PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa materiałów do nieinwazyjnego pobierania, długoterminowego przechowywania i łatwej izolacji próbek DNA ze śliny w ramach projektu unijnego...

Uniwersytet Łódzki

Data publikacji ogłoszenia:

2014-10-10

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Łódź / łódzkie

Numer ogłoszenia

213833/2014

Opis

Łódź: Dostawa materiałów do nieinwazyjnego pobierania, długoterminowego przechowywania i łatwej izolacji próbek DNA ze śliny w ramach projektu unijnego Rola transporterów oporności wielolekowej w farmakokinetyce i toksykologii - testy in vitro w praktyce farmaceutycznej i klinicznej
Numer ogłoszenia: 213833 - 2014; data zamieszczenia: 09.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 272028 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Łódzki, ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 635 43 54, faks 42 635 43 26.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów do nieinwazyjnego pobierania, długoterminowego przechowywania i łatwej izolacji próbek DNA ze śliny w ramach projektu unijnego Rola transporterów oporności wielolekowej w farmakokinetyce i toksykologii - testy in vitro w praktyce farmaceutycznej i klinicznej.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do nieinwazyjnego pobierania, długoterminowego przechowywania i łatwej izolacji próbek DNA ze śliny dla Katedry Biofizyki Molekularnej Uniwersytetu Łódzkiego..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Projekt Rola transporterów oporności wielolekowej w farmakokinetyce i toksykologii - testy in vitro w praktyce farmaceutycznej i klinicznej (Nr POIG.01.01.02-10-005/08) współfinansowany przez UE z EFRR w ramach POIG, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ALAB Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30 lok. 222, 00-739 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 181369,63 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 172200,00
Oferta z najniższą ceną: 172200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 172200,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Szkolenie grupowe ABC Przedsiębiorczości dla 12 osób długotrwale bezrobotnych, do 30 roku życia, z wykształceniem średnim,...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Piotrków Trybunalski
(łódzkie)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) Nr 05/Ż/2011 Dot.: ARTYKUŁY SPOŻYWCZE - WĘDLINY I WYROBY PODROBOWE
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Słupsk
(pomorskie)
Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Nowa sól
(lubuskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH