. Musi istnieć możliwość definiowania min. 16 globalnych dysków typu Hot-Spare lub zdefiniowanie odpowiedniej przestrzeni zapasowej.
26. Minimalna ilość wspieranych wirtualnych dysków logicznych (LUN) dla całej (globalnej) puli dyskowej musi wynosić co najmniej 4096.
27. Macierz musi obsługiwać LUN Masking i LUN mapping.
28. Macierz musi mieć możliwość rozłożenia wolumenu logicznego pomiędzy co najmniej dwoma różnymi typami macierzy dyskowych.
29. Macierz musi obsługiwać funkcjonalność thin provisioning dla wszystkich wolumenów. Musi istnieć możliwość wyłączenia tej funkcjonalności dla wybranych wolumenów.
30. Macierz musi obsługiwać min 255 kopii migawkowych per wolumen.
31. Macierz musi mieć możliwość zaimplementowania funkcjonalności wykonywania replikacji synchronicznej i asynchronicznej wolumenów logicznych. Zasoby źródłowe oraz docelowe kopii zdalnej mogą być zabezpieczone różnymi poziomami RAID i egzystować na różnych technologicznie dyskach stałych (SAS, FC, SATA, NL-SAS).
32. Wymagane jest aby dostarczona macierz posiadała interfejs zarządzający GUI, CLI oraz umożliwiała tworzenie skryptów użytkownika.
33. Wymagane jest aby zarządzanie macierzą, w tym również wszystkimi funkcjami (wymaganymi i opcjonalnymi) odbywało się przy pomocy jednego pakietu oprogramowania i jednego interfejsu, a nie kilku pakietów i interfejsów bądź konsoli administracyjnej z kilkoma zunifikowanymi interfejsami.
34. Macierz musi zapewnić możliwość wymiany dysków podczas pracy systemu (Hot-Swap).
35. Wymaga się, by macierz miała możliwość implementacji kompresji danych, ta aby wolumeny utrzymywane na macierzy mogły być w formie skompresowanej, a kompresja i dekompresja mogła być wykonana na poziomie macierzy (w kontrolerach macierzy, a nie w sieci SAN/LAN/zewnętrznie).
36. Oprogramowanie do zarządzania musi zapewniać pojedynczy punkt dostępu do wszystkich funkcjonalności macierzy.
37. Całe dostarczone oprogramowanie do macierzy powinno zostać objęte opieką producenta na okres równy przynajmniej okresowi wsparcia serwisowego macierzy. W okresie opieki wymagany jest dostęp do wszystkich najnowszych wersji oprogramowania, w tym nowych wersji głównych.
38. Macierz musi posiadać możliwość implementacji w przyszłości funkcjonalności zdalnej replikacji synchronicznej i asynchronicznej danych pomiędzy macierzami tego samego typu. Przy czym:
a) replikacja może odbywać się w obie strony dla wybranych, zdefiniowanych dysków logicznych macierzy,
b) musi istnieć możliwość dynamicznej zmiany trybu i kierunku replikacji. Musi istnieć możliwość utworzenia przynajmniej 128 par woluminów składających się z dysków logicznych: źródłowego i docelowego.
39. Macierz musi umożliwiać korzystanie z oprogramowania wielościeżkowego dostępnego we wspieranych przez nią systemach operacyjnych we współpracy z komputerami posiadającymi przynajmniej dwa HBA FC. Jeżeli macierz nie współpracuje z ogólnodostępnym oprogramowaniem wielościeżkowym powinna być wyposażona w oprogramowanie producenta do sterowania wielościeżkowym dostępem do macierzy (ang. multipathing), dla którego licencje dla wszystkich niewspieranych systemów operacyjnych muszą być dołączone do macierzy bądź dostarczane na żądanie Zamawiającego w trakcie trwania umowy wsparcia technicznego, bez dodatkowej opłaty. Warunek powinien być spełniony dla dowolnej liczby serwerów korzystających z macierzy.
40. Wymaga się, aby zaoferowana macierz umożliwiała uruchomienie wszystkich wymaganych funkcji przez co najwyżej proste wprowadzenie klucza licencyjnego. Nie dopuszcza się implementacji za pośrednictwem dodatkowych urządzeń lub oprogramowania instalowanego na podłączonych do macierzy serwerach.
41. Macierz musi umożliwiać inicjowanie startu systemów operacyjnych (Windows, Linux, VMware, SUN Solaris).
42. Macierz musi umożliwiać migracje danych z innych macierzy dyskowych.
43. Macierz dyskowa musi być objęta minimum trzy letnim wsparciem serwisowym.
44. Macierz musi posiadać możliwość zdalnego nadzorowania przez serwis producenta bez dodatkowej opłaty serwisowej.
45. Producent macierzy musi posiadać lokalną organizację serwisową.
46. Macierz musi posiadać trzyletnią gwarancję na sprzęt oraz trzyletnie wsparcie na oprogramowania. Zgłoszenia muszą być przyjmowane w dni robocze w godzinach 8:00 - 17:00. Reakcja na zgłoszenia musi zostać podjęta w przeciągu 2 godzin od zgłoszenia awarii/usterki.

III. SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEŁĄCZNIKÓW SAN

1. Przełączniki Storage Area Network (SAN) powinny wykorzystywać technologię Fibre Channel 8 Gb/s.
2. Minimalna ilość portów FC powinna wynosić 24.
3. Minimalna ilość aktywnych portów powinna wynosić 8.
4. Wymagana ilość modułów w momencie dostawy powinna wynosić 8.
5. Obudowa powinna charakteryzować się wysokością maksymalnie 1U, umożliwiającą montaż w szafie RACK.
6. Zasilanie powinno odbywać się poprzez pojedynczy zasilacz wewnątrz obudowy przełącznika.
7. Przełączniki powinny posiadać przynajmniej jeden port USB umożliwiający podłączenie pamięci flash w celu dostarczenia do przełącznika mikrokodu, kopii zapasowych oraz odtworzenia konfiguracji.
8. Zarządzanie powinno odbywać się poprzez dedykowany interfejs sieciowy z dostępem przynajmniej poprzez SSH i interfejs WWW.
9. Przełącznik musi posiadać trzyletnią gwarancję na sprzęt. Zgłoszenia muszą być przyjmowane w dni robocze w godzinach 8:00 - 17:00. Reakcja na zgłoszenia musi zostać podjęta w przeciągu 2 godzin od zgłoszenia awarii/usterki.

IV. INSTALACJA

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących usług związanych z instalacją rozwiązania:
a) dostarczenie oraz wniesienie sprzętu do siedziby Zamawiającego,
b) zainstalowanie sprzętu wraz z okablowaniem w siedzibie Zamawiającego,
c) zaktualizowanie oprogramowania (mikrokodu) infrastruktury,
d) zaprojektowanie oraz zaimplementowanie sieci SAN,
e) wpięcie do sieci SAN infrastruktury systemu kopii zapasowych (IBM TSM, Veeam) będącego w posiadaniu Zamawiającego:
- usunięcie agentów TSM z maszyn wirtualnych
- konfiguracja backupów Veeam zgodnie z wytycznymi Zamawiającego,
- rekonfiguracja pozostałych agentów TSM zgodnie z wytycznymi Zamawiającego,
- rekonfiguracja serwera TSM zgodnie z wytycznymi Zamawiającego,
- testy poprawności działania systemu kopii zapasowych,
f) skonfigurowanie macierzy oraz zorganizowanie przestrzeni dyskowej zgodnie z wytycznymi Zamawiającego,
g) wykonanie mapowania przestrzeni macierzowej dla wskazanych przez Zamawiającego hostów,
h) wykonanie testów akceptacyjnych infrastruktury (testy wydajnościowe oraz testy redundancji).
2. Wykonawca zobowiązuje się dokonać migracji następujących środowisk produkcyjnych:
a) system Novell GroupWise,
b) system Novell Vibe,
c) serwery DNS, oparte na bazie oprogramowania FreeBSD,
d) bramka pocztowa dla serwera poczty elektronicznej oparta na bazie oprogramowania FreeBSD,
e) system Novel ZENworks,
f) system Novell ServiceDesk,
g) system Gwava Reload,
h) system usług katalogowych Novell Open Enterprise Serwer (zawierający 3 repliki serwera),
i) dane użytkowników zgromadzone na dotychczasowych zasobach dyskowych,
j) serwer obsługujący te dane oparty na bazie oprogramowania Novell Open Enterprise Server oraz Microsoft Windows Server,
k) wybrane bazy danych (m. in. PostgreSQL oraz MS SQL).
3. Migracja nie może zakłócać funkcjonowania poszczególnych systemów i serwerów w trakcie pracy Urzędu tj. w godzinach 7:30 - 15:30 w dni robocze.
4. Wykonawca zobowiązuje się do stworzenia dokładnej dokumentacji technicznej rozwiązania a także procesu instalacji oraz migracji danych i środowisk.

V. SERWIS

1. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe i wyprodukowane po 1 stycznia 2013 r..
2. Wszystkie oferowane komponenty urządzeń muszą być wyprodukowane zgodnie normą jakości ISO 9001:2008 lub równoważną.
3. W momencie oferowania wszystkie elementy oferowanej architektury muszą być dostępne (dostarczane przez producenta).
4. Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.
5. Urządzenia muszą być dostarczone w oryginalnych opakowaniach fabrycznych.
6. Do każdego urządzenia może być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej.
7. Wszystkie urządzenia muszą posiadać certyfikat CE produktu lub spełniać normy równoważne.
8. Wszystkie urządzenia muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach: 230 V ?10%, 50 Hz.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłaszania awarii bezpośrednio w lokalnej (polskiej) organizacji serwisowej producenta sprzętu. W przypadku uzasadnionych wątpliwości Zamawiający może żądać po dostawie sprzętu dokumentów potwierdzających fakt świadczenia serwisu gwarancyjnego przez lokalna organizację serwisową producenta..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.31.41-1, 30.23.41.00-9, 72.71.00.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

NEWIND Sp. z o. o., ul. Klecińska 125, 54-413 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 208397,33 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 163549,41
Oferta z najniższą ceną: 163549,41 / Oferta z najwyższą ceną: 309468,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Prace konserwatorskie rzeźby Diana
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Łańcut
(podkarpackie)
Wymiana stolarki budowlanej na stolarkę drewnianą w lokalach mieszkalnych zarządzanych przez Zarząd Zasobu Komunalnego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Wrocław
(dolnośląskie)
Syndyk Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Wałbrzychu przy ul. Bolesława Chrobrego 2 oferuje do...
Ruchomości, oferty biznesowe, pojazdy specjalistyczne, inne
Wałbrzych
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH