PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gryficach

Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich

Data publikacji ogłoszenia:

2014-03-21

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Koszalin / zachodniopomorskie

Numer ogłoszenia

59033/2014

Opis

Koszalin: Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gryficach
Numer ogłoszenia: 59033 - 2014; data zamieszczenia: 20.03.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 36127 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3427831, faks 094 3424328.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna samorządu województwa zachodniopomorskiego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gryficach.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje dostawę materiałów biurowych do siedziby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gryficach ul. Piłsudskiego 18, 72-300 Gryfice. Dostawy będą wykonywane sukcesywnie, każdorazowo na jednostkowe zlecenie Zamawiającego przekazane (według wyboru Zamawiającego) w formie telefonicznej, pisemnej lub za pośrednictwem faksu bądź poczty elektronicznej. Wykonanie dostawy powinno nastąpić nie później niż 3 dni, od dnia zlecenia zamówienia w godz. 7.00 -14.00 do siedziby Zamawiającego. Materiały, muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad oraz muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości lub inne dokumenty dopuszczające do użytku. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Rozdziale III SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.20.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.03.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Żaneta Sikorska BIURO-ART, ul. Niechorska 25F, 72-300 Gryfice, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1625,89 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1531,63
Oferta z najniższą ceną: 1531,63 / Oferta z najwyższą ceną: 1913,92
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Opróżnianie koszy i sprzątanie przystanków na terenie miasta Gliwice - rejon nr 3
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Gliwice
(śląskie)
Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej.
Nieruchomości, działki budowlane, przetarg
Międzyzdroje
(zachodniopomorskie)
Budowa sieci napowietrzno-kablowej niskiego napięcia zasilania oświetlenia ulicznego ul. Robotniczej w Studzionce.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Pszczyna
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH