PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa mebli biurowych

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim

Data publikacji ogłoszenia:

2012-07-16

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Ostrów Wielkopolski / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

251838/2012

Opis

Ostrów Wielkopolski: Dostawa mebli biurowych
Numer ogłoszenia: 251838 - 2012; data zamieszczenia: 15.07.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 192184 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Krotoszyńska 37, 63-400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie, tel. 062 5918415, faks 062 5928165.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mebli biurowych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostarczone meble biurowe wyspecyfikowane asortymentowo i ilościowo w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia muszą być nowe i pełnowartościowe (wykonane w ramach niniejszej dostawy) oraz nie mogą nosić zmian jakiegokolwiek używania lub uszkodzenia. W ramach wynagrodzenia ofertowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, zmontować i rozmieścić meble w pomieszczeniach na poszczególnych kondygnacjach siedziby Prokuratury Rejonowej mieszczącej się przy Park Wojska Polskiego 2, 63-700 Krotoszyn zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego (budynek III kondygnacyjny, wąska klatka schodowa, Wykonawca poniesie koszty za ewentualne uszkodzenia, zabrudzenia itp. klatki schodowej i innych pomieszczeń gdzie rozlokowane będą meble). Wykonawca realizując opisany poniżej przedmiot zamówienia zobowiązany jest uwzględnić wymagania Zamawiającego w zakresie kolorystyki mebli. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu do akceptacji próbki kolorów (wybarwień) płyt i materiałów, które będą zastosowane w dostarczanych meblach. W tym celu Wykonawca zobligowany jest skontaktować się z osobami wskazanymi przez Zamawiającego i dokonać z nimi wiążących ustaleń w tym zakresie. Z przedmiotowych czynności należy sporządzić protokół, w którym w sposób wiążący zostanie ustalony kolor dostarczonych mebli. Wszelkie zastosowane elementy wyposażenia muszą posiadać wymagane badania i atesty dopuszczające je do stosowania w budynkach użyteczności publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. W szczególności zwraca się uwagę na: przepisy dotyczące trudno zapalności i nie wydzielania toksycznych produktów spalania dla elementów tapicerowanych, wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania i wymagań wytrzymałościowych, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. z 1998r. Nr 148, poz. 973), w tym przede wszystkim w zakresie oferowanych foteli. Opisane poniżej wymiary mebli (szerokość, głębokość, wysokość) są wymiarami pożądanymi przez Zamawiającego. Dopuszcza się odchylenia od podanych wymiarów, nie większe niż + -5 mm dla mebli wolnostojących z wyłączeniem oklein obrzeży oraz pod warunkiem, iż zastosowanie przedmiotowych odchyleń nie będzie miało wpływu na funkcjonalność mebli oraz nie będzie pogarszać parametrów estetycznych i stopnia powiązania dostarczonych mebli z kubaturą pomieszczeń, których meble te będą użytkowane. Jeżeli gdziekolwiek w treści SOPZ pojawiły się znaki towarowe, patenty lub elementy wskazujące na miejsce pochodzenia produktu, mają one jedynie charakter przykładowy, a Wykonawca ma możliwość zastosowania w tym przypadku rozwiązań równoważnych. Zakres równoważności wyznaczają wymagania określone we wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia normach DIN i innych normach EN oraz przewidziane w niniejszym dokumencie dopuszczalne odchylenia od podanych wymiarów (+ - 5 mm). Zamawiający informuje, iż ilekroć w niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy lub równoważny. Oznacza to, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów nie gorszych niż opisywanych, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe, co najmniej takie jak wskazane w SIWZ lub lepsze. Wykonawca, który zdecyduje się stosować materiały równoważne, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający informuje także, że w sytuacji, gdy proponowane przez Wykonawcę materiały zamienne inne niż określone w SIWZ posiadać będą parametry techniczne, funkcjonalne i jakościowe gorsze od określonych w SIWZ, spowoduje to uznanie przez Zamawiającego, że złożona oferta nie odpowiada treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, dalej zostanie odrzucona...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.00.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.06.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MULTIKO Beata Kruś sp. k., Ul. Kurza Stopka 5, 70-535 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 181031,40 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 106428,21
Oferta z najniższą ceną: 106428,21 / Oferta z najwyższą ceną: 148958,17
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Zarządzanie projektem pn.: Uczeń - najlepsza inwestycja
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Kosakowo
(pomorskie)
Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn: Wykonanie operatów szacunkowych określających stan i wartość...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Kielce
(świętokrzyskie)
Dostawa materiałów reklamowych dla Politechniki Rzeszowskiej
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Rzeszów
(podkarpackie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH