PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa oleju opałowego lekkiego do jednostek organizacyjnych Gminy Lubawa

Gmina Lubawa

Data publikacji ogłoszenia:

2014-09-30

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Lubawa / warmińsko-mazurskie

Numer ogłoszenia

322072/2014

Opis

Lubawa: Dostawa oleju opałowego lekkiego do jednostek organizacyjnych Gminy Lubawa
Numer ogłoszenia: 322072 - 2014; data zamieszczenia: 29.09.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 275328 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 6455410, faks 89 6455415.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego lekkiego do jednostek organizacyjnych Gminy Lubawa.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego do jednostek organizacyjnych Gminy Lubawa.
2. Wykaz jednostek objętych dostawami:
a) Zespół Szkół w Kazanicach,
b) Zespół Szkół w Prątnicy,
c) Zespół Szkół w Sampławie,
d) Szkoła Podstawowa w Złotowie,
e) Szkoła Podstawowa w Tuszewie,
f) Szkoła Podstawowa w Rożentalu,
3. Olej opałowy lekki powinien spełniać poniższe wymagania i odpowiadać wymaganiom jakościowym Polskich Norm:
Lp. Właściwość Jednostka miary Wartość
1 Wartość opałowa, min. MJ/kg 42,6
2 Lepkość kinematyczna w temp. 20C, max mm2/s 6,00
3 Temperatura płynięcia, max C -20,0
4 Temperatura zapłonu, min C 56
5 Zawartość siarki, max %(m/m) 0,20
6 Gęstość w temp. 15C, max kg/m3 860
7 Barwa czerwona

4. Ustala się, że wykonawca będzie realizować zamówienie na podstawie pisemnego zlecenia według potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego, nie później jak w ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia.
5. Szacunkowa ilość wynosi do 180.000 litrów oleju opałowego lekkiego.
6. Ze względu na brak możliwości gromadzenia przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo nie zrealizowania całkowitej ilości dostaw określonych w pkt 5. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu roszczenie odszkodowawcze względem Zamawiającego.
7. Zamawiający w zleceniu określi ilość oraz poda cenę netto dostawy wg następującego wzoru:

cena hurtowa producenta za 1.000 litrów oleju opałowego obowiązująca na dzień składania zlecenia + marża lub upust wykonawcy = cena jednostkowa zamówienia.

Do tak obliczonej ceny należy doliczyć podatek Vat..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

/NAFTOMAX/ Sp. z o.o., Tyrowo 1A, 14-100 Ostróda, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 534600,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 614827,80
Oferta z najniższą ceną: 614827,80 / Oferta z najwyższą ceną: 619920,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Remont nawierzchni drogi gminnej nr 108006 gruntowej transportu rolnego odcinek 0,7 km Żarnowiec - Dębki gmina Krokowa II Etap...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Krokowa
(pomorskie)
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do Urzędu Miejskiego w Kaliszu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kalisz
(wielkopolskie)
Roboty w zakresie naprawy i utrzymania dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Katowicach - Rejon w Zabrzu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH