PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa materiałów eksploatacyjnych branży elektrycznej

Jednostka Wojskowa 5701 Wędrzyn

Data publikacji ogłoszenia:

2015-03-18

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Wędrzyn / lubuskie

Numer ogłoszenia

58614/2015

Opis

Wędrzyn: Dostawa materiałów eksploatacyjnych branży elektrycznej
Numer ogłoszenia: 58614 - 2015; data zamieszczenia: 17.03.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 22586 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Wojskowa 5701 Wędrzyn, , 69-211 Wędrzyn, woj. lubuskie, tel. 95 7556236, faks 95 7556222.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Organizacyjna Skarbu Państwa podległa MON.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów eksploatacyjnych branży elektrycznej.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych branży elektrycznej zgodnie z formularzem cenowym (załącznik nr 2). 2. Wyroby elektryczne muszą posiadać certyfikaty (deklaracje ) zgodności z obowiązującymi normami lub aprobatę techniczną, posiadać oznakowanie CE zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r ( Dz.U. z 2004r. Nr 92 poz. 881 z późniejszymi zmianami), oraz Europejska podstawa prawna Dyrektywa Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. 3. Wyroby elektryczne muszą posiadać oznakowanie kodem kreskowym tj. zgodnie z decyzją nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 03.01.2014r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowanie kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej. Dostarczone materiały powinny być oznakowane zgodnie z paragrafem 4 pkt 1 ppkt 4( grupa materiałowa 4) w/w decyzji. Zastosowane etykiety powinny spełniać wymagania określone w pkt 5 dla grupy materiałowej 4 odpowiednio w/w decyzji. 4. Na każdym opakowaniu w sposób trwały musi być naklejona etykieta z kodem kreskowym. 5. Na etykiecie każdego opakowania musi być podana nazwa materiału oraz nazwa producenta. 6. Opakowania winny być fabrycznie zamknięte , w przypadku różnic w pakowaniu fabrycznym , możliwość sprawdzenia ilości. 7. Wykonawca wraz z urządzeniami dostarczy dla Zamawiającego wszelką dokumentację (instrukcję) oraz karty gwarancyjne na co najmniej 12 miesięczne. 8. W zakresie źródeł światła Dostawca w cenie jednostkowej materiału uwzględni koszt gospodarowania odpadami, a następnie jest zobowiązany do odbioru zużytych źródeł światła w ilości nie większej niż ilość dostarczonych źródeł światła tego samego rodzaju zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29.07.2005r. ( Dz. U. z 2013r., poz. 1155 z późniejszymi zmianami) do dnia 18.12.2015r.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.20.00.00-8, 31.30.00.00-9, 31.50.00.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.03.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Elkond Sp. z o.o., ul. Handlowa 6c, 15-399 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 157356,52 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 101163,43
Oferta z najniższą ceną: 101163,43 / Oferta z najwyższą ceną: 201354,11
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przeprowadzenie kampanii promocyjnej wystawy stacjonarnej Spichlerza Polskiego Rocka w zakresie kampanii outdoorowej
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Jarocin
(wielkopolskie)
Wykaz nieruchomości położonych w Łodzi
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Łódź
(łódzkie)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
Nieruchomości, grunty rolne, przetarg
Poznań
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH