PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa napojów alkoholowych na potrzeby działalności gastronomicznej baru w obiekcie Noclegi Zwycięska w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa...

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Data publikacji ogłoszenia:

2013-08-10

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Wrocław / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

158641/2013

Opis

Wrocław: Dostawa napojów alkoholowych na potrzeby działalności gastronomicznej baru w obiekcie Noclegi Zwycięska w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
Numer ogłoszenia: 158641 - 2013; data zamieszczenia: 09.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 282894 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 3398656, faks 71 3397912.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa napojów alkoholowych na potrzeby działalności gastronomicznej baru w obiekcie Noclegi Zwycięska w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa napojów alkoholowych na potrzeby działalności gastronomicznej baru w obiekcie Noclegi Zwycięska w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. Zamówienie obejmuje dostawę napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu, powyżej 4,5 % - 18 % zawartości alkoholu oraz powyżej 18 % zawartości alkoholu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ - zestawienie kosztów zamówienia. Zamawiający zastrzega, że podane w zestawieniu kosztów zamówienia ilości (kolumna 4) stanowią wielkość szacunkową.Przez dostawę napojów alkoholowych należy rozumieć sukcesywne dostawy towarów (napojów alkoholowych) według faktycznych potrzeb Zamawiającego wraz z ich wniesieniem
do wskazanych przez pracownika Zamawiającego pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego (bar w obiekcie Noclegi Zwycięska) - na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. Wykonawca dostarczał będzie sukcesywnie przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt oraz ryzyko, w ilości ustalonej stosownie do potrzeb Zamawiającego
w uprzednio złożonym zamówieniu bez względu na jego wielkość - w terminie do dwóch dni od dnia złożenia zamówienia. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub braku części partii dostarczonego towaru Zamawiający złoży reklamację. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do jego uzupełnienia lub wymiany na towar wolny od wad w czasie do 24 godzin - w ilościach zakwestionowanych przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania pełnego zakresu ilościowego umowy. Sytuacja ta nie może być podstawą do roszczenia Wykonawcy o zakup nie zrealizowanej części umowy. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest wskazać w zestawieniu kosztów zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) nazwy oferowanych pozycji asortymentu równoważnego. Brak wskazania nazwy produktu równoważnego oznacza zaakceptowanie przez Wykonawcę rozwiązań wzorcowych, jeżeli zostały określone przez Zamawiającego.
W celu potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę dostawy produktów równoważnych odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego należy dołączyć do oferty materiały, informacje dla produktów równoważnych potwierdzających jego równoważność z wzorcem. Pod pojęciem produktu równoważnego Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadające te same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa) oraz zawierające w swoim składzie, co najmniej te same surowce użyte do produkcji co artykuły określone przez Zamawiającego. Oferowane produkty w kategoriach wódki i wina zestawienia kosztów zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) muszą posiadać ważne znaki akcyzy.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.91.00.00-0, 15.91.11.00-8, 15.93.00.00-6, 15.96.10.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.08.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Dolnośląska Agencja Handlowa Społem sp. z o.o., ul. Krakowska 17, 50-424 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12551,77 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 16153,35
Oferta z najniższą ceną: 16153,35 / Oferta z najwyższą ceną: 16153,35
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przetarg na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Drawsku Pomorskim
Nieruchomości, grunty rolne, przetarg
Drawsko pomorskie
(zachodniopomorskie)
Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Stary Dwór, gmina Trzciel
Nieruchomości, budynki inne, przetarg
Gorzów wielkopolski
(lubuskie)
WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH W ZAKRESIE NAPRAWY I UDROŻNIENIA KANALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH