PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu i Filii w Pasłęku.

Powiatowy Urząd Pracy

Data publikacji ogłoszenia:

2012-05-29

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o zamówieniu, zamówienia na dostawy, licytacja elektroniczna

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Elbląg / inne

Numer ogłoszenia

117537/2012

Opis

Elbląg: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu i Filii w Pasłęku.
Numer ogłoszenia: 117537 - 2012; data zamieszczenia: 28.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy , ul. Saperów 24, 82-300 Elbląg.

Adres strony internetowej zamawiającego: bip.elblag.up.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu i Filii w Pasłęku..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.51.10-5.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
oświadczenie z art.22 ust. 1 ustawy Pzp o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy Pzp o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
oświadczenie z art.22 ust.1 ustawy Pzp o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy Pzp o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy Pzp o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertIII.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertIII.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, formularz wykonawcy, projekt umowy.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: licytacja elektroniczna.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Umowa zostanie zawarta w trybie licytacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotem umowy jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, oryginalnych i nie regenerowanych.Istotne dla stron postanowienia , które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowi załącznik nr 6 do ogłoszenia -wzór umowy. Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień umowy, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z konieczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.6) Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: www.ppp.pwpw.pl
IV.4.7) Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: www.bip.elblag.up.gov.pl
IV.4.8) Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: Wykonawcy dopuszczeni przez Zamawiającego do udziału w licytacji elektronicznej zostaną zaproszeni do składania ofert , a ich dane zostaną przekazane do Polskiej Wytwórni papierów Wartościowych S.A. Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej otrzymają od PWPW S.A drogą elektroniczną na podany przez nich adres e-mail w formularzu wykonawcy, bezpłatną instrukcję obsługi systemu aukcyjnego oraz login i hasło dostepu do systemu aukcyjnego. PWPW S.A udziela informacji technicznych związanych z organizacją licytacji elektronicznej pod numerem telefonu : (22) 464-79-79, e-mail : aukcja@pwpw.pl. udział w licytacji elektronicznej wymaga dysponowania ( posiadania ) następującymi urządzeniami informatycznymi : 1/ komputer klasy PC, 2/ system operacyjny Windows 2000 lub wyższy, 3/ zegar 300 MHz, 64 MB RAM, 4/ stałe łącze internetowe , 5/ przeglądarka Internet Explorer 5.5 bądź wyższa, 6/ aplet Java pobrany jednorazowo przy pierwszym połączeniu ze stroną, 7/ wyłączona autoryzacja na serwerze Proxy..
IV.4.9) Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: Po zalogowaniu za pośrednictwem strony internetowej www.ppp.pwpw.pl do sytemu aukcyjnego przy użyciu otrzymanego identyfikatora i hasła, Wykonawcy uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. W czasie trwania licytacji Wykonawcy składają swoje oferty cenowe w postaci elektronicznej.Oferty składane przez Wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. System umożliwia wyłącznie ofert o cenie niższej niż oferta wiodąca w danym momencie. Oferta złożona w toku licytacji przestaję wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. W trakcie licytacji system aukcyjny na bieżąco udostępnia wszystkim wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w każdym z etapów licytacji elektronicznej, oraz cenach złożonych przez nich ofert. Minimalny krok postąpienia : 500, 00 zł ( brutto )..
IV.4.10) Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
I 20 minut - jeżeli w okresie między 17 a 20 minutą nie zostanie złożona nowa oferta.
II 30 minut - jeżeli w okresie między 27 a 30 minutą zostanie bądź nie zostanie złożona nowa oferta.

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu? tak.
IV.4.11) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 05.06.2012 godzina 09:00, miejsce: siedziba zamawiającego ; Powiatowy Urząd Pracy ul. Saperów 24, 82-300 Elbląg
pokój nr 102 sekretariat.
IV.4.12) Termin otwarcia licytacji elektronicznej: Termin otwarcia licytacji : 14.06.2012 r. o godzinie 10:00 na stronie Polskiej Platformy Przetargowej PWPW S.A pod adresem : http://www.pwpw.pl.
IV.4.13) Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy):
Termin zamknięcia licytacji nastąpi w dniu 14.06.2012 r. . Zamknięcie licytacji elektronicznej następuje po zakończeniu ostatniego, ustalonego w ogłoszeniu etapu.
IV.4.14 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dotyczy licytacji elektronicznej):
Zamawiający odstąpił od wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na podstawie art. 147 ustawy Prawo zamówień publicznych.
IV.4.15 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego (dotyczy licytacji elektronicznej):
Umowa zostanie zawarta w trybie licytacji elektronicznej , zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U z 2010 r. NR 113, poz. 759 z późn.zm.). Przedmiotem umowy jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek , oryginalnych i nie regenerowanych. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień umowy , jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego. Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą, najwcześniej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty,nie później jednak niż przed upływem terminu związania z ofertą, zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem art. 94 ust.2 .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Licytacja działki położonej w obrębie Czepino gmina Gryfino
Nieruchomości, grunty rolne, licytacja
Czepino gmina gryfino
(zachodniopomorskie)
Tereny pod zabudowę położone położone w obrębie Tarnowiec gm. Goleniów na sprzedaż
Nieruchomości, działki budowlane, przetarg
Tarnowiec gm. goleniów
(zachodniopomorskie)
Usługi hotelarskie w obiektach noclegowych typu apartamentowego z aneksem kuchennym, w terminie od 1 do 28 kwietnia 2013r.,...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Kraków
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH