PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa materiałów i pomocy dydaktycznych w ramach projektu Pierwsze wsparcie na starcie - indywidualizacja szansą dla uczniów klas I-III z Gminy...

Gmina Gorzkowice

Data publikacji ogłoszenia:

2013-03-05

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Gorzkowice / łódzkie

Numer ogłoszenia

33005/2013

Opis

Gorzkowice: Dostawa materiałów i pomocy dydaktycznych w ramach projektu Pierwsze wsparcie na starcie - indywidualizacja szansą dla uczniów klas I-III z Gminy Gorzkowice.
Numer ogłoszenia: 33005 - 2013; data zamieszczenia: 04.03.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 36946 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gorzkowice, ul. Szkolna 3, 97-350 Gorzkowice, woj. łódzkie, tel. 044 6818006, faks 044 6818006.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów i pomocy dydaktycznych w ramach projektu Pierwsze wsparcie na starcie - indywidualizacja szansą dla uczniów klas I-III z Gminy Gorzkowice..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzania zajęć realizowanych w ramach projektu pn: Pierwsze wsparcie na starcie - indywidualizacja szansą dla uczniów klas I-III z Gminy Gorzkowice, współfinansowanego ze środków Unie Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Podziałanie 9.1.2- Wyrównywani szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z wyspecyfikowaniem rodzaju i ilości asortymentów dla poszczególnych szkół zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Pomoce dydaktyczne przeznaczone są dla dzieci ze szkół podstawowych I-III, zatem powinny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty zgodności z normami.
4. Cały asortyment musi być fabrycznie nowy i wolny od wad.
5. Tam, gdzie w opisie przedmiot zamówienia, lub w jakiejkolwiek innej cześć SIWZ, zostało wskazane pochodzenia (makra, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 30 ust 1-3 ustawy PZP, należy uznać, iż w miejscu ich wystąpienia występuje zapis lub równoważny39. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumień należy, iż zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewniają uzyskanie paramentów technicznych nie gorszych od założonych w ww. dokumentach. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia równoważny, był podobny pod względem:
gabarytów i konstrukcji ( wielkość, rodzaj, właściwości) z zastrzeżeniem punktu 7,
charakteru użytkowego(tożsamość funkcji),
charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, wydajność),
parametrów bezpieczeństwa użytkowania.
Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych a sprecyzowaniu oczekiwań jakościowych i technologicznych w stosunku do przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez wykonawców innych publikacji i wydawnictw niż wskazano to w SIWZ przy czym zastrzega ,iż ich treść merytoryczna musi odpowiadać treści wskazanych publikacji i wydawnictw.
7. Zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy PZP, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełnią wymagania określone przez Zmawiającego,
8. Po każdej dostawie pomocy dydaktycznych sporządzony zostanie protokół, który zostanie podpisany przez Wykonawcę i Dyrektora Szkoły, a końcowy przez Wykonawcę i Zamawiającego po zakończeniu wszystkich dostaw dla poszczególnych szkół, który będzie stanowił podstawę do zapłaty faktury.
9. Na wszystkie dostarczone produkty udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi za wady na okres 12 miesięcy dla pomocy dydaktycznych oraz 24 miesięcy dla sprzętu multimedialnego, licząc od daty podpisania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
10. Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącej Załącznik nr 7 do SIWZ.
11. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenia i zweryfikowanie materiałów przetargowych oraz niezwłocznego poinformowania Zmawiającego o ewentualnych błędach lub przeoczeniach. Zamawiający nie będzie uwzględniał żadnych roszczeń i uwag z tytułu błędów lub nieścisłości specyfikacji istotnych warunków zamówienia po upływie terminu przysługującemu na wniesienie zapytań do przedmiotu zamówienia.
12. Kody wg słownika CPV:
39.16.21.00 - 6 - Pomoce dydaktyczne,
39.16.21.10 - 9 - Sprzęt dydaktyczny,
30.19.00.00 - 7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe,.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 39.16.21.00-9, 30.19.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Systemy Edukacyjne Sp z o. o., ul. Jagiellońska 74, 25-734 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7314,60 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 8530,56
Oferta z najniższą ceną: 8530,56 / Oferta z najwyższą ceną: 9463,39
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Czyszczenie urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Olsztyn
(warmińsko-mazurskie)
Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy na potrzeby funkcjonariuszy / pracowników Izby Celnej w Białymstoku
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Białystok
(podlaskie)
Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Czerwonak wg części przedmiotu zamówienia: Część I - budowa oświetlenia ul....
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Czerwonak
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH