PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa oprogramowania OZE w ramach projektu pn. Wykorzystaj zielone światło dla logistyki i odnawialnych źródeł energii - kształć się zawodowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego

Data publikacji ogłoszenia:

2014-05-06

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Łowicz / łódzkie

Numer ogłoszenia

150030/2014

Opis

Łowicz: Dostawa oprogramowania OZE w ramach projektu pn. Wykorzystaj zielone światło dla logistyki i odnawialnych źródeł energii - kształć się zawodowo
Numer ogłoszenia: 150030 - 2014; data zamieszczenia: 05.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 122162 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, ul. Blich 10, 99-400 Łowicz, woj. łódzkie, tel. 46 8373705, faks 46 8373377, 8373705.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna JST, szkoła.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oprogramowania OZE w ramach projektu pn. Wykorzystaj zielone światło dla logistyki i odnawialnych źródeł energii - kształć się zawodowo.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zadanie jest realizowane ramach projektu Wykorzystaj zielone światło dla logistyki i odnawialnych źródeł energii - kształć się zawodowo współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Oś Priorytetowa IX Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach - działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego).

Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznych programów do zajęć z OZE z licencjami na 13 stanowisk i wdrożenie oprogramowania w ramach realizacji projektu. Obowiązkiem Wykonawcy jest wdrożenie oprogramowania w środowisku informatycznym Zamawiającego.

Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia/warsztatów w ilości minimum 15 godzin (z podziałem na 3 godziny szkolenia / warsztatów w każdym dniu) z funkcjonalności oprogramowania dla wyznaczonych osób - pracowników Zamawiającego. 1 godzina szkolenia / warsztatów wynosi 60 minut.

W ramach zamówienia Zamawiający wymaga dostarczenia następującego oprogramowania:

1. Oprogramowanie służące do wspomagania obliczania projektowego obciążenia cieplnego budynków zgodnie z normą PN EN 12831, obliczania zapotrzebowania na moc cieplną pomieszczeń wg normy PN B 03406, określania sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych zgodnie z normą PN B 02025, określania sezonowego zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia wg normy PN EN ISO 13790, analizy wilgotnościowej przegród budowlanych zgodnie z normą PN EN ISO 13788, wyznaczania świadectw energetycznych,
2. Oprogramowanie wspomagające proces projektowania i analizy pracy wszelkich instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych lub takich, w których czynnikiem jest wilgotnego powietrza, pozwalające na wydajne projektowanie procesów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych oraz analizę ich parametrów psychrometrycznych i energetycznych,
3. Oprogramowanie umożliwiające graficzne i obliczeniowe wspomaganie projektowania i regulacji instalacji centralnego ogrzewania wodnego, dwururowego i jednorurowego oraz ogrzewania podłogowego,
4. Oprogramowanie przeznaczone do graficznego wspomagania projektowania instalacji zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej,
5. Oprogramowanie wspomagające proces projektowania i analizy pracy wszelkich instalacji rurowych, w których występuje przepływ wody, pary wodnej lub wilgotnego powietrza,
6. Oprogramowanie służące do obliczeń geometrii łopat małych silników wiatrowych, występujących na nich sił i analizy warunków pracy wiatraka o osi obrotu wirnika równoległej do kierunku wiatru,
7. Oprogramowanie służące do wymiarowania dolnych źródeł oraz doboru pomp ciepła.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 9 do SIWZ.

Do oferty należy dołączyć opis oferowanego oprogramowania potwierdzający spełnianie wszystkich parametrów i wymogów określonych przez Zamawiającego.

Oznaczenie wg CPV: 48.00.00.00-8 pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Wykonawca może powierzyć część zamówienia podwykonawcy/om z tym, że Zamawiający żąda wskazana w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/om.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.00.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Zadanie jest realizowane ramach projektu Wykorzystaj zielone światło dla logistyki i odnawialnych źródeł energii - kształć się zawodowo współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Oś Priorytetowa IX Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach - działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego)..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.04.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

AGENCJA UŻYTKOWANIA I POSZANOWANIA ENERGII SP. Z O.O., ul. Kwidzyńska 14, 91-334 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 31707,31 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 32500,00
Oferta z najniższą ceną: 32500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 32500,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Wycena 40 ogródków działkowych oraz składników majątkowych stanowiących własność PZD przeznaczonych do wspólnego korzystania...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Ruda Śląska
(śląskie)
Zakup i sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do gminnego przedszkola w Nowej Wsi
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Nowa Wieś
(mazowieckie)
WYNAJEM KOPARKO-ŁADOWAREK WRAZ Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ PRZY REALIZACJI INWESTYCJI ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Lubin 1
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 712
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH