PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa materiałów promocyjnych i informacyjnych dla Biura Promocji Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Miasto Białystok

Data publikacji ogłoszenia:

2014-03-21

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Białystok / podlaskie

Numer ogłoszenia

59057/2014

Opis

Białystok: Dostawa materiałów promocyjnych i informacyjnych dla Biura Promocji Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
Numer ogłoszenia: 59057 - 2014; data zamieszczenia: 20.03.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 27309 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Białystok, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, woj. podlaskie, tel. 085 869 60 02, faks 085 869 62 65.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów promocyjnych i informacyjnych dla Biura Promocji Urzędu Miejskiego w Białymstoku..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ, który określa: 1) w Części I - korektę i jednorazowy druk materiałów promocyjnych wg. wskazanych parametrów; 2) w Części II - przewidywane roczne zapotrzebowanie Zamawiającego na druk materiałów promocyjnych wg asortymentu (plakatów A3 i ulotek A5).
2. Przedmiot zamówienia obejmuje: - drukowanie z wykorzystaniem materiałów Wykonawcy z uwzględnieniem wymagań szczegółowych dla danej publikacji; - inne usługi związane z drukowaniem takie jak: skład, uzgodnienia i wprowadzenia korekty, cięcie, zszycie; - pakowanie; - dostawę gotowych materiałów do wskazanej siedziby Zamawiającego.
3. Wykonawca musi zapewnić załadunek transport i rozładunek dostarczonych materiałów.
4. Dostawy materiałów wskazanych: 1) W Części I - w terminie do 35 dni od dnia podpisania umowy. 2) W Części II - realizowane partiami, w zależności od potrzeb Zamawiającego, w ciągu 7 dni roboczych od zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania określającego asortyment i ilość druków oraz miejsce dostawy każdej partii. Zamówienia będą składane drogą elektroniczną na adres email podany w ofercie Wykonawcy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści materiałów objętych przedmiotem zamówienia w przypadku zmiany przepisów prawnych wewnętrznych i zewnętrznych. Zmiana treści nie będzie powodowała zmiany ceny zmienionego wzoru druku. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia, podanych w załączniku nr 1, ilości w ramach ogólnej wartości umowy w zależności od potrzeb Zamawiającego.
Zmiana ilości materiałów nie powoduje dla Zamawiającego żadnych konsekwencji prawno-finansowych i nie będzie stanowiła zmiany umowy. 7. Reklamowanie braków ilościowych i jakościowych wydrukowanej partii druków odbywać się będzie drogą elektroniczną..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.00.00.00-0, 22.10.00.00-1, 22.11.43.00-0, 22.16.00.00-9, 79.81.00.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.03.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 14.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Poligraficzny Buniak Druk s.c. Janusz Buniak, Wanda Buniak, Daniel Buniak, ul. Waszyngtona 25, 15-304 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 100000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 109115,76
Oferta z najniższą ceną: 109115,76 / Oferta z najwyższą ceną: 282900,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Baligród
(podkarpackie)
REMONT POMIESZCZEŃ UŻYTKOWANYCH PRZEZ GMINĘ TRZEBINIA W DULOWEJ PRZEZNACZONYCH NA DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO-KULTURALNĄ
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Trzebinia
(małopolskie)
220/5/2013 - dostawy art. spożywczych z grupy 155 CPV (produkty mleczarskie) na potrzeby Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Strzelce Opolskie
(opolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH