PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Gminy Miejskiej Kętrzyn, spółek komunalnych, instytucji kultury i jednostek organizacyjnych Gminy...

Gmina Miejska Kętrzyn

Data publikacji ogłoszenia:

2014-04-03

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kętrzyn / warmińsko-mazurskie

Numer ogłoszenia

110474/2014

Opis

Kętrzyn: Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Gminy Miejskiej Kętrzyn, spółek komunalnych, instytucji kultury i jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kętrzyn
Numer ogłoszenia: 110474 - 2014; data zamieszczenia: 02.04.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 27461 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 752 05 20, faks 089 752 05 31.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Gminy Miejskiej Kętrzyn, spółek komunalnych, instytucji kultury i jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kętrzyn.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Gminy Miejskiej Kętrzyn, spółek komunalnych, instytucji kultury i jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kętrzyn w okresie od dnia podpisania umowy do 30.06.2015r. dla a) Gminy Miejskiej Kętrzyn, 11- 400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, b) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 11-400 Kętrzyn, ul. Pocztowa 11; c) Środowiskowego Domu Samopomocy, 11-400 Kętrzyn, ul. Sikorskiego 76 J; d) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 11-400 Kętrzyn, ul. Kazimierza Wielkiego 12; e) Szkoły Podstawowej nr 1, 11-400 Kętrzyn, ul. Kopernika 12; f) Szkoły Podstawowej nr 3, 11-400 Kętrzyn, ul. Bydgoska 1; g) Szkoły Podstawowej nr 4, 11-400 Kętrzyn, ul. Moniuszki 1; h) Zespołu Szkół nr 1 wraz z Oddziałami Integracyjnymi , 11-400 Kętrzyn, ul. Kazimierza Wielkiego 12; i) Gimnazjum nr 2, 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 9; j) Miejskiego Przedszkola Integracyjnego MALINKA, 11-400 Kętrzyn, ul. Obrońców Westerplatte 16; k) Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Komunalnik Sp. z o.o.,11-400 Kętrzyn, ul. Pl. Słowiański 2; l) Komunalnej Energetyki Cieplnej KOMEC Sp. z o.o. , 11-400 Kętrzyn, ul. Górna 8; m) Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 11-400 Kętrzyn, ul. Poznańska 6; n) Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 11-400 Kętrzyn, ul. Traugutta 27 o) Kętrzyńskiego Centrum Kultury, 11-400 Kętrzyn, ul. Gen. Sikorskiego 24A; p) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn, ul. Pl. Zamkowy 1; r) Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn, ul. Pl. Zamkowy 1. 2) Szczegółowy wykaz materiałów eksploatacyjnych wraz z przewidywaną ilością poszczególnych artykułów został opisany w zbiorczym zestawieniu materiałów eksploatacyjnych - zał. nr 4 do SIWZ. 3) Zamawiający zastrzega, że podane w zbiorczym zestawieniu materiałów eksploatacyjnych - zał. nr 4 ilości poszczególnych towarów są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Zamawiający zastrzega sobie w tym zakresie prawo do ograniczenia zakresu przedmiotu umowy do 70% wartości umowy brutto. Niewykorzystanie przez Zamawiającego 30% wartości umowy brutto nie może stanowić podstawy do roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy z tytułu niezrealizowania zamówienia. Zmienione ilości będą wynikać z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego na dany artykuł. Powyższe zmiany nie mogą spowodować zmian cen jednostkowych. Zmiany w tym zakresie nie stanowić będą zmiany umowy. 4) Zamawiający informuje, że wskazane w zbiorczym zestawieniu materiałów eksploatacyjnych - zał. nr 4 typy i symbole, oznaczenia oraz ewentualne nazwy producentów zostały określone w celu sprecyzowania parametrów i warunków techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia i dopuszcza oferowanie artykułów równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie warunków eksploatacyjnych nie gorszych od założonych przez Zamawiającego. W przypadku zastosowania innych niż podane rozwiązań, udowodnienie równoważności proponowanych rozwiązań spoczywa na Wykonawcy. 5) Dostawy materiałów eksploatacyjnych będą realizowane do siedzib jednostek wskazanych w pkt 1 SIWZ. 6) Szczegółowe informacje dotyczące wykonania zamówienia zawierają ISTOTNE POSTANOWIENIA UMÓW, stanowiące zał. nr 6 do SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.21.13-6, 30.12.51.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.03.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MULTIKOM Adam Papierski, ul. Fabryczna 15, 85-741 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 227010,57 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 217936,20
Oferta z najniższą ceną: 217936,20 / Oferta z najwyższą ceną: 265131,47
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Zakup sprzętu w ramach projektu - Doposażenie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o. o. w sprzęt niezbędny w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Siedlce
(mazowieckie)
Sukcesywne dostawy pasków do glucometrów IXELL na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala - Samodzielny Publiczny Zakład...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Nowa Sól
(lubuskie)
Odbudowa po powodzi drogi gminnej Łużna - Podlesie k. P. Żmijowskiego.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Łużna
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH