PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa odczynników i dzierżawa analizatorów wraz z obsługą badań mikrobiologicznych i specjalistycznych dla laboratorium SPZZOZ w Przysusze.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze

Data publikacji ogłoszenia:

2014-07-04

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Przysucha / mazowieckie

Numer ogłoszenia

143453/2014

Opis

Przysucha: Dostawa odczynników i dzierżawa analizatorów wraz z obsługą badań mikrobiologicznych i specjalistycznych dla laboratorium SPZZOZ w Przysusze.
Numer ogłoszenia: 143453 - 2014; data zamieszczenia: 03.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 202610 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze, Aleja Jana Pawła II 9A, 26-400 Przysucha, woj. mazowieckie, tel. 048 3833505, faks 048 3833504.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników i dzierżawa analizatorów wraz z obsługą badań mikrobiologicznych i specjalistycznych dla laboratorium SPZZOZ w Przysusze..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego postępowania jest:
Dostawa odczynników i dzierżawa analizatorów wraz z obsługą badań mikrobiologicznych i specjalistycznych dla laboratorium SPZZOZ w Przysusze
wyszczególnionych według nazwy i ilości w załączniku nr 4, 5 i 6 do formularza oferty.
1.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, postępowanie niniejsze będzie realizowane z podziałem na następujące zadania:
Zadanie 1
Dostawa odczynników do oznaczeń laboratoryjnych i dzierżawa analizatorów, wirówki, dwóch witryn chłodniczych, dwóch lodówek wraz z systemem monitorowania temperatury w urządzeniach chłodniczych(4 punkty) zgodnie z załączonymi pakietami od 1 do 7 (zał. nr 4)
- pakiet 1 - biochemia: dzierżawa analizatora, wirówki oraz witryny chłodniczej wraz z zakupem odczynników
- pakiet 2 - immunochemia: dzierżawa analizatora oraz lodówki wraz z zakupem odczynników
-pakiet 3 - hematologia: dzierżawa analizatora wraz z zakupem odczynników
- pakiet 4 - analityka: dzierżawa czytnika pasków do moczu wraz z zakupem odczynników
- pakiet 5- koagulologia: zakup odczynników z dzierżawą analizatora oraz dzierżawą lodówki
-pakiet 6 - równowaga kwasowo- zasadowa: dzierżawa analizatora wraz zakupem odczynników
-pakiet 7 - system do wykonywania badań techniką aglutynacji kolumnowej wraz z dzierżawą witryny chłodniczej
Zadanie 2
Obsługa badań mikrobiologicznych i specjalistycznych dla laboratorium SPZZOZ w Przysusze
2.Opis przedmiotu zamówienia wg CPV - zgodnie z art.30 ust.7 ustawy:
33696500-0-odczynniki laboratoryjne
38434570-2-analizatory hematologiczne
38434500-1-analizatory biochemiczne
38434580-5-analizatory testów immunologicznych
85-14-50-00-7 - usługi świadczone przez laboratoria medyczne
39711100-0-chłodziarki i zamrażarki
42931100-2-wirówki laboratoryjne i akcesoria
3.W przypadku składania oferty obejmującej wszystkie zadania ich ceny ofertowe należy podać na formularzu ofertowym oddzielnie dla każdego zadania.
4.Oferty nie spełniające parametrów wymaganych i granicznych określonych w załącznikach nr 5 i 6 do formularza oferty będą odrzucone.
5.Projekty umów stanowiące załącznik nr 2,3,4 do SIWZ są integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w nich zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.
6.Analizatory laboratoryjne, które będą przedmiotem umowy dzierżawy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zainstalować w Laboratorium Analitycznym mieszczącym się w szpitalu w Przysusze przy ul. Partyzantów 8 w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy dzierżawy.
7.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 4,5,6 do formularza oferty.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
10. Informacja na temat możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom.
Informacja na temat podwykonawców z określeniem, w zakresie, jakich zadań jest możliwe powierzenie części lub całości wykonania zamówienia podwykonawcom-formularz ofertowy załącznik nr 1 do SIWZ.
11. Wymagania stawiane Wykonawcy.
a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
b) wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
c)ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
d) określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
e) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

12.Wykonawca zobowiązuje się odebrać materiał do badań z siedziby Zamawiającego na własny koszt.
13.W przypadku wymogu odsyłania faktur lub innych dokumentów Wykonawca ponosi koszty przesyłek(tj. załącza kopertę ze znaczkiem zwrotnym).
Zamówienie będzie realizowane :
od 16 lipca 2014 do 15 lipca 2016r - dot. Zadania 1
od 02 października 2014r. do 15 lipca 2016r. - dot. Zadania 2
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent, czy pochodzenie - należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno /eksploatacyjno/ użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0, 38.43.45.70-2, 38.43.45.00-1, 38.43.45.80-5, 85.14.50.00-7, 39.71.11.00-0, 42.93.11.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Biglo Diagnostyka Laboratoryjna Sp. z o.o., ul.Mrówcza 243, 04-697 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 660000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 824887,69
Oferta z najniższą ceną: 146754,60 / Oferta z najwyższą ceną: 824887,69
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Utrzymanie targowiska gminnego w msc. Rząśnik.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Rząśnik
(mazowieckie)
Remont placu manewrowego przed budynkiem OSP w Ostrowie Lubelskim
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Ostrów Lubelski
(lubelskie)
Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Urzędu Skarbowego Warszawa - Bemowo.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH