PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

DOSTAWA MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH DO BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI SANITARNYCH INWESTYCJI PROWADZONYCH NA TERENIE GMINY LUBIN W 2014...

Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach

Data publikacji ogłoszenia:

2014-08-06

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Lubin 1 / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

260412/2014

Opis

Lubin 1: DOSTAWA MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH DO BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI SANITARNYCH INWESTYCJI PROWADZONYCH NA TERENIE GMINY LUBIN W 2014 ROKU W MIEJSCOWOŚCIACH MIROSZOWICE, NIEMSTÓW, OSIEK, SZKLARY GÓRNE
Numer ogłoszenia: 260412 - 2014; data zamieszczenia: 05.08.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 247730 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach, Księginice 14, 59-300 Lubin 1, woj. dolnośląskie, tel. 076 8408174, faks 076 8408174.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: zakład budżetowy powołany przez Gminę Lubin.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH DO BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI SANITARNYCH INWESTYCJI PROWADZONYCH NA TERENIE GMINY LUBIN W 2014 ROKU W MIEJSCOWOŚCIACH MIROSZOWICE, NIEMSTÓW, OSIEK, SZKLARY GÓRNE.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów instalacyjnych w ramach prowadzonych inwestycji gminnych przy budowie sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Miroszowice, Niemstów, Osiek, Szklary Górne realizowanych przez GZUKiM w Księginicach. 2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego w Księginicach 14. 3. Wykonawca bezwzględnie odpowiada za rozładunek. Materiały będą dostarczone i rozładowane przez Wykonawcę (np. za pomocą HDS). 4. Dostawy materiałów będą się odbywać w dni robocze od godziny 7.00 do 14.00. Minimum na sześć godzin bądź 1 dzień przed przyjazdem Wykonawca ma obowiązek o tym fakcie poinformować Zamawiającego. 5. Zamawiający zastrzega sobie rezygnację z zakupu części przedmiotu zamówienia, w przypadku zmniejszenia się zapotrzebowania Zamawiającego lub ograniczeniu środków finansowych na ich zakup. 6. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakość i terminowość dostarczonych materiałów. 7. Dostarczone materiały powinny być wolne od wad fizycznych i prawnych oraz powinny odpowiadać pod względem jakości wymaganiom polskich i unijnych norm jakościowych, posiadać dokumenty odpowiadające przepisom Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 r., Nr 92, poz. 881 z późn. zmianami). 8. Wykonawca będzie zobowiązany wystawić fakturę za dostarczone materiały zgodnie z zapotrzebowaniem, odrębną dla poszczególnych zadań a także w rozbiciu na materiały dla wody i kanalizacji. Szczegółowe zestawienie materiałów z podziałem na materiały sieci wodociągowych i kanalizacji ściekowej zawiera Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 7 A i B do SIWZ oraz Opis studni - stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.16.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.08.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU HURTOWEGO WOD-BUD Sp.z o.o. S.K.-A.
43-391 Mazańcowice 57 (k/Bielska Białej )
FILIA LEGNICA, ul. Poznańska 50, 59-220 Legnica, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 33772,41 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 23079,41
Oferta z najniższą ceną: 23079,41 / Oferta z najwyższą ceną: 23079,41
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa paliw płynnych w okresie 12 miesiecy
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Świnoujście
(zachodniopomorskie)
Dostawę oleju napędowego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bledzewie w roku 2013
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Bledzew
(lubuskie)
Przetarg nieograniczony na bieżące wykonywanie drobnych robót dekarskich w obiektach Politechniki Poznańskiej.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH