PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa materiałów do budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i kanalizacji tłocznej przeznaczonych do realizacji operacji pn. Budowa sieci...

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik Sp. z o.o.

Data publikacji ogłoszenia:

2013-09-19

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Prudnik / opolskie

Numer ogłoszenia

189539/2013

Opis

Prudnik: Dostawa materiałów do budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i kanalizacji tłocznej przeznaczonych
do realizacji operacji pn. Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Niemysłowice - ETAP I
Numer ogłoszenia: 189539 - 2013; data zamieszczenia: 18.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 163271 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 1, 48-200 Prudnik, woj. opolskie, tel. 077 4363617, faks 077 4363617.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego ze 100% udziałem gminy.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów do budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i kanalizacji tłocznej przeznaczonych
do realizacji operacji pn. Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Niemysłowice - ETAP I.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów instalacyjnych do budowy sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i kanalizacji tłocznej do miejscowości Niemysłowice. 2. Materiały mają być dostarczone na plac budowy wskazany przez
Zamawiającego. 3. Rozładunek jest staraniem i na koszt Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 4. Dostawa materiałów w poszczególnych
partiach odbywać się będzie sukcesywnie, w miarę bieżących potrzeb Zamawiającego w ilościach i terminach wskazanych przez Zamawiającego od dnia podpisania
umowy. Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą minimum na 5 dni roboczych wstecz ustali terminy, zakres i wskaże miejsce dostawy. 5. Do oferty przetargowej
Wykonawca ubiegający się o zamówienie załączył w języku polskim specyfikacje zawierające opis materiałów będących przedmiotem zamówienia (z
podaniem ich producentów), świadectwa dopuszczenia stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności na materiały instalacyjne. 6.
Wykonawca w ofercie podał nazwy producentów materiałów. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca dostarcza materiały tylko tych producentów,
który zostali wpisani przez Wykonawcę w Dziale III- zestawienie materiałów przeznaczonych na dostawy w kolumnie 8, i na które przedstawił wymagane dokumenty
wymienione punkcie 1.3, podpunkt 5. 7. Wykonanie całości zamówienia zostanie potwierdzone na podstawie Protokołu Zdawczo-Odbiorczego, podpisanego przez
Zamawiającego i Wykonawcę zamówienia. Protokół zostanie podpisany po dostarczeniu przez Wykonawcę wszystkich materiałów przewidzianych w zamówieniu bez
zastrzeżeń i uwag, po otrzymaniu wszystkich faktur VAT za materiały przekazane Zamawiającemu. 8. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby faktury VAT za
przedmiot zamówienia zawierały w swoim opisie nazwę zadania lub numer umowy dotyczący niniejszego zamówienia. 9. Zestawienie materiałów przeznaczonych do
dostawy stanowi Dział III SIWZ - załącznik nr. 5.
Wykonawca zamówienia zobowiązany jest udzielić, co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na wszystkie
materiały będące przedmiotem zamówienia. Okres rękojmi ustala się na 24 miesiące.
Jeśli materiał dostarczony przez Wykonawcę nie będzie spełniał wymogów stawianych przez Zamawiającego,
Wykonawca zamówienia na własny koszt usunie materiał nie spełniający wymagań, i nie zostanie on wliczony
do rozliczenia - nie otrzyma za niego zapłaty. W miejsce wadliwego materiału Wykonawca zamówienia musi
dostarczyć materiał nowy, zgodny z ofertą i SIWZ, spełniający wymogi Zamawiającego.
Za datę zgłoszenia reklamacji uznaje się datę zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego telefonicznie, faksem,
email lub listownie do Wykonawcy.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 44.16.10.00-6, 44.47.00.00-5, 44.16.31.12-8, 44.42.37.40-0, 44.13.00.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Umowa o przyznanie pomocy nr 00011-6921-UM0800009/12 z dnia 18.07.2012 r w ramach działania Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Obrotu Hurtowego WOD - BUD Anatol Lachowicz Spółka Komandytowo - Akcyjna, Mazańcowice 57, 43-391 Mazańcowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 476211,34 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 268070,49
Oferta z najniższą ceną: 229215,26 / Oferta z najwyższą ceną: 268070,49
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę leków dla SPZOZ - Szpitala im. dr. J. Dietla w Krynicy - Zdroju
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Krynica - Zdrój
(małopolskie)
Dostawa membranowej pompy próżniowej do zestawu SPE dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Lublin
(lubelskie)
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM BUDYNEK PRZY UL. KOSTRZYŃSKIEJ 25
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Pobiedziska
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH