PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa materiałów budowlanych i elektrycznych dla Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej

Data publikacji ogłoszenia:

2013-12-18

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Krosno Odrzańskie / lubuskie

Numer ogłoszenia

522806/2013

Opis

Krosno Odrzańskie: Dostawa materiałów budowlanych i elektrycznych dla Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej
Numer ogłoszenia: 522806 - 2013; data zamieszczenia: 17.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 472752 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Nadodrzański Oddział Straży Granicznej, ul. Poprzeczna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie, tel. 68 358 20 84, faks 68 358 27 22.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów budowlanych i elektrycznych dla Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa materiałów budowlanych i elektrycznych dla Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, ul. Poprzeczna 1, 66 - 600 Krosno Odrzańskie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w formularzach cenowych (załącznik nr 5a, 5b do SIWZ). Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców Projekt 1/12/EFU Infrastruktura i procedury azylowe. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 (dwie) części: 1 część zamówienia: Materiały budowlane. 2 część zamówienia: Materiały elektryczne. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane zamienniki będą równoważne pod względem parametrów technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Za rozwiązania równoważne rozumie się zaoferowanie produktów o parametrach co najmniej takich samych jak wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku produktu równoważnego należy przedstawić Zamawiającemu stosowny opis zaproponowanego produktu równoważnego. Przedmiotowy opis należy dołączyć do składanej oferty. Wraz z dostarczonymi materiałami budowlanymi Wykonawca jest zobowiązany przekazać nieodpłatnie Zamawiającemu w wersji papierowej następujące dokumenty: 1. karty charakterystyki dla materiałów będącymi substancjami niebezpiecznymi; 2.
dokumenty świadczące o dopuszczeniu przedmiotu umowy do obrotu i zastosowania w budownictwie, tj.: a) deklaracje zgodności, b) atesty, c) klasyfikacje ogniowe. Minimalny termin gwarancji na dostarczony asortyment wynosi 12 miesięcy. Terminy gwarancji są liczone od dnia odbioru przez Zamawiającego, potwierdzonego protokołem podpisanym przez przedstawicieli obu stron. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do Zamawiającego jednorazowo, transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko do Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą przy ul. Poprzecznej 1, 66-600 Krosno Odrzańskie.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.10.00-1, 44.81.00.00-1, 31.52.00.00-7, 31.30.00.00-9, 31.00.00.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców Projekt 1/12/EFU Infrastruktura i procedury azylowe.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 2   Nazwa: Materiały elektryczne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.11.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Krzysztof Kleinert Firma usługowa Odnawialne źródła energii i instalacje elektryczne, ul. Fiołkowa 5, 65-012 Zielona Góra, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 544,62 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 518,40
Oferta z najniższą ceną: 518,40 / Oferta z najwyższą ceną: 518,40
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Zabudowa windy osobowej w budynku biurowo-usługowym przy ul. Pocztowej 16 w Katowicach
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Katowice
(inne)
Usługa wykonania rutynowych oznaczeń laboratoryjnych dla I Kliniki Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania zabudowanej nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul....
Nieruchomości, budynki inne, przetarg
Poznań
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH